Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Badanie losów zawodowych absolwentów

monitorowanie.jpeg

System monitorowania karier zawodowych absolwentów PMWSZ w Opolu:

Uczelnia realizuje wieloetapowy, cykliczny system monitorowania losów zawodowych swoich absolwentów. Badani są absolwenci wszystkich kierunków studiów i form studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia – w przypadku otrzymania zgody ministerstwa) prowadzonych przez uczelnię. Ankiety dla absolwentów PMWSZ w Opolu są/będą opracowywane i zmieniane w sposób ciągły tak aby jak najlepiej wypracować kanon pytań kierowanych do przyszłych absolwentów.

ETAP 0 (wstępny)

Wstępny etap systemu monitorowania karier absolwentów polega na działaniach informacyjnych prowadzonych przez Biuro Karier we współpracy z opiekunami roku i dyrektorami instytutów a skierowanych do studentów uczelni. Ma on na celu uświadomienie studentów o konieczności takich badań i potrzebie ich aktywnego w nich uczestnictwa. (Konieczność informowania przez opiekuna roku  na każdym spotkaniu dla studentów)

ETAP 1

Etap pierwszy rozpoczyna  zbieranie oświadczeń odnośnie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych studenta/ absolwenta uczelni na potrzeby monitorowania losów zawodowych.

Następnie studenci  wypełniają online ankietę rejestracyjną. Ta pierwsza ankieta pozwala na określenie ilu przyszłych absolwentów deklaruje chęć udziału w badaniu i stworzeniu bazy danych pod dalszą ankietyzację oraz zebraniu aktualnych danych do korespondencji.

ETAP 2

Kolejny etap badania losów absolwenta to przeprowadzenie ankiety  po roku od ukończenia studiów na uczelni. Biuro Karier rozsyła absolwentom ankietę,  dokonuje zebrania danych i poddaje je analizie zespołowi ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów.

ETAP 3

Etap 3 to ankieta wypełniana po 3 latach od ukończenia studiów na uczelni. Biuro Karier rozsyła absolwentom ankietę,  dokonuje zebrania danych i poddaje je analizie zespołowi ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów.

ETAP 4

Etap 4 to ankieta wypełniana po 5 latach od ukończenia studiów na uczelni. Biuro Karier rozsyła absolwentom ankietę,  dokonuje zebrania danych i poddaje je analizie zespołowi ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów.  

Każdy z etapów systemu monitorowania losów zawodowych absolwentów jest zakończony zebraniem wszystkich danych i opracowaniem wraz z zespołem ds. monitorowania losów zawodowych studentów  raportu a następnie przedstawieniu go Rektorowi uczelni.

Wyniki otrzymane podczas badań losów zawodowych absolwentów prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym, tak aby zapewnić poufność danych i odpowiedzi.

Zebrane informacje posłużą jako:

  • materiał źródłowy przydatny w pracach zespołów zajmujących się planowaniem i doskonaleniem programów studiów w uczelni w tym m.in. uczelnianemu zespołowi ds. zapewnienia jakości kształcenia czy instytutowemu zespołowi ds. zapewnienia jakości kształcenia i innym zainteresowanym - zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym art. 13a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.

Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów”

  • wykorzystywane będą na potrzeby rankingów

 

 

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf