Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Kodeks Etyki Studenta

Kodeks Etyki Studenta
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu


Wstęp

W trosce o dobro nauki, z pełną świadomością głębokiego związku pomiędzy poziomem etycznym obecnych studentów a poziomem etycznym i zawodowym przyszłych pracowników, dbając o dobre imię Uczelni, jak również w celu wyznaczania i propagowania standardów etycznego postępowania wśród studentów, biorąc za wzór uniwersalne wartości moralne, korzystając z najlepszych wzorców etyki i ustalonych kanonów etycznych szkół wyższych, ustanawia się niniejszym Kodeks Etyki Studenta Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Zasady Kodeksu Etyki Studenta wynikają z ogólnie przyjętych zasad moralnych, w szczególności tych właściwych dla etyki kształcenia akademickiego.

§ 2

Student jest zobligowany do zapoznania się z zasadami Kodeksu oraz ich rozpowszechniania w środowisku akademickim, a w razie konieczności do ich obrony.

§ 3

Przestrzeganie Kodeksu powierza się wszystkim studentom Uczelni, ich wrażliwości i sumieniu.


Rozdział 2

Społeczność akademicka

§ 4

Student powinien kierować się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi, niezależnie od ich pozycji w hierarchii akademickiej i społecznej, przestrzegać zasad dobrego wychowania i wysokiej kultury osobistej.

§ 5

Student powinien opierać swoje relacje z innymi studentami na szacunku, życzliwości, solidarności, lojalności i współpracy.

§ 6

Student powinien wspierać innych studentów, w szczególności niepełnosprawnych, w nauce, pomagać w dostosowaniu się do warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu zasad panujących na uczelni.

§ 7

Student powinien charakteryzować się odpowiedzialnością, ponosić ją za swoje czyny i nie unikać negatywnych konsekwencji swojego działania, w szczególności odpowiadać za działania na rzecz zdrowia (swojego i innych) oraz zaniedbania w tej dziedzinie.

§ 8

Za naganne zachowanie ze strony Studenta uważa się dyskryminowanie innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania, orientację seksualną i z każdego innego powodu.

§ 9

Student powinien przeciwstawiać się wszelkim przejawom zła, agresji, patologii społecznej oraz nieuczciwemu zachowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem spożywaniu i rozpowszechnianiu na terenie Uczelni substancji psychoaktywnych.


Rozdział 3

§ 10

Student ma prawo:

 1. do równego traktowania,
 2. do sprawiedliwej oceny wiedzy,
 3. domagać się przestrzegania swoich praw,
 4. pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności,
 5. do działalności na rzecz społeczności akademickiej, w organach samorządu i Uczelni, członkostwa w kołach naukowych i innych organizacjach studenckich.


Rozdział 4

§ 11

Powinnością studenta jest:

 1. respektowanie obowiązków mu nadanych,
 2. przestrzeganie obyczajów akademickich,
 3. szanowanie wizerunku Uczelni i jej mienia.

§ 12

Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających godności innych, jak również podejmować działań mogących zaszkodzić dobremu imieniu Uczelni.

§ 13

Kierując się uczciwością, Student powinien rzetelnie przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe, z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej.

§ 14

Student powinien uznawać dobra pacjenta za wartość podstawowa, której podporządkowane są ostatecznie wszelkie działania prowadzone przez Uczelnię.

§ 15

W swoim postępowaniu Student winien przestrzegać zasad zawartych w odpowiednich kodeksach zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu praw pacjenta.


Rozdział 5

Zachowania nieetyczne i naganne

§ 16

Student we wszystkich swoich działaniach powinien kierować się uczciwością. Za nieetyczne, w szczególności uznaje się:

 1. niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych i innych w toku studiów,
 2. nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej,
 3. nieprzestrzeganie praw pacjenta, w szczególności prawa do tajemnicy zawodowej,
 4. nieprzestrzeganie standardów określonych w polskim prawie, Kodeksie Etyki, Regulaminie Studiów i innych, obowiązujących obowiązujących społeczność akademicką uczelni, aktach prawnych,
 5. fałszowanie dokumentów bądź wpisów do indeksu, karty egzaminacyjnej, dzienników umiejętności zawodowej,
 6. podszywanie się pod innego studenta,
 7. nadużywanie związków rodzinnych, osobistych oraz protekcji,
 8. nieokazywanie należytego szacunku nauczycielom akademickim i innym pracownikom Uczelni

§ 17

 Za naganne uważa się:

 1. niszczenie mienia Uczelni, w szczególności sal dydaktycznych, pomieszczeń Domu Studenta oraz ich wyposażenia,
 2. inne przejawy wandalizmu.

§ 18

W kontaktach z nauczycielami akademickimi i innymi pracownikami Uczelni, student powinien przestrzegać zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich. Za naganne uważa się:

 1. notoryczny i nieusprawiedliwiony brak punktualności,
 2. zakłócanie przebiegu zajęć dydaktycznych (w tym używanie telefonów komórkowych),
 3. ubliżanie lub lekceważącą postawę.

§ 19

Zabrania się Studentom spożywania alkoholu na terenie PMWSZ w Opolu.                     

§ 20

Zabrania się studentom palenia tytoniu na terenie PMWSZ w Opolu,  z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.


Rozdział 6

Odpowiedzialność

§ 21

Za naruszanie powyższych norm, student ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów.

§ 22

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Decyzja Odwoławcza Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów jest ostateczna.

Licznik wizyt na stronie: 16431
Opublikował:    |  Data publikacji: 04-01-2014 15:27
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 19-10-2017 09:18

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera