Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Uroczyste rozdanie dyplomów - 31 lipca 2012 r.

 

W dniu 31 lipca 2012 roku o godz. 14:00 w Sali Audytoryjnej

Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu odbyła się

UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA DYPLOMÓW LICENCJACKICH

Absolwentom kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia, Zdrowie Publiczne

 

Jest to jedna z ważniejszych uroczystości naszej Uczelni, podczas której Absolwenci naszej Uczelni otrzymują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, a osobom wyróżnionym wręczane są odznaki wzorowego studenta wraz z nagrodą i listem gratulacyjnym. Listę tych osób znajdziecie Państwo w dalszej części sprawozdania.

W trakcie poloneza Michała Ogińskiego na sale audytoryjną wkroczył orszak Dyrektorów Instytutów: Dr n. med. Lucyny Sochockiej – Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa, Dr n. med. Wojciecha Guzikowskiego – Dyrektor Instytutu Położnictwa, Dr Tomasza Halskiego – Dyrektor Instytutu Fizjoterapii, Dr n. med. Zbigniewa Kuzyszyna – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, Prorektora ds. studenckich Dr n. med. Andrzeja Kucharskiego oraz JM Rektora Dr hab. n. med. Romana Kurzbauera Prof. nadzw. PMWSZ w Opolu.

Po odsłuchaniu hymnu państwowego „Jeszcze Polska nie zginęła” głos zabrał JM Rektor Dr hab. n. med. Roman Kurzbauer, który gorąco powitał bohaterów uroczystości ubranych w tradycyjne akademickie togi oraz birety, członków ich rodzin wraz z dziećmi oraz gości zaproszonych, a mianowicie:

Wicemarszałka Województwa Opolskiego
Pana Romana Kolka

Wicewojewodę Opolskiego
Pana Antoniego Jastrzębskiego

Zastępcę Prezydenta Miasta Opola
Pana Krzysztofa Kawałko

Dyrektora  Departamentu Zdrowia  i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego   Województwa Opolskiego
Pana Stanisława Łągiewkę

Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Pana Krzysztofa Grzędę

Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
Pana Józefa Kaczmarka

Środowisko medyczne Opola:

Dyrektora Oddziału Opolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Pana Filipa Nowaka

Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu
Pana Jerzego Jakubiszyna

Wojewódzkiego Konsultanta ds. Pielęgniarstwa
Panią Henrykę Homętowską

Dyrektora Samodzielnego Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu
Panią  Aleksandrę Kozok

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
Panią Renatę Ruman – Dzido

Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW i A w Opolu
Pana Marka Drobika

Dyrektora SP ZOZ 116 Szpitala Wojskowego
Pana Pawła Salachnę

Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu
Pana Ireneusza Sołka

Naczelną Pielęgniarkę Szpitala Wojewódzkiego
Panią Stanisławę Domaradzką-Kochanek

Naczelną Pielęgniarkę SP Zakładu  Opieki Zdrowotnej MSW i A w Opolu
Panią Elżbietę Mieszkowską

Naczelną Pielęgniarkę Samodzielnego Specjalistycznego ZOZ nad Matką  i Dzieckiem w Opolu 
Panią Izabelę Marklewicz- Stysz

Naczelną Pielęgniarkę Szpitala w Oleśnie
Panią Barbarę Prochotę

JM Rektor Dr hab. n. med. Roman Kurzbauer powiał powitał również kadrę dydaktyczną i administracyjną naszej Uczelni oraz przedstawicieli Radia, Prasy i Telewizji.

Podziękowanie Posła na Sejm RP Ryszarda Galla.jpeg Podziękowanie Byłego Rektora Prof. Andrzeja Steciwko.jpeg

 

 

 

JM Rektor w swoim przemówieniu podkreślił, iż pamięta moment wręczania absolwentom indeksów i pasowania na studenta naszej Uczelni podczas inauguracji roku akademickiego. Był to czas wielu wzruszeń i radości. „Dziś osiągnęliście sukces otrzymujecie, bowiem dyplomy: licencjata pielęgniarstwa, licencjata położnictwa i licencjata, kierunku Fizjoterapii i Zdrowia Publicznego.” Nasza Uczelnia zapadnie Państwu na zawsze w pamięci. Traktujcie ją, jak własną, jako Waszą Alma Mater i bądźcie dobrymi ambasadorami promującymi Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu.

Jego Magnificencja Rektor patrząc na wyniki wpisane do dyplomów, które w większości są bardzo dobre, z dumą i zadowoleniem pogratulował wszystkim absolwentom, a ich najbliższym podziękował za wsparcie w codziennym życiu studenckim. „Pamiętajcie o tym, że w zawodzie medycznym trzeba mieć dużo odporności psychicznej, umieć radzić sobie ze stresem i wypełniać zawód ciągle się dokształcając, a przede wszystkim mieć cierpliwość i służyć pomocą choremu człowiekowi.”

Naszą uczelnię opuściło do tej pory 3.081. Obecnie studiuje 863 studentów na wszystkich kierunkach studiów.

Pan Rektor w swoim przemówieniu oznajmił, iż w bieżącym roku akademickim Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu był organizatorem III Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej na szczeblu wojewódzkim.
W finale Olimpiady studentka naszej Uczelni Anna Iwaneczko zdobyła III miejsce, wyróżnienie za wieloaspektową prezentację tematu otrzymał Zbigniew Twórzewski również student naszej Uczelni.

Nasza uczelnia wzięła udział w IX edycji konkursu organizowanego przez Krajową Radę HDK PCK oraz Zarząd Główny PCK pod hasłem „Młoda krew ratuje życie”. Zajęliśmy I miejsce w dwóch kategoriach: aktywności - ilości krwi oddanej w turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego studenta oraz wg wskaźnika najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa. Dzięki ofiarności naszych studentów od 5 lat zdobywamy nagrody

Podczas uroczystości Pan Rektor złożył serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom dydaktycznym naszej Uczelni, szczególnie Dyrektorom wszystkich Instytutów oraz pozostałym profesorom, wykładowcom, instruktorom i opiekunom lat, a zwłaszcza:

 

Na Kierunku Pielęgniarstwo:

mgr  Ewie Radwańskiej – Opiekunowi I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

mgr Teresie Niechwiadowicz – Czapce – opiekunowi I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

mgr Marioli Wojtal - Opiekunowi II roku studiów stacjonarnych

mgr Ewie Orawczak - Opiekunowi III roku studiów stacjonarnych


Na Kierunku Położnictwo:

mgr Danucie Żurawickiej i mgr Małgorzacie Zimnowoda – Opiekunom I i II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

mgr Helenie Rarok- Kluk - Opiekunowi II roku studiów stacjonarnych

mgr Iwonie Łuczak - Opiekunowi III roku studiów stacjonarnych


Na Kierunku Fizjoterapia:

mgr Iwonie Dobrowolskiej - Opiekunowi I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

mgr Ewie Drygas - Opiekunowi II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

mgr Joannie Rajfur - Opiekunowi III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Na Kierunku Zdrowie Publiczne:

mgr Jolancie Żurakowskiej - Opiekunowi I i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

mgr Justynie Hasij - Opiekunowi II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Podziękował wszystkim za wysoki poziom kształcenia pod względem merytorycznym prowadzonych wykładów, seminariów, ćwiczeń zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz wszystkim dyrektorom szpitali, przychodni i innych jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia miasta Opola i Województwa Opolskiego za życzliwość, udostępnienie bazy do ćwiczeń i zajęć praktycznych.
Dalszą część uroczystości kontynuował Prorektor ds. studenckich Dr n. med. Andrzej Kucharski, który poinformował, iż po raz kolejny w historii Uczelni, najlepsi absolwenci (najlepsi z najlepszych) otrzymają od JM Rektora odznakę „Wzorowy student”. Studenci otrzymają również nagrody książkowe, a także list gratulacyjny.

 

Fizjoterapia

Instytut Fizjoterapii – studia stacjonarne

Pan Prorektor Dr n. med. Andrzej Kucharski poprosił Panią mgr Joanna Rajfur o wyczytanie osób wyróżnionych odznaką wzorowego studenta:

Odznaka wzorowego studenta: (odznaka + list gratulacyjny+ nagroda książkowa)

 1. Anna Baron
 2. Tadeusz Buczma
 3. Natalia Cheba
 4. Joanna Piotrkowicz
 5. Katarzyna Rajfur
 6. Ewelina Woźniak
 7. Szymon Wyszyński

Wręczenie nagród książkowych

Dr n. med. Andrzej Kucharski poinformował, iż zgodnie z tradycją Uczelni, studenci wyróżniający się podczas trwania studiów dobrą średnią ocen, bądź aktywnością studencką, wyróżniające się prace licencjackie otrzymają nagrody książkowe i listy gratulacyjne.

Pan Prorektor poprosił Panią mgr Joannę Rajfur o wyczytanie osób wyróżnionych:

 1. Karolina Gołaszewska
 2. Sabina Widera
 3. Magdalen Grabas
 4. Kinga Ploch
 5. Agnieszka Piątek
 6. Beata Zając
 7. Patrycja Obajtek
 8. Ewelina Woszczyk
 9. Izabela Gaden
 10. Daria Włoch
 11. Gabriela Nowak
 12. Sylwia Niesmaczna
 13. Marta Kipigroch
 14. Justyna Szymonek


Wręczenie listów gratulacyjnych za najlepsze prace licencjackie

Prorektor ds. studenckich Dr n. med. Andrzej Kucharski poprosił Panią mgr Joannę Rajfur o wyczytanie osób, które otrzymują list gratulacyjny za wyróżnioną pracę licencjacką

 1. Katarzyna Rajfur
 2. Joanna Piotrkowicz
 3. Ewelina Woźniak
 4. Kinga Ploch
 5. Sabina Widera
 6. Sylwia Niesmaczna
 7. Gabriela Nowak
 8. Szymon Wyszyński

Instytut Fizjoterapii – studia niestacjonarne

Wręczenie nagród książkowych

Prorektor ds. studenckich Dr n. med. Andrzej Kucharski poinformował, iż zgodnie z tradycją Uczelni, studenci wyróżniający się podczas trwania studiów dobrą średnią ocen, bądź aktywnością studencką otrzymają nagrody książkowe i listy gratulacyjne.

Pani mgr Joanna Rajfur wyczytała listę osób wyróżnionych:

 1. Kazimierz Szlęzak              
 2. Anna Nakonieczna
 3. Dorota Jaśkowiec
 4. Kinga Kapuścik
 5. Alicja Kołodziejska
 6. Tomasz Bochenek
 7. Sabina Machura
 8. Marzena Miś
 9. Bartłomiej Pruszyński
 10. Wojciech Kołodziejski
 11. Tomasz Rafalski
 12. Małgorzata Kowalska

Wręczenie listów gratulacyjnych za najlepsze prace licencjackie

Pani mgr Joannę Rajfur wyczytała listę osób, które otrzymały list gratulacyjny za wyróżnioną pracę licencjacką

 1. Tomasz Rafalski
   

Położnictwo

Instytut Położnictwa – studia stacjonarne

Pani mgr Iwona Łuczak wyczytała listę osób wyróżnionych odznaką wzorowego studenta:

Odznaka wzorowego studenta: (odznaka + list gratulacyjny+ nagroda książkowa)

 1. Katarzyna Biernat
 2. Alicja Zimnowoda
 3. Monika Syma

Wręczenie nagród książkowych

Pani mgr Iwona Łuczak wyczytała listę osób wyróżnionych:

 1. Agata Benduch
 2. Agata Gardziejewska
 3. Alicja Zimnowoda
 4. Beata Popken – Haładus
 5. Daria Tarlińska
 6. Emilia Rum
 7. Małgorzata Bobrowska
 8. Natalia Bar

Wręczenie listów gratulacyjnych za najlepsze prace licencjackie

Pani mgr Iwona Łuczak wyczytała listę osób, które otrzymały list gratulacyjny za wyróżnioną pracę licencjacką:

 1. Katarzyna Biernat
 2. Aleksandra Materkowska
 3. Monika Matuszek
 4. Daria Tarlińska
 5. Alicja Zimnowoda

Instytut Położnictwa – studia niestacjonarne

Panią mgr Małgorzata Zimnowoda wyczytała listę osób wyróżnionych odznaką wzorowego studenta:

Odznaka wzorowego studenta: (odznaka + list gratulacyjny+ nagroda książkowa)

 1. Elżbieta Baliszewska
 2. Mariola Kamińska
 3. Iwona Masłowska

Wręczenie nagród książkowych

Pani mgr Małgorzata Zimnowoda wyczytała listę osób wyróżnionych:

 1. Dorota Makowska     
 2. Aurelia Mądra
 3. Marzena Mądra                         

Wręczenie listów gratulacyjnych za najlepsze prace licencjackie

Panią mgr Małgorzata Zimnowoda wyczytała listę, które otrzymały list gratulacyjny za wyróżnioną pracę licencjacką                        

 1. Dorota Makowska
 2. Aurelia Mądra
 3. Marzena Mądra
 4. Patrycja Bagińska
 5. Joanna Łęcka
 6. Róża Piechota

Pielęgniarstwo

Instytut Pielęgniarstwa – studia stacjonarne

Wręczenie nagród książkowych

Panią mgr Ewa Orawczak wyczytała listę osób wyróżnionych:

 1. Katarzyna Kuchnia 
 2. Justyna Moskwa 
 3. Ines Niewiadomy 
 4. Anna Zwierzyńska   
 5. Dominika Lerch 
 6. Malwina Kupczyk 
 7. Magdalena Łukowicz
 8. Anna Pietruszka
 9. Justyna Pietrzyk
 10. Aneta Soll

Wręczenie listów gratulacyjnych za najlepsze prace licencjackie

Panią mgr Ewa Orawczak wyczytała listę osób, które otrzymały list gratulacyjny za wyróżnioną pracę licencjacką

 1. Paweł Sądecki
 2. Teresa Czech
 3. Klaudia Dambowy
 4. Dominika Lerch
 5. Wioleta Kubat
 6. Anna Iwaneczko
 7. Anna Pietruszka

Instytut Pielęgniarstwa – studia niestacjonarne

Pani mgr Teresa Niechwiadowicz – Czapka wyczytała listę osób wyróżnionych odznaką wzorowego studenta:

Odznaka wzorowego studenta: (odznaka + list gratulacyjny+ nagroda książkowa)

 1. Anna Szoska
 2. Bożena Stocka

Wręczenie nagród książkowych

Pani mgr Teresa Niechwiadowicz – Czapka wyczytała listę osób wyróżnionych.

 1. 1.Gigiel  Katarzyna    
 2. 2.Budczak  Danuta    
 3. 3.Fular  Bożena  
 4. 4.Pieczyk  Adriana       
 5. 5.Worek Edyta  

Wręczenie listów gratulacyjnych za najlepsze prace licencjackie

Pani mgr Teresa Niechwiadowicz – Czapka wyczytała listę osób, które otrzymały list gratulacyjny za wyróżnioną pracę licencjacką:

 1. Małgorzata  Barbaruk
 2. Magdalena Smelich
 3. Ewa Nowak 
 4. Sylwia Podbrożna 
 5. Katarzyna Gawlowski 
 6. Ewa Aniołczyk 
 7. Lidia Żukowska

Zdrowie Publiczne

Instytut Zdrowia Publicznego – studia stacjonarne

Pan Dr Jakub Trnka wyczytał listę osób wyróżnionych odznaką wzorowego studenta

Odznaka wzorowego studenta: (odznaka + list gratulacyjny+ nagroda książkowa)

 1. Aleksandra Skrzyszowska
 2. Aneta Mojżesz

Wręczenie nagród książkowych

Pan Dr Jakub Trnka wyczytał listę osób wyróżnionych:

 1. Sandra Jaroszewska
 2. Sonia Strzała
 3. Agnieszka Staniul
 4. Karolina Lewicka
 5. Elżbieta Koziołek

Wręczenie listów gratulacyjnych za najlepsze prace licencjackie

Pan Dr Jakub Trnka wyczytał listę osób, które otrzymały list gratulacyjny za wyróżnioną pracę licencjacką:

 1. Aleksandra Skrzyszowska
 2. Aneta Mojżesz
 3. Sandra Jaroszewska
 4. Sonia Strzała
 5. Agnieszka Staniul
 6. Weronika Cygan
 7. Iwona Botor

Instytut Zdrowia Publicznego – studia niestacjonarne

Pan Dr Jakub Trnka wyczytał listę osób wyróżnionych odznaką wzorowego studenta

Odznaka wzorowego studenta: (odznaka + list gratulacyjny+ nagroda książkowa)

 1. Beata Popken-Haładus
 2. Magdalena Foszcz
 3. Anna Zioła
 4. Adriana Garbień
 5. Izabela Grześkowiak
 6. Elżbieta Pacuła
 7. Kowalewska Bogusława

Wręczenie nagród książkowych

Pan Dr Jakub Trnka wyczytał wyczytała listę osób wyróżnionych:

 1. Dorota Grzela                                  

Wręczenie listów gratulacyjnych za najlepsze prace licencjackie

Pan Dr Jakub Trnka wyczytał listę osób, które otrzymały list gratulacyjny za wyróżnioną pracę licencjacką:

 1. Dorota Grzela
 2. Ewa Smykała
 3. Krzysztof Szela
 4. Adriana Garbień
 5. Estera Żabnicka
 6. Magdalena Foszcz

Po wręczeniu dyplomów ukończenia studiów nastąpiło złożenie ślubowania absolwentów PMWSZ w Opolu, którzy podnosząc dwa palce prawej ręki powtarzali tekst ślubowania czytany przez Pana Prorektora ds. studenckich Dr n. med. Andrzeja Kucharskiego.

Przyjmując z dumą nadany mi tytuł:

Przyjmując z dumą nadany mi tytuł: Licencjata pielęgniarstwa, Licencjata położnictwa i licencjata i z głębokim poczuciem odpowiedzialności moralnej uroczyście przyrzekam, że:

 • w ciągu całego życia będę strzec godności zawodu i niczym jej nie splamię,
 • będę zawsze działać na rzecz poszanowania życia, godności i praw człowieka, a w świadczeniu pomocy i opieki będę odrzucać wszelką dyskryminację,
 • będę działać na rzecz rozwoju pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii i zdrowia publicznego, jako nauki, aby zapewnić człowiekowi w pełni życzliwą i na najwyższym poziomie opiekę holistyczną,
 • będę stale poszerzać swe kompetencje zawodowe oraz pracować na rzecz podnoszenia poziomu i rozwoju kształcenia, a także doskonalenia zawodowego,
 • będę dążyć do kształtowania możliwie jak najlepszego współdziałania w zespołach medycznych oraz rozwijania inicjatywy i działalności społecznej na rzecz zdrowia i dobra człowieka.

Po złożeniu ślubowania rozległa się tradycyjna pieśń akademicka „Gaudeamus igitur”. Następnie Dyrektorzy Instytutów wygłosili krótkie przemówienia. Nie zabrakło też kilku słów ze strony studentów. Przemówienie wygłosili przedstawiciele absolwentów:

Tomasz Rafalski z Instytutu Fizjoterapii studiów niestacjonarnych.

Iwona Masłowska z Instytutu Położnictwa studiów niestacjonarnych pomostowych.

Violetta Krzysztofczyk z Instytutu Pielęgniarstwa studiów niestacjonarnych pomostowych.

Karolina Lewicka z Instytutu Zdrowia Publicznego studiów stacjonarnych.

Na zakończenie przemówienia Jego Magnificencja Rektor Dr hab. n . med. Roman Kurzbauer prof. PMWSZ w Opolu pożyczył wszystkim obecnym spełnienia marzeń osobistych i zawodowych, realizacji wytyczonych celów oraz zdrowia, radości i dobrego samopoczucia, po czym Orszak Rektorski obdarzony pięknymi kwiatami w takt poloneza Ogińskiego, żegnany brawami opuścił salę audytoryjną.

W minionym roku akademickim uczelnię naszą opuściło 475 absolwentów
Pielęgniarstwo stacjonarne 37, niestacjonarne 130,
Położnictwo stacjonarne 32, niestacjonarne 50,
Fizjoterapia stacjonarne 103, niestacjonarne 57,
Zdrowie Publiczne stacjonarne 43, niestacjonarne 23

Sekretarz Rektora PMWSZ w Opolu
mgr Ewa Gaida

 

 

 

Zdjęcia: Paweł Stauffer

 

Licznik wizyt na stronie: 13884
Opublikował:    |  Data publikacji: 01-08-2012 14:23
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 07-08-2012 14:27

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera