Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Państwowe Medyczne Studium Zawodowe w Opolu

Kształcenie wczoraj i dziś

   Zmiany w systemie kształcenia kadr medycznych spowodowały zamkniecie wielu szkół, które cieszą się znaczącymi osiągnięciami i na  trwałe wpisały się w środowisko lokalnej społeczności. Taką szkołą było Medyczne Studium Zawodowe w Opolu - jedna z największych tego typu szkół w kraju kształcąca w zawodach:

pielęgniarka,

położna,

ratownik  medyczny,

technik analityki medycznej,

technik elektroradiologii,

technik farmaceutyczny,

technik fizjoterapii,

higienistka szkolna.

  Na bazie Studium powstała Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa  kontynuując kształcenie w zawodach medycznych,  jak też dobre tradycje Medycznego Studium Zawodowego.

  Działalność Medycznego  Studium Zawodowego w Opolu  zapoczątkowała Państwowa Szkoła Położnych utworzona we wrześniu 1955 roku w Nysie  i przeniesiona po dwóch latach do tymczasowej siedziby przy ul. Konduktorskiej w Opolu. W 1962 roku zapadła decyzja w sprawie budowy szkoły medycznej przy ul. Katowickiej i w 1967 roku szkoła Położnych została przeniesiona do nowego obiektu. W tym samym roku powstała Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa z tymczasową siedzibą w Brzegu. Po ukończeniu budowy Domu Słuchacza we wrześniu 1968 roku nastąpiło oficjalne otwarcie szkoły pod nazwą Zespół Średnich Szkół Medycznych w Opolu, wówczas został również powołany do życia wydział Techników Analityki Medycznej. W kwietniu 1972 roku w wyniku reformy szkolnictwa ogólnego i medycznego szkoła otrzymała nazwę Medyczne Studium Zawodowe w Opolu. W lutym 1974 roku studium rozpoczęło kształcenie w kolejnym zawodzie medycznym – technika fizjoterapii z tymczasową siedzibą  w Korfantowie. W roku szkolnym 1983/1984 szkoła realizowała kształcenie w zawodzie higienistki szkolnej, a z dniem 1 września 1983 roku zostało powołane Policealne Studium Zawodowe Pielęgniarstwa dla pracujących sanitariuszy.

  Decyzją Wojewody Opolskiego 27 kwietnia 1974 roku studium otrzymało imię dr Marii Kujawskiej – śląskiej lekarki, działaczki społecznej i patriotki. Uroczystość nadania  imienia Patronki połączona była z wręczeniem sztandaru szkoły. 27 kwietnia 1976 roku ustanowione zostało święto szkoły/dzień Patronki/ jak również honorowy tytuł „Zasłużony dla Medycznego Studium Zawodowego w Opolu” We wrześniu 1977 roku przeniesione zostało z Korfantowa do Opola kształcenie w zawodzie technika fizjoterapii. W czerwcu 1978 roku z okazji 10 – lecia szkoły miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W 1979 roku został uruchomiony cieszący się dużym zainteresowaniem kolejny kierunek kształcenia -  technik farmaceutyczny. Po przerwie od 1982 roku kształcenie w tym zawodzie było kontynuowane od 1996 roku. Kolejne kierunki kształcenia szkoła uruchamiała zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z powstawania nowych zakładów ochrony zdrowia na terenie Opola i województwa. Pięciokrotnie do roku 1984 prowadzone było roczne kształcenie uzupełniające dla asystentek pielęgniarskich. W 1988 roku szkoła uruchomiła trwające do końca jej istnienia kształcenie w zawodzie technika elektroradiologii. Kolejnym zawodem, do którego przygotowywało studium od roku 1994 był zawód ratownika medycznego. W roku szkolnym 2001/2002 szkoła przejęła dodatkowo kształcenie słuchaczy Wrocławskiej Szkoły Menadżerów, która znalazła się w stanie upadłości. Mimo trudności kadrowych, finansowych i lokalowych słuchacze III roku techników fizjoterapii oraz II roku techniki farmaceutycznej z tej szkoły, dzięki stworzonej możliwości mogli kontynuować naukę i ukończyć szkołę.

  Medyczne Studium Zawodowe w Opolu jest szkołą o bogatych tradycjach i znaczących osiągnięciach. Do ważnych wydarzeń  w jej 42-letniej historii należą m.in.:

- uzyskanie wysokiej lokaty /III miejsca/ w eliminacjach krajowych XVIII Olimpiady Pielęgniarstwa,

- współpraca młodzieży studium w prowadzeniu badań realizowanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz Instytut Onkologii dotyczących wpływu nitrozamin na powstawanie nowotworów przewodu pokarmowego,

- zajęcie przez szkołę I-go zespołowego miejsca eliminacjach wojewódzkich Olimpiady Pielęgniarstwa w 1986 roku.

  W roku 1990 odbyła się w Studium krajowa konferencja metodyczna z dziedziny kinezyterapii, a w roku 1997 szkoła była gospodarzem krajowej konferencji przedmiotowo metodycznej dla nauczycieli szkół położnych. W 1991 roku szkoła nawiązała kontakty z międzynarodową organizacją zajmującą się współpracą młodzieży w ramach Zjednoczonej Europy. Zgodnie z przyjętym programem współpracy odbywały się spotkania młodzieży Studium z młodzieżą szkół medycznych z Francji i Niemiec w celu wymiany doświadczeń związanych z nauką zawodu jak również w celu wzajemnego poznawania regionów i ich tradycji.

  Od roku szkolnego 1993/1994 wprowadzone zostały zmiany w systemie kształcenia szkół medycznych – wydłużono okres kształcenia pielęgniarek i położnych do pięciu semestrów./2,5roku/ Zmianie uległy również programy nauczania,w których znalazło się więcej zagadnień z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Kolejne sukcesy szkoły to:

- I miejsce w finale konkursu „PCK – historia i dzień dzisiejszy” uzyskane przez słuchaczkę pielęgniarstwaw 1994 roku,

- zakwalifikowanie się słuchaczy studium do centralnych eliminacji konkursu „promocja zdrowia i zapobieganie chorobom” w 1995 roku,

- IX lokata w krajowych eliminacjach XXIX Olimpiady Pielęgniarstwa

- wysoka lokata w krajowych eliminacjach XX Olimpiady Położnych

  W przygotowaniu profesjonalnej kadry pracowników ochrony zdrowia szkoła zawsze dbała o wysoką jakość i wyniki kształcenia. Wychowawcza działalność Studium zorientowana była na kształtowanie i rozwój osobowości słuchaczy w kierunku pożądanej sylwetki zawodowej. Organizowane były odpowiednio dla poszczególnych kierunków kształcenia zajęcia ćwiczeniowe  w ramach przedmiotów zawodowych w placówkach ochrony zdrowia oraz innych instytucjach, co gwarantowało realizację treści programowych zgodnie z postępem wiedzy medycznej m.in. w odniesieniu do najnowszej aparatury i sprzętu wykorzystywanego w diagnostyce medycznej. Ponadto młodzież uczestniczyła w wycieczkach dydaktycznych  do unikalnych instytucji, których działalność ma związek z określonym zawodem medycznym jak np. Centrum Leczenia Oparzeń, Zakłady Zielarskie, Muzeum Pożarnictwa, Centrum Diagnostyki Medycznej i inne. Działalność dydaktyczno - wychowawczą wspomagała praca kół zainteresowania zawodem, koła wolontariatu, klubu Honorowego Dawcy Krwi, koła PCK oraz Klubu Przyjaciół Dzieci organizującego cykliczne zajęcia opiekuńczo – terapeutyczne dla dzieci z zespołem Downa. Słuchacze Studium systematycznie współpracowali z Opolskim Odziałem Stowarzyszenia Diabetyków pełniąc dyżury, podczas których wykonywali  pomiary i badania diagnostyczne.

  W pracy kół i organizacji ,a szczególnie koła wolontariatu młodzież wykorzystywała i doskonaliła umiejętności zawodowe.Szkoła prowadziła szeroką działalność prozdrowotną, dzięki której słuchacze zdobywali i doskonalili umiejętności edukatorów zdrowego stylu życia i pomocy przedmedycznej. Realizacja promocji zdrowia miała miejsce w przychodniach, oddziałach szpitalnych, przedszkolach, szkołach, w ramach prowadzonej przez słuchaczki wydziału położnych Szkoły Rodzenia, w jednostkach Straży Pożarnej jak również w szkole macierzystej. Szkoła uczestniczyła w prozdrowotnych przedsięwzięciach o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym. Wysoką ocenę uzyskały formy promocji zdrowia zaprezentowane przez słuchaczy Studium podczas I Opolskiego Forum Promocji Zdrowia w 2001 roku. Działania szkoły w dziedzinie profilaktyki, promocji zdrowia oraz inne formy współpracy cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem środowiska lokalnego, czego dowodem były liczne i różnorodne formy podziękowań. Młodzież wielokrotnie zdobywała również znaczące sukcesy sportowe m.in. w piłce siatkowej. Nauczyciele Studium to systematycznie doskonaląca się, kwalifikowana kadra z przygotowaniem medycznym i pedagogicznym. Odpowiednio dla poszczególnych kierunków kształcenia funkcjonowały zespoły przedmiotowe. W związku z nowelizacją Karty Nauczyciela większość nauczycieli zdobywała kolejne stopnie awansu zawodowego, w tym niemal połowa z nich uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Kształcenie zawodowe odbywało się w ścisłej współpracy z wzorcowymi placówkami szkolenia praktycznego. Były to m.in. szpitale, przychodnie, instytucje ratownictwa medycznego, jednostki straży pożarnej, zakłady usprawniania leczniczego, apteki i żłobki.Praktyczna nauka zawodu organizowana była z udziałem pracowników poszczególnych placówek w sprzyjającej, życzliwej atmosferze.

  Praca szkoły organizowana była w oparciu o wizję, misję, standardy i wskaźniki w poszczególnych obszarach pracy, program wychowawczy i wewnątrzszkolny system oceniania. Odpowiednio dla poszczególnych kierunków kształcenia organizowane były wycieczki, których celem było poznanie unikalnych instytucji mających związek z danym zawodem. Uroczystości szkolne, a szczególnie zawodowe przebiegały zgodnie z przyjętym ceremoniałem i z uwzględnieniem elementów etyki zawodowej. Dla podkreślenia rangi uroczystości zawodowych jaką było czepkowanie i paskowanie słuchaczek wydziału pielęgniarstwa i położnych zapalana była lampka Florencji Nightingale. Lampkę zapalały słuchaczki prezentujące wzorową postawę zawodową i uzyskujące najlepsze wyniki w nauce. W organizowaniu uroczystości szkolnych wielokrotnie korzystaliśmy z pomocy absolwentki wydziału pielęgniarstwa naszego studium, a jednocześnie aktorki Teatru Lalki i Aktora w Opolu. Pod jej kierunkiem słuchacze przygotowywali programy artystyczne w tym m.in. spektakle prezentujące życie i działalność patronki szkoły. W roku 2004 odbyła się w studium podniosła uroczystość z okazji XXX rocznicy nadania szkole imienia dr Marii Kujawskiej z udziałem emerytowanych nauczycieli i pracowników. Szkoła dysponowała optymalną bazą, którą stanowiły sale wykładowe, pracownie, laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt/w tym sprzęt medyczny/ i pomoce dydaktyczne.

  W związku z uruchamianiem nowych kierunków kształcenia pomieszczenia dydaktyczne były modernizowane, doskonalone, jak również organizowane były nowe pracownie. Jedną z ostatnich zorganizowanych przez studium pracowni była doskonale wyposażona, odpowiadająca najnowszym standardom pracownia mikrobiologii. Młodzież korzystała z dobrze wyposażonego i utrzymanego Domu Słuchacza oraz stołówki.Biblioteka i pracownia komputerowa pełniły jednocześnie rolę pracowni multimedialnej oraz interdyscyplinarnej. Medyczne Studium Zawodowe w Opolu dostosowując się do planowanej transformacji szkolnictwa medycznego oraz do przyjętych przez Polskę zobowiązań wynikających z europejskiego porozumienia w sprawie kształcenia pielęgniarek podjęło starania o utworzenie na bazie studium Wyższej Szkoły Zawodowej. Inicjatywę w tej sprawie podjął organ prowadzący szkołę – Departament Edukacji Zarządu Województwa Opolskiego. Został powołany zespół w celu wypracowania koncepcji programowo organizacyjnej. W ramach prac programowych m.in. podjęliśmy rozmowy dyrekcją opolskich jednostek ochrony zdrowia uzyskując zgodę na odbywanie praktyk w tych placówkach przez przyszłych studentów. Na potrzeby tworzonej szkoły wyższej równolegle z działaniami w celu przygotowania wniosku, podjęliśmy prace modernizacyjne, dzięki którym powstały nowe, kompleksowo wyposażone sale wykładowe. Byliśmy również inwestorami pawilonu dydaktycznego z salą audytoryjną, biblioteką – czytelnią oraz pomieszczeniami rektoratu i senatu jak również ocieplenia i elewacji wszystkich budynków szkoły. Prace modernizacyjne jak też inwestycje realizowane były na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa, z uwzględnieniem środków uzyskanych z Kontraktu Wojewódzkiego, a w pierwszym etapie również ze środków własnych.

  Po zgromadzeniu stosownych dokumentów został przedłożony do Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o utworzenie w Opolu Wyższej Szkoły Medycznej. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 maja 2003 roku na bazie Medycznego Studium Zawodowego w Opolu powstała Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa. Nauczyciele Studium podejmowali pracę w powstałej szkole wyższej  do dziś stanowią większość kadry dydaktycznej tej uczelni. Tymczasem Medyczne Studium Zawodowe planowane było do stopniowego kończenia swojej działalności. W kolejnych latach na podstawie uzgodnień i porozumień byliśmy wspólnymi użytkownikami obiektu.

  Ostatnią grupą absolwentów byli technicy elektroradiologii. Była to pierwsza i ostatnia grupa absolwentów studium, którzy zdawali  zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

  Ogółem w okresie funkcjonowania Medycznego Studium Zawodowego w Opolu zostało wykształconych 5101 absolwentów, w tym:

1242 położnych,

1625 pielęgniarek i pielęgniarzy,

954 techników analityki medycznej,

698 techników fizjoterapii,

221 techników farmaceutycznych,

141 ratowników medycznych,

202 techników elektroradiologii,

18 higienistek szkolnych.

   Absolwenci szkoły cieszą się dobra opinią i uznaniem w pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Mimo stosunkowo krótkiego okresu kształcenia widoczny był podczas pobytu w szkole intensywny rozwój słuchaczy w kierunku pożądanej sylwetki zawodowej. Podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych potrafili pracować samodzielnie, uzyskiwali wysoką ocenę pracowników i pacjentów placówek szkolenia praktycznego. Szkoła otrzymywała w związku z tym liczną korespondencję z podziękowaniami od dyrekcji placówek i pacjentów za wymierną pomoc i troskliwą opiekę. Jest to głównie wynikiem zaangażowania i profesjonalizmu kadry pedagogicznej – nauczycieli, wychowawców w tym kadry kierowniczej. Wielu z nich otrzymało za swoje osiągnięcia nagrody jak: nagroda Lekarza Wojewódzkiego, Kuratora, Marszałka Województwa i Ministra Edukacji Narodowej.

  W dniu 14 czerwca 2007 roku w auli Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się uroczystość związana  z zakończeniem działalności Medycznego Studium Zawodowego w Opolu oraz pożegnania ostatniej grupy absolwentów tej szkoły. W uroczystości, której mottem była sentencja bp. Jana Chrapka Idż przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię” brali udział długoletni pracownicy i współpracownicy studium, nauczyciele, młodzież, absolwenci, przedstawiciele władz samorządowych oraz władze, studenci i pracownicy uczelni – PMWSZ. Podczas uroczystości została przedstawiona historia szkoły, jej tradycje i osiągnięcia. Wszyscy, którzy przyczynili się do osiągnięć i sukcesów studium, a więc dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, kierownicy domu słuchacza, nauczyciele i wychowawcy, wizytatorzy, pracownicy administracji i obsługi, dyrektorzy oraz pielęgniarki naczelne i oddziałowe jak też inni pracownicy placówek szkolenia praktycznego otrzymali podziękowanie za wysiłek włożony w nauczanie tych trudnych, odpowiedzialnych zawodów -  zawodów społecznego zaufania, za tworzenie warunków i sprzyjającej atmosfery do nauki i pracy. Chwilą ciszy uczczono pamięć osób, które już odeszły, a wcześniej pracowały w studium. Słowa podziękowania zostały skierowane do organu prowadzącego szkołę, a więc Urzędu Marszałkowskiego, a szczególnie Departamentu Edukacji za życzliwą pomoc i wspieranie jej działalności. Prowadząca uroczystość dyrektor studium przekazała wszystkim zebranym życzenia zdrowia, radości, wielu miłych spotkań w gronie byłych współpracowników i absolwentów oraz zachowania dobrych wspomnień z Medycznego Studium Zawodowego w Opolu. Jako wyraz podziękowania został wniesiony do auli okolicznościowy kosz kwiatów. W dalszej części uroczystości odbyło się pożegnanie ostatniej grupy absolwentów –techników elektroradiologii. Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły po czym złożyli ślubowanie. Zostały wręczone nagrody książkowe dla osób wyróżniających się. Najlepsza absolwentka – stypendystka Marszałka Województwa została wpisana do złotej księgi Studium. Pożegnanie absolwentów zakończyło wystąpienie ich przedstawicieli, którzy w ciepłych słowach złożyli podziękowanie oraz pożegnali nauczycieli i całą społeczność szkoły. W końcowej części uroczystości miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości, podczas których pracownicy i absolwenci studium otrzymali podziękowania, gratulacje i  życzenia.

  Na uwagę zasługuje akcentowane w wystąpieniach gości znaczenie Medycznego Studium Zawodowego w Opolu w zapewnieniu dobrze wykształconej kadry pracowników ochrony zdrowia w województwie opolskim. Po wystąpieniu zaproszonych gości nastąpił szczególnie uroczysty moment – dyrektor studium złożyła na ręce rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej Sztandar Medycznego Studium Zawodowego im. dr Marii Kujawskiej w Opolu stanowiący znaczący element w historii tej szkoły. Na ręce prorektora PMWSZ została natomiast przekazana Lampka Florencji Nightingale w celu wykorzystania jej na uczelni podczas uroczystości zawodowej – święta symboliki zawodu pielęgniarki i położnej. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości zespół wokalny z V liceum Ogólnokształcącego w Opolu zaprezentował okolicznościowy program artystyczny. Wszyscy zebrani zostali zaproszeni na nieoficjalną cześć uroczystości – wystawę kronik szkoły oraz poczęstunek.

opracowała: Halina Miturska

A oto przykład pomysłowości i zapisów jakie  można znaleźć  w kronikach Studium

 

 

Licznik wizyt na stronie: 17497
Opublikował: Joanna Piasecka   |  Data publikacji: 21-06-2013 10:00
Modyfikował: Joanna Piasecka   |  Data modyfikacji: 08-07-2013 14:30

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera