Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Zasady udzielania pomocy materialnej

Student PMWSZ w Opolu może ubiegać się o:   

1. ZAPOMOGĘ  

w przypadku gdy znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów PMWSZ w Opolu). Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. Student ubiegający się o zapomogę składa wniosek o zapomogę oraz dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

2. STYPENDIUM SPECJALNE  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w przypadku gdy posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ. Stypendium specjalne nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Stypendium przyznawana jest na rok akademicki (z wyjątkiem przypadków: gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, lub, gdy student uzyska dyplom ukończenia studiów przed terminem określonym w regulaminie studiów), jednak nie dłużej niż okres ważności orzeczenia. Student ubiegający się o stypendium specjalne składa podanie i orzeczenie o niepełnosprawności.

3. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

w przypadku gdy zaliczył poprzedni rok studiów i uzyskał średnia ocen równa lub wyższą od średniej ocen ustalonej przez Rektora. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta.
Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów uprawnionych do składania wniosków każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni.

4. STYPENDIUM SOCJALNE  

Szczegółowe informacje odnośnie pomocy materialnej znajduje się w regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów PMWSZ w Opolu oraz w odpowiednich zarządzeniach.

Licznik wizyt na stronie: 4641
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 25-07-2011 13:39

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera