Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Kierunek Położnictwo I stopnia

Położnictwo
Studia pierwszego stopnia - licencjackie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania studiów na kierunku - Położnictwo I stopnia:

 • na studiach stacjonarnych: 6 semestrów, plan studiów obejmuje 4750 godzin, w tym 2300 godzin kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych);
 • na studiach niestacjonarnych - pomostowych: 2 semestry; plan studiów obejmuje 1105 godzin, w tym 580 godzin kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych). Studia dedykowane tylko dla osób mających ukończone medyczne studium zawodowe;

Położnictwo jest jedną z najstarszych dziedzin medycyny.

Rola zawodowa położnej to udzielanie opieki ginekologicznej, położniczej, neonatologicznej i pielęgniarskiej, polegającej na pielęgnowaniu ciężarnej i rodzącej, samodzielnym prowadzeniu i przyjęciu porodu fizjologicznego, pielęgnowaniu położnicy i jej dziecka oraz kobiety z chorobą ginekologiczną, a także opieka nad kobietą i jej rodziną w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, prokreacji, przekwitania, starości.

Położna powinna być profesjonalistką, osobą kompetentną, otwartą, kreatywną. Powinna w sposób asertywny wyrażać swoje potrzeby, emocje i poglądy, w swojej pracy uznaje osobowość podopiecznych, indywidualizm oraz tworzy relacje, które cechuje wzajemny szacunek i zaufanie. Pielęgnując, położna swoje działania dopasowuje do oczekiwań i wymagań podmiotu opieki. Wykonywanie zawodu położnej wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością i ustawicznym kształceniem zawodowym.

W naszej Uczelni przygotowujemy młodzież do tego zawodu.


Licencjat położnictwa:

1. W zakresie wiedzy posiada:

 1. szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
 2. ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 3. znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 1. wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej - przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium,
 2. rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), w przypadku konieczności także z nacięciem i szyciem krocza, monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
 3. podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznie wydobyć łożysko, a w przypadku potrzeby także ręcznie zbadać macicę,
 4. sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, monitorować przebieg okresu poporodowego oraz badać noworodka, a także podejmować w sytuacji nagłej wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,
 5. współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
 6. prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 1. ma świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 2. ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia się,
 3. potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do podopiecznych, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie ich praw.


PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2011.174.1039 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz.U.12.1441);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa ( Dz.U.2012.631);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U.poz.770);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U.12.970);
 • Uchwała Nr 26/ III /2012 z dnia 13 grudnia 2012r.Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 3 lata.
Licznik wizyt na stronie: 35048
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 25-07-2011 09:16

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera