W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Opiekun medyczny

STUDIA PODYPLOMOWE

OPIEKUN MEDYCZNY

 

Konsekwencje starzenia się społeczeństwa mają swoje odzwierciedlenie w medycynie i opiece zdrowotnej. Żyjemy coraz dłużej, ale dziś ważna jest także jakość życia.

Zdobycie kwalifikacji opiekuna medycznego pozwala znacząco poprawić jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych.

Opiekun medyczny przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Pomaga osobom starszym w zaspokajaniu nie tylko podstawowych potrzeb biologicznych, ale także w podtrzymywaniu aktywności społecznej oraz aktywizuje do zwiększania samodzielności życiowej. Ważnym zadaniem opiekuna medycznego jest również popularyzowanie zachowań zdrowotnych.

Program kształcenia, oprócz zajęć teoretycznych, przewiduje także zajęcia praktyczne w   zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL), domach pomocy społecznej (DPS) oraz w hospicjach. Są to bowiem przyszłe miejsca pracy opiekuna medycznego.

Nauka języka niemieckiego, którą zapewniamy w toku studiów,  pozwala natomiast na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech.

Praca z ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi nie należy z pewnością do najłatwiejszych, ale ma głęboki sens humanitarny i może być źródłem nie tylko utrzymania, ale także ogromnej satysfakcji.

Słuchacz w ramach studiów:

- opanuje wiedzę z zakresu budowy i prawidłowego funkcjonowania ważnych życiowo narządów i układów a także typowych schorzeń geriatrycznych  

- opanuje wiedzę z zakresu fizjologii i psychologii procesu starzenia się

- opanuje umiejętność prawidłowego komunikowania się z osobami w podeszłym wieku

- opanuje umiejętność wykonywania czynności pielęgnacyjnych oraz ratujących życie u osób starszych i niepełnosprawnych,

- opanuje umiejętność dokonywania pomiarów parametrów życiowych i interpretowania wyników

- opanuje praktyczną umiejętność posługiwania się językiem niemieckim związanym tematycznie z problematyką medyczną
 

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW

Słuchacz po ukończeniu studiów uzyska kwalifikacje uprawniające do sprawowania opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce i w Niemczech. Absolwent studiów będzie miał możliwość zatrudnienia w charakterze opiekuna medycznego w instytucjach świadczących opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w systemie opieki stacjonarnej i domowej.

Studia prowadzone są we współpracy z Gemeinnutzige Gesellschaft fur stationare und ambulante Altenhilfe (GFA mbH) w Langenlonsheim
 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Grupa docelowa – osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów I stopnia

Czas realizacji – 2 semestry (240 godzin dydaktycznych)

I semestr – 109 godzin

II semestr – 131 godzin

Forma realizacji zajęć – zajęcia teoretyczne (wykłady, ćwiczenia w pracowni umiejętności pielęgniarskich) i zajęcia praktyczne w placówkach ochrony zdrowia

Tryb – niestacjonarny (zjazdy weekendowe)

Miejsce odbywania zajęć – PMWSZ w Opolu, ul. Katowicka 68 45-060 Opole; placówki ochrony zdrowia na terenie miasta Opola (ZOL, DPS, Hospicjum)

Sposób zaliczenia studiów – egzamin ustny z języka niemieckiego oraz test wiadomości

Podczas studiów realizowane będą następujące przedmioty:

- elementy anatomii i fizjologii

- elementy patofizjologii

- podstawy gerontologii

- psychologia starzenia się

- komunikowanie z pacjentem geriatrycznym

- wybrane choroby wieku podeszłego

- rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych

- podstawy pielęgnowania

- systemy pomocy społecznej osobom starszym i niepełnosprawnym

- regulacje prawne w geriatrii

- pierwsza pomoc

- opieka paliatywna

- język niemiecki

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SEMESTR – 1250 zł

 

 

 

 

 
Licznik wizyt na stronie: 20320
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 05-06-2012 12:50
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 11-07-2013 16:19

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera