Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Wywiad z przewodniczącą OIPiP odnośnie prawa wykonywania zawodu

Zapraszam do zapoznania się z wywiadem jaki udzieliła Pani Sabina Wiatkowska przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu Biurze Karier PMWSZ w Opolu po spotkaniu ze studentami kierunku pielęgniarstwa i położnictwa w dniu 13 maja 2013r.

z1.jpeg

 1. Co należy zrobić aby otrzymać prawo wykonywania zawodu?

Prawo wykonywania zawodu przyznaje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, na podstawie złożonego wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

 

 1. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły medycznej (dyplom ukończenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu)

- polski dowód tożsamości

- zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej

- dwie fotografie.

 

 1. Co to jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych?

Art. 7. ustawy ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych określa, Organy okręgowej izby:

 1. okręgowy zjazd
 2. okręgowa rada
 3. okręgowa komisja rewizyjna
 4. okręgowy sąd
 5. okręgowy rzecznik

Okręgową izbę pielęgniarek i położnych tworzą wpisane do rejestru prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarki i położne (art. 7 ust. 2 ustawy).

 

 1. Czy każda pielęgniarka/ położna musi podlegać izbie?

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. nr 174, poz. 1038) rozwiała wszelkie wątpliwości co do obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

W ustawie w art. 2 ust. 3 unormowano wprost obligatoryjność członkostwa w samorządzie, wprowadzony przepis ma brzmienie:

„ Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa”.

 

 1. Jakie są obowiązki pielęgniarki/położnej względem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych?

 

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r., w art. 11 ust. 2 z faktem członkostwa w samorządzie wiąże pięć podstawowych obowiązków:

 1. postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 2. sumiennego wykonywania obowiązków zawodowych,
 3. przestrzegania uchwał organów izb,
 4. regularnego opłacania składki członkowskiej,
 5. aktualizowania danych w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

 

 1. Co decyduje o tym do jakiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy się zgłosić i zarejestrować?

Członkiem samorządu pielęgniarek i położnych jest pielęgniarka, położna, która ma prawo wykonywania zawodu, przy czym członkostwo w samorządzie rozpoczyna się od dnia wpisania pielęgniarki, położnej do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu Radę (art. 5 ust. 2). 

Regulacja w tym zakresie ma na celu pełniejsze oddanie istoty samorządu zawodowego jako instytucji publicznoprawnej.

 

 1. Do ilu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych można należeć?

Przynależność do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zależy od miejsca wykonywania zawodu. Jeżeli dana osoba nie pracuje, to przynależność do okręgowej izby zależy od miejsca wystawienia prawa wykonywania zawodu.

Osoba wykonywująca zawód (pielęgniarka lub położna) zarejestrowana jest tylko w jednej  okręgowej izbie.

W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarka i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.

 

 1. Jakie są korzyści z faktu przynależności do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych?

Prawo członków samorządu określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Członkowie samorządu mają prawo:

 1. wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2-4
 2. korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu
 3. korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb
 4. korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej

 

 1. Czy składki na Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych są obowiązkowe?

W polskim systemie prawnym występuje ustawowy obowiązek przynależności pielęgniarki (1) i położnej (2) do samorządu pielęgniarek i położnych.

Zasady funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r., zwana dalej ustawą.

Ustawa ta ustanawia nakaz członkostwa w samorządzie zawodowym stwierdzając w art. 2 ust. 3, iż przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

Zgodnie z  art. 11 ust. 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, każdy członek samorządu jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 1. W jakiej wysokości należy odprowadzać składki  i od czego jest uzależniona jej wysokość?

 

Aktualną wysokość składki uchwalił VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w dniu 7 grudnia 2011 r. (uchwała Nr 19 sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału), zgodnie z § 2 ust. 2 ww. uchwały:

Miesięczna składka członkowska wynosi:

 1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego,
 2. 0,5% miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego,
 3. 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do:
  • osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także
  • innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych wyżej, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

 

W 2013 r. wysokość składki w pkt 3 wynosi 38,75 zł. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2012 r. wysokość podstawy składki wynosi 3875,35 zł.

 

 1. Jakie są konsekwencje nie opłacania składek?

W przypadku braku wpłaty należnych składek za dwa pełne okresy (miesiące) mogą być one dochodzone w drodze egzekucji (Uchwała nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r.).

Egzekucja będzie prowadzona przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 1. Co to znaczy zawiesić prawo wykonywania zawodu?

O zawieszeniu prawa wykonywania zawodu mówi art. 27 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie całkowitej albo częściowej niezdolności pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu, spowodowanej jej stanem zdrowia, okręgowa rada pielęgniarek i położnych powołuje komisję lekarską, zwaną dalej „komisją”, złożoną ze specjalistów odpowiednich dziedzin medycyny.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na podstawie orzeczenia komisji, podejmuje uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu.

 

 1. Jakie są konsekwencje  w przypadku dłuższej przerwy w zawodzie?

Pielęgniarka lub położna, które nie wykonywały zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, i nie odbyły wymagane przeszkolenia, nie mogą pracować w zawodzie.

 

 1. Co to znaczy przerwa w zawodzie?

Reguluje to art. 26 ustawy o zawodach pielęgniarka i położnej.

Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.

Do kompetencji Okręgowej Rady należy wskazanie:

- miejsca

- określenie czasu trwania

- programu przeszkolenia dla pielęgniarki lub położnej chcącej powrócić do zawodu (na podstawie ramowego programu określonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych)

 

 1. Czy pracująca za granicą pielęgniarka/ położna również musi odprowadzać składki?

Pielęgniarki i położne wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych powinny opłacać składki.

Z chwilą podjęcia prac za granicą w zawodzie, jeżeli istnieje obowiązek przynależenia do izby za granicą, to w takiej sytuacji należy złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych w Polsce.

 

 1. Czy pielęgniarka/ położna będąca bez zatrudnienia również powinnam odprowadzać składki?

 

Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są jedynie członkowie samorządu:

 • bezrobotni, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy,
 • przebywający na urlopie wychowawczym lub pobierający zasiłek rehabilitacyjny,
 • którzy zaprzestali wykonywania zawodu i złożyli wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.

Oznacza to, iż jedynie w sytuacji, gdy członek samorządu zaprzestanie wykonywać zawód i niezwłocznie powiadomi o tym okręgową izbę oraz złoży wniosek o zaprzestanie wykonywania zawodu zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłat składki członkowskiej.

Nie dokonanie ww. czynności skutkuje obowiązkiem uiszczania składki członkowskiej, nawet w przypadku faktycznego zaprzestania wykonywania zawodu.

 

 1. Co to są kwalifikacje unijne?

Kwalifikacje unijne to potwierdzenie przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych uprawnień do wykonywania zawodu w krajach UE. Wydaje się je na wniosek osoby zainteresowanej

 

 1. Co należy zrobić aby nabyć takie kwalifikacje?

Kwalifikacje do pracy w krajach UE nabywa się poprzez uzyskanie wykształcenia medycznego. Absolwenci szkół wyższych po 1.05.2004r otrzymują kwalifikacje na podstawie dyplomu uczelni, dla absolwentów Liceów Medycznych i Medycznych Szkół Zawodowych wymagany jest również staż pracy.

 

 1. Czy za kwalifikacje unijne należy uiścić opłatę?

Uzyskanie świadectwa kwalifikacji jest bezpłatne.

 

 1. Kiedy powstaje obowiązek wyrejestrowania się z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych?

Obowiązek wyrejestrowania się z Okręgowej Izby powstaje przy zmianie miejsca zatrudnienia, jeśli miejsce to jest na terenie działania innej izby.

Obowiązek wyrejestrowania również istnieje przy wyjeździe do pracy za granicę.

 

 1. Co to oznacza że pielęgniarka/położna jest funkcjonariuszem publicznym?

Objęcie zawodu pielęgniarki i położnej w pełnym zakresie ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. nr 174, poz. 1039).

Pielęgniarka podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta
 2. rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta
 3. planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem
 4. samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych
 5. realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji

Położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie

 1. rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej
 2. kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka
 3. prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej
 4. przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego
 5. podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;
 6. sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego
 7. badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji
 8. realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji
 9. samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych

Korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.6)).

Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest chęć ochrony pielęgniarek i położnych, które często są narażone na kontakt z osobami zachowującymi się w sposób agresywny
i potencjalnie niebezpieczny (tzw. osoba pierwszego kontaktu). Ilustracją tego problemu mogą być przypadki nocnych dyżurów, czy też akcji ratowniczych podejmowanych
w dramatycznych sytuacjach w niebezpiecznym środowisku. Zatem, ustawodawca wyszedł
z założenia, iż jako zawody zaufania społecznego, pielęgniarki i położne powinny dysponować dodatkową ochroną prawną.

Z korzystaniem z ochrony prawnej przewidzianej dla osób mających status funkcjonariusza publicznego wiąże się stosowanie, przy ocenie wypełnienia przez sprawcę znamion przestępstwa, przepisów przewidzianych w rozdziale XXIX Kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”, gdzie rodzajowym przedmiotem ochrony jest prawidłowa i niezakłócona działalność organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz ich funkcjonariuszy.

 

Dziękujemy Pani Sabinie Wiatkowskiej za udzielony wywiad i cenne informacje, życzymy samych sukcesów na dalszej drodze zawodowej i życiowej.

Poniżej załączona została prezentacja jaką Pani Sabina Wiatkowska przedstawiła na spotkaniu:

PPTXsamorząd zawodowy pielęgniarek i położnych woj opolskiego.pptx

Przydatne linki:

 • Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m7&ms=597&ml=pl&mi=597&mx=0&mt=&my=599&ma=019278

 • Opolska Izba Pielęgniarek i Położnych:

http://oipip.opole.pl/

 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych:

http://www.izbapiel.org.pl/

 • Wniosek o stwierdzenia prawa wykonywania zawodu

http://oipip.opole.pl/static/upload/wnioski_do_pobrania/Wniosek_o_stwierdzenie_prawa_wykonywania_zawodu.pdf

 • Adresy wszystkich okręgowych izb pielęgniarek i położnych:

http://www.izbapiel.org.pl/uploadf/samorzad/adresy_oipip.pdf

 

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf