Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Regulamin Samorządu Studenckiego

PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1. Studenci Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu tworzą samorząd studencki, zwany dalej samorządem.
2. Samorząd jest integralną częścią samorządowej społeczności Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, zwanej dalej uczelnią.
3. Samorząd działa na terenie uczelni, a gdy wymagają tego interesy studentów występuje także poza jej terenem.
4. Samorząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy tego samorządu, po stwierdzeniu przez senat uczelni jego zgodności z ustawą z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm. ), zwaną dalej ustawą i statutem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, zwanym dalej statutem uczelni.
5. Nadzór nad działalnością samorządu w zakresie ustalonym w ustawie i statucie uczelni sprawuje Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, zwany dalej rektorem.

§2

1. Organy samorządu są jedynym reprezentantem ogółu studentów.
2. Studenci uczestniczą w zarządzaniu uczelnią poprzez wybieralne organy kolegialne uczelni.
3. Przedstawiciele studentów w organach kolegialnych i radzie bibliotecznej wyłaniani są w drodze wyborów pośrednich, których tryb określa niniejszy regulamin

§3

Głównym zadaniem samorządu obok reprezentowania ogółu studentów jest ochrona interesów studentów we wszystkich sprawach związanych z kształceniem oraz prowadzenie na terenie uczelni działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.

§4

1. Każdy student ma prawo do wyrażania opinii i składania wniosków w sprawach związanych z działalnością samorządu.
2. Samorząd informuje studentów o swojej działalności.
3. Samorząd wspomaga aktywność studencką poprzez popieranie prawa studentów, poza uprawnieniami wynikającymi z ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych, artystycznych i sportowych, na zasadach przewidzianych w ustawie o szkolnictwie wyższym.

§5

1. Samorząd wykonuje swoje zadania poprzez swoje organy.
2. Organy uczelni zapewniają niezbędne środki materialne na funkcjonowanie organów samorządu.
3. Organy samorządu decydują w sprawach rozdziału środków przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie.
4. Samorząd może podejmować działania w celu zdobycia środków materialnych na cele studenckie od osób prawnych i fizycznych spoza uczelni.


ROZDZIAŁ II

Struktura organizacyjna samorządu

ORGANY SAMORZĄDU

§6

1. Organami uchwałodawczymi samorządu są :
1) parlament studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu - uczelniany organ samorządu, zwany dalej parlamentem.
2) instytutowe rady starostów.

2. Organami wykonawczymi samorządu są :
1) organy jednoosobowe samorządu :
a) przewodniczący samorządu,
b) starosta instytutu.
2) prezydium samorządu, zwane dalej prezydium.

3. Zasady i tryb wyborów do organów samorządu określa zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Zasady i tryb wyborów do organów kolegialnych uczelni, rady bibliotecznej uczelni oraz sądu koleżeńskiego samorządu studenckiego określa zał. nr 2 do niniejszego regulaminu.

§7

1. Parlament jest najwyższym organem uchwałodawczym samorządu o zasięgu ogólnouczelnianym.
2. W skład parlamentu wchodzą :
a) przewodniczący samorządu, jako przewodniczący parlamentu,
b) z-ca przewodniczącego samorządu,
c) starostowie instytutów, jako przewodniczący rad starostów instytutów,
d) zastępcy starostów instytutów.
e) przedstawiciele studentów w organach kolegialnych uczelni ( w senacie ),
f) przedstawiciel studentów w radzie bibliotecznej uczelni.
g) przewodniczący Rady Mieszkańców Domu Studenta.

§8

Do kompetencji parlamentu należy :
1) wybieranie i odwoływanie przewodniczącego samorządu,
2) wybieranie i odwoływanie, na wniosek przewodniczącego samorządu, zastępcy przewodniczącego,
3) ustalanie ogólnych kierunków działalności samorządu.
4) uchwalanie :
a) rocznego planu działalności finansowej samorządu . w tym :
planowanie niezbędnych środków materialnych na funkcjonowanie organów samorządu,
rozdział środków przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie.
b) regulaminu samorządu i jego zmian,
c) regulaminu Rady Mieszkańców Domu Studenta i jego zmian,
d) regulaminu Domu Studenta i jego zmian,
e) stanowiska parlamentu w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,
f) zasad i trybu przyznawania nagród ufundowanych przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne itp.,
g) zasad i trybu postępowania przed sądem koleżeńskim samorządu, zwanym dalej sądem koleżeńskim.
5)wyrażanie zgody na treść regulaminu studiów i jego zmian, 6)wyrażanie opinii w sprawie :
a) wniosków uczelnianych organizacji studenckich w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania uczelni,
b) przekazania przez rektora sprawy studenta uchybiającego godności studenta lub naruszającego przepisy obowiązujące w uczelni do komisji dyscyplinarnej lub do sądu koleżeńskiego.
7)przedstawianie :
a) kandydatów do komisji dyscyplinarnej ds. studenckich ( 3 studentów zaproponowanych przez starostów instytutów),
b) kandydatów do odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studenckich ( 2 studentów uczelni zaproponowanych przez starostów instytutu ),
c) kandydata do uczelnianej komisji wyborczej,
d) kandydatów do komisji senackich na prośbę przewodniczącego komisji,
e) przedstawiciela organu samorządu do uczelnianej komisji rekrutacyjnej.
8)zatwierdzanie :
a) przewodniczącego i członków studenckich komisji wyborczych,
b) przewodniczących i składu stałych komisji samorządu, zwanych dalej komisjami parlamentu.

9)podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i formie akcji protestacyjnej o zasięgu uczelnianym, przy zachowaniu przepisów ustawy i statutu uczelni,
10)przeprowadzanie wyborów do Rady Mieszkańców Domu Studenta,
11 )odwoływanie Rady Mieszkańców lub jej poszczególnych członków.

§9

1. Rada starostów jest najwyższym organem uchwałodawczym samorządu w instytucie.
2. W skład rady starostów wchodzą :
a) starosta instytutu jako przewodniczący,
b) dwóch zastępców starosty instytutu,
c) starostowie poszczególnych rodzajów i lat studiów,
d) przedstawiciele studentów instytutu do senatu. 3. Do kompetencji rady starostów należy :

1) wybieranie i odwoływanie starosty instytutu,
2) wybieranie i odwoływanie na wniosek starosty instytutu zastępców starosty instytutu,
3) uchwalanie rocznego planu działalności finansowej organów samorządu studenckiego w danym instytucie oraz rozdziału środków przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie danego instytutu.
4) obrona praw i interesów studentów instytutu,
5) zgłaszanie dyrektorowi instytutu uwag i postulatów w zakresie:

a) planów i programów studiów,
b) uchwał, zarządzeń i decyzji dotyczących studentów,
6) wnioskowanie powołania opiekunów również na wyższych latach studiów,

1) współpraca z dyrektorem instytutu przy określeniu wykazu wykładów nie kończących się egzaminem , dla których obowiązuje wystawienie oceny,
2) obecność (jako obserwatora ) przedstawiciela rady starostów, na wniosek studenta, przy egzaminie komisyjnym,
3) zgłaszanie parlamentowi :

a) kandydatów do komisji stałych parlamentu.
b) projektów uchwał,
c) przedstawiciela organu samorządu do komisji rekrutacyjnej,
d) kandydatów do komisji senackich,
e) kandydatów do komisji wyborczych uczelni,
f) kandydatów do studenckich komisji wyborczych.

10)podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i formie akcji protestacyjnej w instytucie przy przestrzeganiu przepisów ustawy i statutu uczelni

§ 10

1. Przewodniczący samorządu kieruje działalnością samorządu i reprezentuje studentów przed władzami uczelni i na zewnątrz.
2. Przewodniczący samorządu kieruje pracami parlamentu i prezydium samorządu.
3. Przewodniczący samorządu jest członkiem senatu.
4. Na przewodniczącym ciąży szczególny obowiązek informowania ogółu studentów o pracy i działaniach samorządu.

§11

1. Przedstawicielem wszystkich studentów na danym roku studiów jest starosta roku.
2. Do kompetencji starosty roku należy :

a) uzgadnianie harmonogramu sesji egzaminacyjnej z Dyrektorem Instytutu,
b) sygnalizowanie przyczyn powodujących uciążliwości w zaliczaniu niektórych przedmiotów,
c) podejmowanie działań interwencyjnych w imieniu studentów,
d) przedstawianie kierownictwu instytutu oraz staroście instytutu spraw spornych wnoszonych przez studentów roku.

§12

1. Starosta instytutu kieruje pracami rady starostów i reprezentuje studentów instytutu przed władzami instytutu i na zewnątrz.
2. Starosta instytutu nie może być przewodniczącym samorządu.
3. Starosta instytutu informuje studentów o posiedzeniu rady starostów. Informację o posiedzeniu rady starostów, starosta instytutu umieszcza w miejscach zwyczajowo przyjętych przynajmniej 14 dni wcześniej.

§13

1. Na wniosek przewodniczącego samorządu parlament powołuje i odwołuje zastępcę
przewodniczącego oraz członków prezydium.
2. W skład prezydium samorządu wchodzą:
a) przewodniczący samorządu.
b) zastępca przewodniczącego samorządu.
c) członkowie.

3. Zakres kompetencji zastępcy przewodniczącego samorządu oraz poszczególnych członków prezydium określa przewodniczący.

§14

1. Do kompetencji prezydium samorządu należy :
a) wykonywanie uchwał parlamentu,
b) występowanie w imieniu studentów do władz uczelni,
c) opiniowanie projektów aktów normatywnych w sprawach studenckich, opracowanych przez komórki administracyjne uczelni,
d) opracowanie zasad i trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie i na funkcjonowanie organów samorządu,
e) zgłaszanie do parlamentu przedstawiciela samorządu do uczelnianej komisji rekrutacyjnej,
f) przedkładanie parlamentowi wniosku o powołanie stałych komisji parlamentu,
g) przedstawianie parlamentowi propozycji składu stałych komisji parlamentu,
h) sprawowanie nadzoru nad działalnością stałych komisji parlamentu,
i) opiniowanie wniosków o wdrożenie postępowania dyscyplinarnego,
j) opracowanie projektu regulaminu samorządu i jego zmian,
k) występowanie do JM Rektora o przyznanie nagród wyróżniającym się studentom,
l) delegowanie przedstawicieli do Komisji Stypendialnej.

§15

1. Organami pomocniczymi parlamentu, powołanymi do przygotowania lub opiniowania spraw, w których parlament podejmuje decyzje, są stałe lub doraźne komisje parlamentu.
2. Rodzaj komisji stałych określa parlament na wniosek przewodniczącego samorządu na początku roku akademickiego i powołuje ich przewodniczących. Komisje doraźne i ich przewodniczących powołuje parlament w toku roku akademickiego.
3. Przewodniczącym komisji powinien być członek parlamentu. Członek parlamentu nie powinien uczestniczyć w więcej niż w dwóch komisjach.
4. Opracowanie materiałów przez komisję zleca przewodniczący samorządu, określając termin i formę opracowania.
5. Członkowie komisji mają prawo do korzystania z wyjaśnień pracowników uczelni w sprawach związanych z działalnością komisji.

§16

1. Stałą komisją parlamentu jest komisja stypendialna samorządu studenckiego.
2. Do zadań komisji, o której mowa w ust. 1 należy m. innymi:

1) zgłaszanie do rektora wniosków w sprawie wstrzymania stypendium studentowi zaniedbującemu się w nauce,
2) współudział z jednostką organizacyjną uczelni ds. obsługi studentów przy opracowywaniu regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych,
3) współudział w opracowaniu regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów z własnego funduszu stypendialnego,
4) udział przy przyznawaniu stypendiów dla studentów z własnego funduszu stypendialnego.

§17

1. Organy uchwałodawcze samorządu obradują na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych, zwoływanych przez przewodniczącego organu.
2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się nie rzadziej niż dwa razy na semestr.
3. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane na wniosek:

a) przewodniczącego organu,
b) członka organu uchwałodawczego poparty przez co najmniej 1 / 3 składu tego organu.

4. Termin posiedzenia i projekt porządku obrad przedstawia przewodniczący organu.
5. Członek organu uchwałodawczego jest zobowiązany do informowania studentów, o przebiegu posiedzenia i podjętych uchwałach.
6. Do podejmowania uchwał przez organ uchwałodawczy niezbędna jest obecność co najmniej 50 % jego składu. Uchwały zapadają:

1) zwykłą większością głosów ( głos wstrzymujący się nie jest liczony),
2) bezwzględną większością głosów, tj. ponad 50 % oddanych głosów (głos wstrzymujący się nie popiera uchwały) w sprawie wniosku o rozpoczęciu i formie akcji protestacyjnej o zasięgu uczelni lub instytutu,
3) uchwały dotyczące :

a) regulaminu samorządu i jego zmian,
b) regulaminu studiów i jego zmian.
c) regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
dziennych i jego zmian, zapadają większością co najmniej 2/3 głosów składu parlamentu, 4) Uchwały organów kolegialnych są podejmowane w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw osobowych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§18

1. Uchwały parlamentu są wiążące dla przewodniczącego samorządu i innych organów samorządu oraz wszystkich studentów uczelni.
2. Uchwały rady starostów instytutu są wiążące dla starosty instytutu, starostów poszczególnych rodzajów i lat studiów oraz wszystkich studentów instytutu.
3. Od uchwały rady starostów służy odwołanie do parlamentu.
4. Rektor uchyla uchwałę organu samorządu niezgodną z przepisami ustawowymi, statutem uczelni, regulaminem studiów lub niniejszym regulaminem.
5. Posiedzenia organów samorządu są protokołowane.


ROZDZIAŁ III

Zasady i tryb postępowania przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej sądem koleżeńskim.

§19

1. Za postępowanie uchybiające godności studenta lub naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi lub przed sądem koleżeńskim.

2. W postępowaniu dyscyplinarnym orzekają komisje :
a) dyscyplinarna ds. studentów,
b) odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów powołane w składzie i w trybie określonym w statucie uczelni spośród nauczycieli akademickich oraz studentów uczelni.

3. Na terenie uczelni działa sąd koleżeński.

4. W skład sądu koleżeńskiego wchodzą:
a) przewodniczący sądu koleżeńskiego,
b) dwóch członków wybranych spośród ogółu studentów,
c) sekretarz.

5. Przewodniczącego sądu koleżeńskiego proponuje przewodniczący parlamentu spośród wybranych kandydatów, a zatwierdza parlament.
6. Tryb wyboru członków sądu koleżeńskiego, o których mowa w ust. 4, określa regulamin "wyborczy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
7. Rektor uczelni przekazuje sprawę do sądu koleżeńskiego po zasięgnięciu opinii parlamentu studentów lub wyjątkowo rady starostów instytutu, jeżeli zasięgnięcie opinii parlamentu studentów nie jest możliwe.
8. Rektor uczelni może przekazać sprawę do sądu koleżeńskiego na wniosek parlamentu lub rady starostów instytutu.
9. Postępowanie sądu koleżeńskiego jest jawne.
10. Posiedzenie sądu koleżeńskiego jest protokołowane przez sekretarza.
11. Sąd koleżeński może stosować następujące kary :
a) upomnienie,
b) nagana z włączeniem do akt osobowych studenta,
c) wniosek do organów uchwałodawczych samorządu o wykluczenie studenta z działalności ( przedstawicielstwa grupy studentów ) w organach samorządowych na okres nie dłuższy niż rok.


ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§20

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia ustawy wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, statutu uczelni oraz regulaminu studiów.
2. Regulamin samorządu został uchwalony przez parlament w dniu 21 marca 2005 roku.
3. Regulamin samorządu wchodzi w życie z dniem 30 marca 2005 r. po stwierdzeniu przez senat jego zgodności z ustawą i statutem uczelni.
4. Zmiana regulaminu samorządu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


Załącznik nr 1 do regulaminu samorządu studenckiego

Zasady i tryb wyborów przedstawicieli studentów do organów samorządu studenckiego, zwanych dalej organami samorządu.

§1

1.Wybory przedstawicieli do organów samorządu odbywają się przy zachowaniu następujących zasad:
1) czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi,
2) bierne prawo wyborcze nie przysługuje studentom, którzy są na wpisie warunkowym oraz studentom na ostatnim roku studiów.
3) każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów,
4) głosowanie jest tajne.
5) wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów,
6) przy wyborach organów jednoosobowych samorządu dla ważności wyboru wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania,
7) czas i miejsce wyborów ustalają komisje wyborcze i podają do ogólnej wiadomości w gablotach poszczególnych wydziałów w terminie co najmniej na 14 dni przed datą wyborów,
8) wybory przeprowadzają komisje wyborcze na zebraniach wyborczych.

2. Kadencja organów samorządu rozpoczyna się 1 października roku wyborów, trwa jeden rok i kończy się 30 września następnego roku .

3. Student wybrany do organu samorządu, przestaje być przedstawicielem studentów w przypadku :
1) rezygnacji,
2) odwołania przez studentów w ilości nie mniejszej niż potrzebna do wyboru odwoływanego przedstawiciela,
3) wygaśnięcia praw studenta,
4) stosownego orzeczenia komisji dyscyplinarnej ds. studentów lub sądu koleżeńskiego. 4. Jeżeli przedstawiciel studentów do organu samorządu w czasie trwania kadencji przestaje sprawować funkcje, na którą został wybrany, właściwa studencka komisja wyborcza rozstrzyga konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Wybory uzupełniające powinny być dokonane w ciągu jednego miesiąca od daty powstania wakatu.

5.Wyborów przewodniczącego samorządu i jego zastępcy dokonuje parlament, a przeprowadza te wybory uczelniana studencka komisja wyborcza.

6.Wyborów starosty instytutu i jego zastępców dokonuje rada starostów instytutu, a przeprowadza te wybory instytutowa studencka komisja wyborcza danego instytutu.

7. Wyborów starostów roku poszczególnych rodzajów i lat studiów dokonują studenci danego roku w wyborach bezpośrednich, a przeprowadzają te wybory instytutowe studenckie komisje wyborcze danego instytutu.

§2

1. Przewodniczącego uczelnianej studenckiej komisji wyborczej proponuje przewodniczący parlamentu, a zatwierdza parlament.
2. Przewodniczącego instytutowej studenckiej komisji wyborczej proponuje przewodniczący rady starostów instytutu, a zatwierdza rada starostów danego instytutu.
3. Członków komisji, o których mowa w ust. 1 -2 proponują ich przewodniczący, a zatwierdzają odpowiednio parlament lub rada starostów danego instytutu.

§3

1. Wybory zarządza i nadzoruje przewodniczący studenckiej komisji wyborczej w m-cu marcu każdego roku, termin przeprowadzenia wyborów ogłasza najpóźniej na 14 dni przed ich przeprowadzeniem.
2. Kandydatów, za ich zgodą, zgłaszają uczestnicy zebrania wyborczego w sposób jawny. Zamknięcie listy kandydatów^ odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. Każdy wyborca ma prawo zgłosić jednego kandydata.
4. Nazwiska wszystkich kandydatów, w porządku alfabetycznym, właściwa studencka komisja wyborcza wpisuje na karty do głosowania.
5. Przed głosowaniem, przewodniczący komisji wyborczej zarządza wybór w głosowaniu tajnym, trzyosobowej komisji skrutacyjnej spośród studentów, którzy nie kandydują.
6. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku x obok nazwiska kandydata, którego wyborca popiera.
7. Głos jest ważny, jeżeli jest oddany na opieczętowanej karcie, zawiera nazwiska wszystkich kandydatów, a liczba kandydatów którzy uzyskali poparcie wyborcy jest nie większa od liczby mandatów.
8. Wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Przy wyborach organów jednoosobowych dla ważności wyboru wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania.
9. Jeżeli nie wszystkie mandaty zostają obsadzone, przewodniczący zarządza kolejne głosowanie. Przed kolejnym głosowaniem, za zgodą zebranych, można skreślić z listy kandydatów nazwiska osób, które uzyskały najmniejszą liczbę głosów. Liczba pozostawionych na karcie kandydatów musi być większa od liczby mandatów pozostających do obsadzenia.
10. Komisja skrutacyjna po zakończeniu wyborów, dokonuje zbadania ważności oraz przeliczenia oddanych głosów, ustala wyniki głosowania i sporządza w tym zakresie protokół wyborczy, który podpisują wszyscy jej członkowie. Komisja skrutacyjna przekazuje protokół przewodniczącemu właściwej studenckiej komisji wyborczej.
11. Przewodniczący studenckiej komisji wyborczej podaje wynik wyborów do ogólnej wiadomości i w gablotach instytutu.
12. Dokumentacja z przebiegu wyborów jest przechowywana odpowiednio przez przewodniczącego parlamentu i przewodniczącego rady starostów instytutu.


Załącznik nr 2 do regulaminu samorządu studenckiego

Zasady i tryb wyborów przedstawicieli studentów do senatu uczelni, rady bibliotecznej uczelni oraz sądu koleżeńskiego samorządu studenckiego, zwanego dalej sądem koleżeńskim.

§1

1. Wybory przedstawicieli studentów do senatu, rady bibliotecznej oraz sądu koleżeńskiego odbywają się przy zachowaniu zasad określonych w § 1 ust.l pkt 1-8 załącznika nr 1 do regulaminu samorządu studenckiego.
2. Kadencja przedstawicieli studentów do senatu, rady bibliotecznej oraz sądu koleżeńskiego rozpoczyna się 1 października roku wyborów, trwa jeden rok i kończy się 30 września każdego roku.
3. Student wybrany jako przedstawiciel do senatu uczelni, rady bibliotecznej lub sądu koleżeńskiego przestaje być przedstawicielem studentów w przypadkach określonych w § 1 ust. 3 załącznika nr 1 do regulaminu samorządu studenckiego.
4. Jeżeli przedstawiciel studentów do senatu uczelni, rady bibliotecznej lub sądu koleżeńskiego przestaje być przedstawicielem studentów z przyczyn, o których mowa w ust.3, właściwa studencka komisja wyborcza rozstrzyga konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Wybory uzupełniające powinny być dokonane w ciągu jednego miesiąca od daty powstania wakatu.
5. Wyborów przedstawicieli studentów do senatu uczelni i sądu koleżeńskiego dokonuje parlament spośród zgłoszonych kandydatów, za ich zgodą, przez przewodniczących instytutowych studenckich komisji wyborczych, a przeprowadza te wybory uczelniana studencka komisja wyborcza.
6. W przypadku wyborów przedstawicieli studentów do sądu koleżeńskiego, uczelniana studencka komisja wyborcza przeprowadza wybory w dwu oddzielnych głosowaniach:
1) w pierwszym głosowaniu wybierany jest przewodniczący sądu koleżeńskiego zaproponowany przez przewodniczącego samorządu spośród zgłoszonych kandydatów,
2) w drugim głosowaniu wybierani są pozostali członkowie sądu koleżeńskiego oraz sekretarz sądu,

7. Wyborów przedstawiciela studentów do rady bibliotecznej uczelni dokonuje parlament spośród kandydatów samorządu studenckiego instytutów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, a przeprowadza te wybory uczelniana studencka komisja wyborcza.

§2

Zasady powołania uczelnianej studenckiej komisji wyborczej oraz instytutowych studenckich komisji wyborczych określone zostały w § 2 załącznika nr 1 do regulaminu samorządu studenckiego.

§3

1. W skład senatu wchodzi 2 wybranych przedstawicieli studentów, w tym przewodniczący samorządu.
2. W skład rady bibliotecznej uczelni wchodzi jeden przedstawiciel samorządu studenckiego.
3. W skład sądu koleżeńskiego wchodzą przedstawiciele studentów w liczbie 4 osób, w tym przewodniczący sądu i sekretarz.
Sekretarz sądu koleżeńskiego uczestniczy w posiedzeniach sądu z głosem doradczym i protokołuje posiedzenia.

§4

1. Wybory przedstawicieli studentów do senatu uczelni, rady bibliotecznej oraz sądu koleżeńskiego nadzoruje przewodniczący właściwej studenckiej komisji wyborczej w miesiącu marcu, każdego roku.
2. Tok postępowania przedwyborczego i przebieg wyborów określa §3 ust. 2-12 załącznika nr 1 do regulaminu samorządu studenckiego.

Licznik wizyt na stronie: 17391
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 25-07-2011 13:56

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera