Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Wsparcie kompetencji na starcie - projekt WUP w Opolu

str gł.jpeg

Projekt „Wsparcie kompetencji na starcie" realizowany jest trybie systemowym, z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

Okres realizacji Projektu: 01.03.2013r. – 31.12.2014r.

Liderem Projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z siedzibą przy ul. Głogowskiej 25c, 45-315 Opole, a Partnerem Projektu - Izba Rzemieślnicza (organizacja pracodawców) Handwerkskammer Mannheim Rhein – Neckar – Odenwald - B1, 1-2 Mannheim 68 - 159 Niemcy.

Uczestnikami Projektu będzie 200. mieszkańców województwa opolskiego, pozostających bez zatrudnienia, w wieku od 15. do 30. r.ż.

Kryteria dostępu do Projektu:
• wiek od 15 do 30 r.ż. (w dniu przystąpienia do Projektu)
• zameldowanie stałe lub czasowe na terenie województwa opolskiego
• pozostawanie bez zatrudnienia - osoba niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej (osoba nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym agencyjnej, umowy - zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych), zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem i przejdą całą ścieżkę obejmującą:
1. poradnictwo zawodowe – Indywidualny Plan Działania (pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym)
2. poradnictwo zawodowe – warsztat aktywnego poszukiwania pracy (jeden dzień)
3. wsparcie psychologiczne – spotkanie z psychologiem (jedno spotkanie)
4. poradnictwo zawodowe – Indywidualny Plan Działania (drugie spotkanie z doradcą zawodowym)
5. szkolenie zawodowe z modułem języka niemieckiego, dopasowane do potrzeb uczestnika i rynku pracy
6. staż zawodowy w Polsce (6 miesięcy) lub praktyka zawodowa w Niemczech (8 tygodni)
7. pośrednictwo pracy (dwa spotkania z pośrednikiem pracy)


Ponadto Uczestnicy będą objęci wsparciem jobcoacha (asystenta pracy) podczas zatrudnienia po zakończeniu Projektu i/lub w czasie trwania stażu w Polsce.

Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Projektodawcy przy ulicy Oleskiej 127, 45-231 Opole.

Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Telefon: (77) 44 231 44. Interesanci przyjmowani są w godzinach od 9.00 do 14.00.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.kompetencje.wup.opole.pl/

PDFwsparcie_ulotka2.pdf

loga dot projektu pup.jpeg

 

 

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf