Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Zasady funkcjonowania Komisji dyscyplinarnej

ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMISJI DYCYPLINARNEJ DS. STUDENTÓW 
ORAZ ODWOŁAWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS.STUDENTÓW
W PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W OPOLU

Student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta.

Do przepisów obowiązujących w PMWSZ w Opolu, naruszenie których może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną, należą przepisy zawarte w różnego rodzaju aktach normatywnych wydawanych przez organy Uczelni, tj.:

 • Statut PMWSZ w Opolu
 • Regulamin Studiów
 • Regulamin Biblioteki
 • Regulamin przyznawania pomocy materialnej
 • Regulamin Domu Studenta
 • Regulamin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Za czyny uchybiające godności studenta uznaje się czyny niegodne przyszłego potencjalnego członka społecznej elity, czyny związane z nieprzestrzeganiem zasad moralnych uznanych w społeczeństwie. Uchybienie godności powinno mieć związek ze statusem studenta.

Naruszenia przepisów obowiązujących w uczelni oraz czyny uchybiające godności studenta, skutkujące odpowiedzialnością dyscyplinarną, nazywane są przewinieniami dyscyplinarnymi.

Czyn naruszający przepisy lub uchybiający godności studenta musi być ponadto szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy oraz musi być zawiniony.

Student może odpowiadać dyscyplinarnie wyłącznie za czyny popełnione w okresie, gdy był wpisany na listę studentów w danej uczelni. Aby czyn studenta stanowił przewinienie dyscyplinarne, wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione łącznie. Tylko wtedy student może ponieść dyscyplinarne konsekwencje swojego czynu.

Zawiadomienie o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego może złożyć każdy, tzn. pracownik czelni, student, jak też osoba spoza uczelni, o ile tylko posiada wiarygodną informację o popełnieniu przez studenta przewinienia, w szczególności będąc np. świadkiem jego popełnienia czy osobą pokrzywdzoną tym przewinieniem. Do złożenia zawiadomienia nie jest wymagana pewność co do jego zaistnienia; wystarczy uzasadnione podejrzenie. Organem uczelni właściwym do nadania biegu sprawie dyscyplinarnej jest Rektor. W PMWSZ w Opolu sprawami dyscyplinarnymi studentów, w imieniu Rektora, zajmuje się Prorektor ds. studenckich, zawiadomienie o popełnieniu przez studenta przewinienia dyscyplinarnego powinno więc trafić do Prorektora ds. studenckich.

Dobrym obyczajem akademickim jest, by jako pierwszy o podejrzeniu popełnienia przez studenta przewinienia dowiadywał się dyrektor instytutu, w którym podejrzany student studiuje.

Wskazane jest, by składając zawiadomienie o popełnieniu przez określonego studenta przewinienia dyscyplinarnego, zwięźle opisać sprawę i załączyć istniejącą już jej dokumentację.

Prorektor ds. Studenckich, otrzymawszy zawiadomienie o postępowaniu uchybiającym godności studenta lub naruszeniu przez studenta przepisów obowiązujących na uczelni, może podjąć jedną z trzech następujących decyzji co do dalszego toku sprawy dyscyplinarnej:

 • przekazać sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu ds. studentów, nakazując mu wszczęcie postępowania wyjaśniającego,
 • przekazać sprawę sądowi koleżeńskiemu samorządu studenckiego,
 • samodzielnie rozpatrzyć sprawę i wymierzyć obwinionemu karę upomnienia jako najłagodniejszą karę dyscyplinarną.

W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, niezależnie od pokierowania sprawą dyscyplinarną, Rektor, na podstawie art. 304 § 2 Kod. post. kar., zawiadamia o zdarzeniu prokuratora lub Policję.

Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające w formie postanowienia. Postępowanie wszczynane jest zawsze przeciwko określonemu studentowi (studentom), którego dotyczyło zawiadomienie złożone do Rektora. Z chwilą wydania wspomnianego postanowienia taki student staje się obwinionym (§ 1 pkt 2 rozp. MNSW). Odpis postanowienia o wszczęciu postępowania doręcza się obwinionemu (§ 5 ust. 1 rozp. MNSW).

Postępowanie wyjaśniające jest przede wszystkim postępowaniem dowodowym. Zgodnie z § 5 ust. 2 rozp. MNSW, w jego toku rzecznik dyscyplinarny zobowiązany jest zebrać dowody niezbędne do całkowitego wyjaśnienia sprawy, uwzględniając zarówno dowody świadczące przeciwko obwinionemu, jak i dowody przemawiające na jego korzyść. Dowody utrwalane są w oficjalnych, pisemnych protokołach, podpisywanych przez wszystkie osoby biorące udział w dokumentowanej protokołem czynności (§ 6 rozp. MNSW).

Najczęściej przeprowadzaną przez rzecznika czynnością dowodową jest przesłuchanie świadka. Świadek składa zeznania pod groźbą odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, o czym jest uprzedzany przed rozpoczęciem przesłuchania (art. 190 § 1 Kod. post. kar. i art. 233 § 1 i 2 Kod. kar.).

Rzecznik dyscyplinarny może przeprowadzać takie czynności dowodowe, jak: gromadzenie dokumentów, oględziny (miejsc, rzeczy, osób), zbieranie informacji o obwinionym, rzadko taż eksperyment procesowy (doświadczenie lub odtworzenie przebiegu stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń lub ich fragmentów). Rzecznik może również powoływać biegłych. Jeżeli zgromadzone dowody zawierają dostateczne podstawy do przedstawienia obwinionemu konkretnego zarzutu, rzecznik dyscyplinarny sporządza postanowienie o przedstawieniu zarzutów, po czym wzywa obwinionego i ogłasza mu jego treść (§ 7 ust. 1 i 2 rozp. MNSW).

Postępowanie wyjaśniające nie powinno trwać dłużej niż 6 tygodni (jedynie w uzasadnionych przypadkach rzecznik dyscyplinarny może, za zgodą Rektora, przedłużyć czas jego trwania do maksymalnie 12 tygodni, np. gdy sprawa jest skomplikowana; § 4 rozp. MNSW) i kończy się ono w jeden z czterech możliwych sposobów:

 • skierowaniem do komisji dyscyplinarnej wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie,
 • złożeniem do Rektora umotywowanego wniosku o przekazanie sprawy do sądu koleżeńskiego,
 • złożeniem do Rektora umotywowanego wniosku o wymierzenie kary upomnienia,
 • wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego i przedstawieniem go Rektorowi do zatwierdzenia (§ 10 ust. 1 rozp. MNSW).

Wniosek kierowany do komisji dyscyplinarnej powinien w szczególności zawierać dokładne określenie zarzucanego czynu, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia, proponowany rodzaj kary dyscyplinarnej i uzasadnienie. Do wniosku rzecznik dyscyplinarny dołącza akta postępowania wyjaśniającego (§ 12 rozp. MNSW). Przepis § 10 ust. 5 rozp. MNSW wymaga, by o skierowaniu wniosku o ukaranie do komisji dyscyplinarnej zawiadomić obwinionego, jego obrońcę i Rektora.

Obwinionemu studentowi przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy (art. 6 Kod. post. kar.).

Obwiniony może bez podania powodów odmówić składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania (art. 175 § 1 Kod. post. kar.), ma równocześnie także prawo do aktywnej postawy.

Obwiniony może zaskarżać orzeczenia wydawane przez komisje dyscyplinarne oraz postanowienia, zarządzenia i czynności podejmowane w postępowaniu wyjaśniającym lub dyscyplinarnym, chyba że co innego wynika z przepisów.

Rektor może ograniczyć prawa obwinionego studenta w sytuacji kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez studenta przestępstwa; w przypadku uporczywego, nieusprawiedliwionego niestawiania się obwinionego studenta na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu wyjaśniającym lub na posiedzenie komisji dyscyplinarnej mimo prawidłowego zawiadomienia (art. 219 ust. 4 Pr. szk. wyż,; uprawnienie do zawieszenia studenta w wymienionej sytuacji posiada również komisja dyscyplinarna).

Zawieszenie w prawach studenta orzekane jest na czas określony, do chwili wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.

Od orzeczenia Komisji dyscyplinarnej można odwołać się do odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów.

Po wpłynięciu do komisji dyscyplinarnej wniosku rzecznika o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie obwinionego przewodniczący komisji wyznacza skład orzekający oraz termin niejawnego posiedzenia komisji w tym składzie (§ 13 ust. 3 rozp. MNSW).

Na niejawnym posiedzeniu komisja bada, czy wniosek rzecznika jest uzasadniony, w szczególności czy nie zachodziły podstawy do umorzenia postępowania wyjaśniającego. Jeśli komisja uzna, że wniosek spełnia wymogi prawne, wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i skierowaniu wniosku do rozpatrzenia na rozprawie (§ 13 ust. 4 rozp. MNSW), a przewodniczący składu orzekającego wyznacza termin rozprawy, która powinna się odbyć w ciągu 30 dni od dnia wniesienia przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o ukaranie do komisji, oraz wzywa na rozprawę obwinionego i ewentualnie świadków i biegłych (§ 16 ust. 1 rozp. MNSW).

W rozprawie udział biorą rzecznik dyscyplinarny i komisja dyscyplinarna oraz obwiniony – jako strony postępowania.

W zakresie orzekania komisja dyscyplinarna jest niezawisła (art. 213 ust. 3 Pr. szk. wyż.), niedopuszczalne są jakiekolwiek naciski na komisję w tym zakresie.

Komisja dyscyplinarna wydaje jedno z trzech następujących orzeczeń:

 1. orzeczenie o ukaraniu,
 2. orzeczenie uniewinniające obwinionego od zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego – jeżeli komisja stwierdzi, że zarzucanego czynu obwiniony w ogóle nie popełnił albo że popełniony przez niego czyn nie zawierał znamion przewinienia dyscyplinarnego,
 3. orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego – jeżeli po wszczęciu tego postępowania komisja stwierdzi okoliczności uzasadniające umorzenie postępowania wyjaśniającego, z wyjątkiem okoliczności, która jest przesłanką wydania orzeczenia uniewinniającego, albo gdy rzecznik dyscyplinarny odstąpi na rozprawie od wniosku o ukaranie (§ 24 rozp. MNSW).

Komisja dyscyplinarna ma do dyspozycji 5 następujących kar – poczynając od najłagodniejszej: karę upomnienia, karę nagany, karę nagany z ostrzeżeniem, karę zawieszenia w określonych prawach studenta na okres do jednego roku oraz karę wydalenia z uczelni (art.212 Pr. szk. wyż.)

Nie ma przypisania określonych kar dyscyplinarnych do konkretnych typów przewinień. Teoretycznie więc za każde przewinienie dyscyplinarne komisja dyscyplinarna może orzec każdą z przewidzianych przez Pr. szk. wyż. kar. W rzeczywistości jednak swoboda komisji jest tu ograniczona. Orzeczenie komisji musi być uzasadnione, a zatem komisja musi wykazać, dlaczego wymierzoną karę uważa za odpowiednią.

Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej stronom (tzn. obwinionemu, w którego imieniu może też działać obrońca, oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu) przysługuje odwołanie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.

W treści odwołania odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać, czego się domaga (np. uniewinnienia, obniżenia kary; art. 427 § 1 Kod. post. kar.), oraz uzasadnić swoje stanowisko (dlaczego kwestionuje wskazane rozstrzygnięcie lub ustalenie i dlaczego domaga się wydania innego orzeczenia; § 27 ust. 2 rozp. MNSW).

Zgodnie z odpowiednio stosowanym art. 119 Kod. post. kar, w odwołaniu, jako piśmie procesowym, musi się jeszcze znaleźć:

 • oznaczenie organu, do którego jest kierowane (jest nim odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów, ale odwołanie wnosi się do niej „za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej ds. studentów” (niezbędny jest taki dopisek), by miała ona wiedzę o wniesieniu odwołania od jej orzeczenia – § 27 ust. 2 rozp. MNSW),
 • oznaczenie sprawy, której dotyczy,
 • imię, nazwisko i adres do doręczeń wnoszącego odwołanie,
 • data i podpis składającego pismo.

Odwołanie może być wniesione osobiście lub drogą pocztową.

Przewodniczący odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów stwierdza, czy odwołanie zostało wniesione przez osobę do tego uprawnioną i w przewidzianym terminie. Jeśli te warunki są spełnione, przewodniczący wyznacza skład orzekający, termin rozprawy odwoławczej oraz zarządza doręczenie odpisu odwołania stronie przeciwnej.

Rozprawa odwoławcza powinna odbyć się w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania do komisji odwoławczej; § 28 rozp. MNSW).

Przebieg rozprawy odwoławczej: wyznaczony członek składu orzekającego przedstawia przebieg dotychczasowego postępowania dyscyplinarnego, treść zaskarżonego orzeczenia, przytoczone w odwołaniu zarzuty i wnioski oraz okoliczności faktyczne sprawy, jak również zawiadamia strony o postanowieniu składu orzekającego w sprawie dopuszczenia nowych dowodów (§ 30 ust. 1 rozp. MNSW).

Zadaniem komisji odwoławczej nie jest prowadzenie postępowania dowodowego, lecz ocena orzeczenia wydanego przez komisję I instancji.

Jeśli komisja odwoławcza uzna, że istnieje potrzeba prowadzenia postępowania dowodowego, sprawa powinna być zwrócona komisji I instancji.

Komisja odwoławcza rozpoznaje sprawę w granicach odwołania.

Postępowanie odwoławcze kończy się wydaniem orzeczenia przez odwoławczą komisję dyscyplinarną. Może to być:

 1. orzeczenie utrzymujące w mocy zaskarżone orzeczenie komisji dyscyplinarnej,
 2. orzeczenie uchylające w całości lub w części (np. dotyczącej kary) zaskarżone orzeczenie i rozstrzygające w tym zakresie co do istoty sprawy (ewentualnie umarzające postępowanie) albo
 3. orzeczenie uchylające w całości lub w części zaskarżone orzeczenie i przekazujące w tym zakresie sprawę komisji dyscyplinarnej do ponownego rozpoznania (§ 31 ust. 1 rozp. MNSW).

Odpis prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego (wraz ze wzmianką o prawomocności) doręcza się Rektorowi i załącza się do akt osobowych studenta (§ 34 ust. 1 rozp. MNSW).

Rektor niezwłocznie zarządza wykonanie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.

Postępowanie dyscyplinarne ma charakter wyłącznie wewnątrzuczelniany.

Orzeczenie o ukaraniu dyscyplinarnym rejestrowane jest tylko przez samą uczelnię dla jej własnych potrzeb.

Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne może być wzruszone wyłącznie w wyniku wniesienia skargi do sądu administracyjnego albo wznowienia postępowania dyscyplinarnego.

Opracowała: prorektor ds. studenckich – dr n. med. Lucyna Sochocka – przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Licznik wizyt na stronie: 15588
Opublikował:    |  Data publikacji: 04-01-2014 15:47
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 11-05-2017 17:49

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera