Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Opis badania

System monitorowania karier zawodowych absolwentów PMWSZ w Opolu:

Uczelnia realizuje wieloetapowy, cykliczny system monitorowania losów zawodowych swoich absolwentów. Badani są absolwenci wszystkich kierunków studiów i form studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) prowadzonych przez uczelnię. Ankiety dla absolwentów PMWSZ w Opolu są/będą opracowywane i zmieniane w sposób ciągły tak aby jak najlepiej wypracować kanon pytań kierowanych do przyszłych absolwentów.

ETAP 0 (wstępny)
Wstępny etap systemu monitorowania karier absolwentów polega na działaniach informacyjnych prowadzonych przez Biuro Karier we współpracy z opiekunami roku i Dziekanami Wydziałów skierowanych do studentów uczelni. Ma on na celu uświadomienie studentów o konieczności takich badań i potrzebie ich aktywnego w nich uczestnictwa. (Konieczność informowania przez opiekuna roku  na każdym spotkaniu dla studentów)

ETAP 1
Etap pierwszy rozpoczyna  zbieranie oświadczeń odnośnie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych studenta/absolwenta uczelni na potrzeby monitorowania losów zawodowych. Następnie studenci  wypełniają online ankietę rejestracyjną. Ta pierwsza ankieta pozwala na określenie ilu przyszłych absolwentów deklaruje chęć udziału w badaniu i stworzeniu bazy danych pod dalszą ankietyzację oraz zebraniu aktualnych danych do korespondencji.

ETAP 2
Kolejny etap badania losów absolwenta to przeprowadzenie ankiety  po roku od ukończenia studiów na uczelni. Biuro Karier rozsyła absolwentom ankietę,  dokonuje zebrania danych i poddaje je analizie zespołowi ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów.

ETAP 3
Etap 3 to ankieta wypełniana po 3 latach od ukończenia studiów na uczelni. Biuro Karier rozsyła absolwentom ankietę,  dokonuje zebrania danych i poddaje je analizie zespołowi ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów.


Każdy z etapów systemu monitorowania losów zawodowych absolwentów jest zakończony zebraniem wszystkich danych i opracowaniem  raportu.

Wyniki otrzymane podczas badań losów zawodowych absolwentów prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym, tak aby zapewnić poufność danych i odpowiedzi.


Zebrane informacje posłużą jako:

  • materiał źródłowy przydatny w pracach zespołów zajmujących się planowaniem i doskonaleniem programów studiów w uczelni w tym m.in. uczelnianemu zespołowi ds. zapewnienia jakości kształcenia czy instytutowemu zespołowi ds. zapewnienia jakości kształcenia i innym zainteresowanym - zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym art. 13a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.

„Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech latach od dnia ukończenia studiów”

  • wykorzystywane będą na potrzeby rankingów
Licznik wizyt na stronie: 2004
Opublikował: Joanna Piasecka   |  Data publikacji: 10-05-2013 13:27

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera