Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Koordynator - Instytut Pielęgniarstwa i Instytut Położnictwa

Koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
 
Instytut Pielęgniarstwa i Instytut Położnictwa
 
 mgr Dominika Skibińska

mgr Ewa Adamczyk
 
Przyjmuje w pokoju nr 006 (parter, koło Działu Kaształcenia),
tel. 77 44 23 544

  

adamczyke@wsm.opole.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW

WTOREK             10-13
ŚRODA                10-13
CZWARTEK         12-15
PIĄTEK                 12-15

DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH


DYŻURY W SOBOTĘ

8.00-12.00

 

 

 

UWAGA STUDENCI!

Wszyscy studenci mają obowiązek odbycia szkolenia BHP przed rozpoczęciem zajęć w szpitalu na Reymonta. Obecność na szkoleniu obowiązkowa - podpisanie listy obecności

Szkolenie prowadzi pracownik sekcji BHP ze szpitala

Harmonogram szkoleń:

1. Pielęgniarstwo drugi stopień  stacjonarne - 23 luty, wtorek godz. 8.00

2. Pielęgniarstwo drugi stopień niestacjonarne - 26 luty, piątek godz 8.00

3. Pielegniarstwo pierwszy stopień III rok - 22.02, poniedziałek, pierwsza grupa (połowa z listy - równa!!!!) 8.30-9.15              druga grupa (druga połowa z listy) 9.15 do 10.00

Proszę zgłosić się w wyznaczonym dniu do szpitala na Reymonta, koło portierni głównej punktualnie

 

 

 

         Każdy student, który chce realizowac praktyki zawodowe w innym miejscu i terminie niż został wyznaczony w Harmonogramie ma obowiazek indywidualnie załatwić sobie zgodę prowadzącego i placówki na odbycie bepłatnej praktyki.

Powyższa sytuacja dotyczy również Placówek z którymi PMWSZ ma podpisane Porozumienia.

Student jest zobowiazany conajmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk dostarczyć do Koordynatora Plan praktyk  (dostępny w drukach do poprania) z podanymi dokładnie terminami i godzinami realizacji praktyk. Plan można dostarczyć osobiście lub mailowo podając w temacie "Plan praktyk (nazwisko i imię, rok i kierunek studiów)"

 

Procedura postępowania

Należy przygotować:

 • Podanie do Dyrektora Palcówki na odbycie bezpłanej praktyki
 • Zgodę Placówki
 • Kryteria doboru Placówki

Na podstawie powyższej dokumentacji zostanie przygotowane Porozumienie. Praktyki można realizować po podpisaniu Porozumienia przez Dyrekcję placówki.

 

Ubezpieczenia proponowane studentom przez Uczelnię zawierają poszerzenie o ekspozycję zawodową i brzmią:

 „ Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej lekarza, pielęgniarki, położnej, przedstawiciela innego zawodu medycznego, indywidualnej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej ( grupa stat. Z6)” i ubezpieczenie NNW poszerzone o ekspozycję na zakażenie wirusem HIV lub żółtaczką typu B lub C
(ekspozycja rozumiana jako samoukłucie, ukłucie lub skaleczenie przez inną osobę ostrym narzędziem użytym w procedurach medycznych, niosące ze sobą realne ryzyko zakażenia wirusem HIV lub żółtaczką typu B lub C) jak również rozszerzenie o zakażenie wirusem HIV lub żółtaczką typu B lub C przy kontakcie z pacjentem, powodującej konieczność stosowania zastrzyków profilaktycznych i zapobiegawczych zakażeniu.

W związku z powyższym informuje się wszystkich studentów ubezpieczających się indywidualnie, że ich ubezpieczenie powinno zawierać również te poszerzenia.  W przeciwnym razie może zaistnieć sytuacja, że placówka służby zdrowia wystąpi do studenta z roszczeniami o odszkodowanie w razie wypadku.

Podania do Dyrektora Instytutu (dotyczące zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) należy składać w pokoju 006 lub 66

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, PRAKTYKI ZAWODOWE

Proszę zapoznać się z informacjami poniżej

1.     Godzinowy wykaz Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych uwzględnia liczbę godzin do zrealizowania w toku całych studiów /w danym semestrze/
2.     Zajęcia Praktyczne ZP i praktyki zawodowe PZ to dwie zupełnie inne formy zajęć.
3.     Zajęcia praktyczne „ZP” są realizowane przez studentów według harmonogramu sporządzonego przez koordynatora, w Placówce i pod kierunkiem opiekuna wskazanego przez Uczelnię.
4.     Nie ma możliwości zmian terminów realizacji Zajęć Praktycznych przez studenta po zaakceptowaniu ich przez Dyrektorów Instytutów, przekazaniu list do nauczycieli i ukazaniu się na stronie internetowej.
5.     Na Zajęciach Praktycznych student nie potrzebuje dzienniczków praktyk!

PRAKTYKI ZAWODOWE
1.     Praktyki Zawodowe mogą być realizowane przez studenta w miejscu zamieszkania po zaliczeniu Zajęć Praktycznych.
2.     Student zwraca się z podaniem do:

Prezesa / Dyrektora / Kierownika, wybranej przez siebie placówki według zamieszczonego poniżej wzoru z załącznikami „Zgoda  Placówki na realizację bezpłatnych indywidualnych praktyk zawodowych studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu"  oraz „Kryteria doboru Placówki realizujących praktyczną naukę zawodu w PMWSZ w Opolu"                                                                                            

 • Po uzyskaniu  zgody z Placówki, prawidłowo wypełniony i opieczętowany  w/w załącznik  „Zgoda Placówki” oraz „Kryteria doboru Placówki student składa w Pokoju nr 006 lub 66 celem uzyskania zgody Dyrektora Instytutu PMWSZ na realizację praktyk we wskazanej przez siebie Placówce.
 • Po zaopiniowaniu podania przez Dyrektora Instytutu, przekazuje podanie do Koordynatora Praktyk Zawodowych i Zajęć Praktycznych.
 • Koordynator  na podstawie zgody Dyrektora Instytutu kieruje studenta na daną Placówkę „POROZUMIENIEM” w 2 jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Panią Prorektor  do spraw studenckich dr Krystynę Brzozowską  Jeden  egzemplarz „POROZUMIENIA” podpisany przez Dyrektora Placówki „wraca” do Koordynatora Praktyk Zawodowych i Zajęć Praktycznych.
 • Student jest zobowiazany conajmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk dostarczyć do Koordynatora Plan praktyk  (dostępny w drukach do poprania) z podanymi dokładnie terminami i godzinami realizacji praktyk.

W miejscu realizowania praktyk zawodowych  student jest zobowiązany przedłożyć  opiekunowi praktyk:

 •  „Obowiązki opiekuna praktyk”
 • Dzienniczek Praktyk
 • Protokół zaliczeniowy
  • oraz posiadać
 • Identyfikator studenta
 • Książeczkę do celów sanitarno - epidemiologicznych
 • Kopię swojego ubezpieczenia
 • Kopię przydatności do zawodu od lekarza medycyny pracy
 • Własny strój i obuwie robocze zgodne z wymogami Placówki

Podstawą zaliczenia Praktyki Zawodowej i uzyskania wpisu do indeksu jest właściwie wypełniony DZIENNICZEK PRAKTYK  i „Protokół zaliczeniowy” , obowiązki opiekuna praktyk z pieczątką Placówki/oddziału i osoby nadzorującej studenta.  

 • Protokół należy wypełnić, bez użycia korektorów i bez dokonywania zmian czy przekreśleń . Niewielka poprawka musi być parafowana przez opiekuna praktyk.
 • Studenci Studiów Stacjonarnych mają zaplanowane Praktyki Zawodowe, które wykazane są w harmonogramach dostępnych na stronie internetowej Uczelni     w zakładce Plany Zajęć.  Student nie może bez zgody koordynatora zmienić terminu i miejsca praktyk zawodowych.
 • Studentom studiów niestacjonarnych wyrażających chęć odbycia Praktyk Zawodowych w wybranych placówkach medycznych na terenie Opola, z którymi Uczelnia ma podpisane Porozumienia potrzebne jest jedynie SKIEROWANIE NA PRAKTYKI wystawione przez Koordynatora Praktyk zawodowych i Zajęć Praktycznych.

Protokołów / Dzienniczków - nie należy wysyłać pocztą!!!

ZABEZPIECZENIE SZATNI W PLACÓWKACH NA TERENIE OPOLA:

STUDENCI ODBYWAJACY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE  W WOJEWÓDZKIM CENTRUM MEDYCZNYM AL.WITOSA W OPOLU POWINNI:

 1. OKRYCIA WIERZCHNIE ZOSTAWIĆ W SZATNI OGÓLNEJ (BEZPŁATNIE).
 2. JEDNA OSOBA Z GRUPY LUB KAŻDY INDYWIDUALNIE ZABEZPIECZA CO NAJMNIEJ 1 DZIEŃ PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ KLUCZ DO SZAFEK  W PODZIEMIACH SZPIALA POZIOM -1, POKÓJ 10 W GODZINACH 7.30-14.30.  KAUCJA ZA KLUCZ 30ZŁ.

STUDENCI ODBYWAJACY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE  W SS ZOZ NAD MATKĄ I DZIECKIEM ( SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY) UL.REYMONTA  W OPOLU, 116 SZPITALU WOJSKOWYM UL.WRÓBLEWSKIEGO  W OPOLU, SZPITALU WOJEWÓDZKIM UL.KATOWICKA W OPOLU, SP ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  W OPOLU POWINNI:

 1. POSIADAĆ KŁÓDKI DO SZAFEK.

 

Licznik wizyt na stronie: 38270
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 25-07-2011 11:39
Modyfikował: Dominika Skibińska   |  Data modyfikacji: 19-02-2016 13:57

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera