Trwa rekrutacja elektroniczna (nabór uzupełniający) na studia w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2019/2020 - Zapraszamy! 

 

Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Studenci niepełnosprawni

 

PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. STUDENTÓW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mgr Jolanta Żurakowska

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

ul . Katowicka 66 45-060 Opole

pok. 311

Tel: 77 44 23 546, 608593621

e- mail:

Dyżury: środa 16.00 - 17.00, piątek 16.00 - 17.00

Cele Pełnomocnika:

Nadrzędnym celem jest umożliwienie studentom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz w życiu społecznym, naukowym, kulturalnym  i sportowym naszej uczelni.

Zakres zadań:

·         Rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych.

·         Informowanie kandydatów na studia o możliwości kształcenia w PMWSZ w Opolu osób b niepełnosprawnych.

·         Podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

·         Współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne.

·         Kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osoby niepełnosprawnej w środowisku studenckim.

·         Pomoc w pozyskaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

·         Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami uczelni

·         Organizowanie i udział w konferencjach, seminariach , warsztatach poświęconych problematyce niepełnosprawności.

·         Współpraca z Pełnomocnikami Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych innych uczelni w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań.

 

KATALOG WSPARCIA EDUKACYJNEGO w PMWSZ w Opolu

Zgodnie z § 7 i 10  Regulaminu studiów w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu:

1.  Uczelnia podejmuje działania ukierunkowane na systematyczną poprawę i dostosowanie warunków kształcenia osób niepełnosprawnych poprzez:

            a) znoszenie barier architektonicznych,

            b) unowocześnianie procesu dydaktycznego,

            c) korzystanie z dostępnych urządzeń technicznych.

2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności zapewnia się odpowiednie warunki odbywania zajęć, w szczególności ich zaliczania w celu osiągnięcia wymaganych efektów kształcenia dla danego kierunku.

3. Dopuszcza się możliwość stosowania indywidualnej organizacji studiów wobec studentów niepełnosprawnych

4. Dyrektor Instytutu ma prawo -  na podstawie przedstawionej na piśmie i odpowiednio uzasadnionej oraz udokumentowanej prośby studenta - wyznaczyć studentowi indywidualny rozkład zajęć, zaliczeń, egzaminów i praktyk poza harmonogramem i sesją przewidzianymi dla grupy studenckiej, uwzględniając możliwości jednostek prowadzących zajęcia dydaktyczne.

5. Student składa wniosek do Dyrektora Instytutu o przyznanie indywidualnej organizacji studiów co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

 

Licznik wizyt na stronie: 12520
Opublikował:    |  Data publikacji: 05-07-2013 14:26
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 13-06-2014 09:57

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera