Kierunek Położnictwo II stopnia

Studia drugiego stopnia - magisterskie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł: magister położnictwa

Czas trwania studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 4 semestry, plan studiów obejmuje 1505 godzin, w tym 700 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia

pierwszego stopnia na kierunku położnictwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjat położnictwa.

Absolwenci po ukończeniu studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy: magistra położnictwa.

Magister położnictwa:

1. w zakresie wiedzy posiada:
a) zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych;

2. w zakresie umiejętności potrafi:
a) rozwiązywać problemy zawodowe (szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych), wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru zachowań kobiety i mężczyzny wobec poczęcia i narodzin dziecka oraz indywidualnego charakteru zachowań kobiety przed i po zabiegu operacyjnym na narządach płciowych;
b) określać standardy profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu, opieki nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie w każdym wieku i stanie zdrowia oraz wdrażać   je do praktyki zawodowej;
c) prowadzić badania naukowe na rzec z rozwoju zawodu - wiedzy i praktyki położniczej, podnoszenia jakości opieki położniczej, prowadzenia wymiany informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju pielęgniarstwa i opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej;
d) organizować i nadzorować opiekę położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki położniczej;
e) organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, przy zabezpieczeniu interesów pacjentów, pracowników i organizacji;
f) wykorzystywać przepisy prawne w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczych (pielęgniarek i położnych);
g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudniania położnych odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę położniczą;
h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej standardy opieki, narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki położniczej;
i) dokonywać doboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu podsystemu pielęgniarstwa w zakresie opieki położniczej;
j) dokonywać doboru optymalnych i stosować wybrane metody nauczania i uczenia się, w zależności od specyfiki treści nauczania, celu, który należy osiągnąć oraz grupy odbiorców;
k) przygotowywać i prowadzić edukację zdrowotną wybranego środowiska dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych;
l) realizować proces kształcenia położnych na wszystkich poziomach kształcenia i doskonalenia zawodowego - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela).

3. w zakresie kompetencji społecznych:
a) przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych;
b) okazuje szacunek dla różnic światopoglądowych i kulturowych;
c) rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu;
d) przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań;
e) przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece;
f) przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej;
g) dba o wizerunek własnego zawodu.

Współpracują z nami

NASZE PROJEKTY
 • pulsuczelni
 • IV Konferencja
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • pulsuczelni
 • IV Konferencja
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
PATRNERZY
 • logo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • logo Vital Medic Sp. Z o.o. Kluczbork
 • logo Magnolia
 • logo ZSZ NR 4 w Opolu
 • logo Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • logo ZSZ nr 4 im Bronisława Koraszewskiego w Opolu
 • logo Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • logo Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • logo Zespół Szkół w Gogolinie
 • logo Urząd Miasta Opola
 • logo Park Naukowo – Technologiczny w Opolu
 • logo ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W OPOLU
 • logo Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • logo Szpital Wojewódzki w Opolu
 • logo Kuratorium Oświaty w Opolu
 • logo Euromedyk
 • logo UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU