Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Studenci niepełnosprawni

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mgr Jolanta Żurakowska

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

ul . Katowicka 66 45-060 Opole

pok. 405

Tel: +48 608 593 621

E- mail:

Dyżury: czwartek 15:00 - 16:00, piątek 15:00 - 16:00


Cele Pełnomocnika:

Nadrzędnym celem jest umożliwienie studentom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz w życiu społecznym, naukowym, kulturalnym  i sportowym naszej uczelni.

Zakres zadań:

· Rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych.

· Informowanie kandydatów na studia o możliwości kształcenia w PMWSZ w Opolu osób b niepełnosprawnych.

· Podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

· Współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne.

· Kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osoby niepełnosprawnej w środowisku studenckim.

· Pomoc w pozyskaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

· Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami uczelni

· Organizowanie i udział w konferencjach, seminariach , warsztatach poświęconych problematyce niepełnosprawności.

· Współpraca z Pełnomocnikami Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych innych uczelni w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań.


KATALOG WSPARCIA EDUKACYJNEGO w PMWSZ w Opolu

Zgodnie z § 7 i 10  Regulaminu studiów w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu:

1.  Uczelnia podejmuje działania ukierunkowane na systematyczną poprawę i dostosowanie warunków kształcenia osób niepełnosprawnych poprzez:

            a) znoszenie barier architektonicznych,

            b) unowocześnianie procesu dydaktycznego,

            c) korzystanie z dostępnych urządzeń technicznych.

2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności zapewnia się odpowiednie warunki odbywania zajęć, w szczególności ich zaliczania w celu osiągnięcia wymaganych efektów kształcenia dla danego kierunku.

3. Dopuszcza się możliwość stosowania indywidualnej organizacji studiów wobec studentów niepełnosprawnych

4. Dyrektor Instytutu ma prawo -  na podstawie przedstawionej na piśmie i odpowiednio uzasadnionej oraz udokumentowanej prośby studenta - wyznaczyć studentowi indywidualny rozkład zajęć, zaliczeń, egzaminów i praktyk poza harmonogramem i sesją przewidzianymi dla grupy studenckiej, uwzględniając możliwości jednostek prowadzących zajęcia dydaktyczne.

5. Student składa wniosek do Dyrektora Instytutu o przyznanie indywidualnej organizacji studiów co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

Licznik wizyt na stronie: 13656
Opublikował:    |  Data publikacji: 05-07-2013 14:26
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 01-10-2019 13:16

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera