Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Protest Pracowników PMWSZ w Opolu

Protest pracowników Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wobec Projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku.

Pracownicy tworzący społeczność akademicką   Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu stanowczo sprzeciwiają się decyzji ustępującego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pana dr Jarosława Gowina o aktywowaniu 7 kwietnia 2020 r. wycofanego  4 września 2019 r. z prac legislacyjnych Ministerstwa Projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.

Przyjmujemy z dezaprobatą sposób prowadzenia przez pana Ministra,  szczególnie w ciągu ostatnich dwóch lat,  prób przymusowego  włączenia PMWSZ w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego, które de facto likwidują jedną z najlepszych wyższych szkół zawodowych w Polsce – czołowe miejsca w wielu rankingach uczelni wyższych, kategoria naukowa A w dyscyplinie nauk medycznych -  w imię enigmatycznego wzmocnienia akademickości Uniwersytetu Opolskiego – końcowe miejsce w rankingach uniwersytetów, brak choć jednej kategorii A w jakiejkolwiek dyscyplinie naukowej. Nie można wzmocnić żadnej akademickości likwidując niezależną, świetnie prosperującą dydaktycznie i naukowo niezależną uczelnię. Nie można wzmocnić akademickości odmawiając innej uczelni prawa  do obrony swojej akademickości pod sloganową przykrywką łączenia potencjałów. Nie można wzmocnić akademickości regionu bez  dialogu opartego na równym traktowaniu wszystkich podmiotów akademickich, także tych bez politycznego zaplecza, dialogu, który buduje relacje ze wszystkimi interesariuszami dla ogólnego dobra.

Przypominamy, że Projekt rozporządzenia o włączeniu PMWSZ do UO z ubiegłego roku został wycofany przez pana Ministra z powodu sprzeciwu władz PMWSZ w Opolu uzasadnionego licznymi merytorycznymi argumentami, m.in. w stosownym oświadczeniu Rektora, stanowisko Senatu (dostępne na stronie Uczelni), sprzeciwu studentów i pracowników Uczelni, a także z powodu negatywnych opinii środowiska akademickiego i naukowego, do którego skierowano zapytanie ze strony Ministerstwa w omawianej sprawie. Konkluzja była jednoznaczna: „łączenie potencjałów” jest możliwe tylko w przypadku osiągnięcia porozumienia między uczelniami, do którego do dziś nie doszło. Co więcej sam pan Minister Jarosław Gowin w odpowiedzi na interwencję poselską posła na Sejm RP pana Jarosława Kaczyńskiego z dnia 28 czerwca 2019 r.  na wniosek przedstawiciela załogi PMWSZ w Opolu (nr BP-S-1607/19) w piśmie z 18 lipca 2019 r. odpowiedział:

prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego zostały wstrzymane na początku czerwca 2019 roku. Przyczyną wstrzymania decyzji o podpisaniu ww. rozporządzenia były napływające do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego sygnały, wskazujące na brak realizacji ustalonych przez Władze obydwu Uczelni warunków współpracy i połączenia, co mogłoby negatywnie wpłynąć na skuteczne przeprowadzenie procesu włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej do Uniwersytetu Opolskiego.

[list w dokumentacji Uczelni]. Nic się w tek kwestii od ubiegłego roku nie zmieniło.

Zaznaczamy, że zarówno władze, jak i pracownicy  PMWSZ w Opolu nigdy nie negowali gotowości do współpracy w budowaniu silnej pozycji akademickiej Opola i regionu, pracujemy na rzecz akademickości z wielkim sukcesem już 17 lat. Pozostajemy nadal otwarci na znalezienie pokojowych możliwości współpracy z Uniwersytetem Opolskim w rozwoju kierunków i nauk medycznych, ale nie na zasadzie wasalnego włączenia nas w struktury Uniwersytetu. Obiecana przez Ministerstwo pomoc prawna dla naszej Uczelni w wypracowaniu zadowalającego rozwiązania (np. federacyjnego) nigdy do nas nie dotarła, mediacyjna rola Ministerstwa wypada bardzo słabo, nasz głos, także wybitnych nauczycieli akademickich i luminarzy nauki pracujących w Uczelni, jest niesłyszalny w Warszawie, gdzie promuje się „włączenie”, a tak naprawdę koncepcję likwidacji PMWSZ w Opolu lansowaną  medialnie m.in. przez partyjnego kolegę pana Ministra, posła i wiceministra pana Marcina Ociepę.

To co nas obecnie bulwersuje najbardziej to  fakt, że dokument zamieszczony został niepostrzeżenie 7 kwietnia! w tak trudnej dla wszystkich Polaków, w tym środowisk uczelni wyższych,  sytuacji powszechnej epidemiologicznej izolacji zawodowej, walki służb medycznych, także reprezentujących naszą uczelnię, z epidemią, nauczania zdalnego i pracy zdalnej praktycznie wszystkich pracowników uczelni wyższych, z zaledwie 7. dniowym terminem opiniowania (włączającym okres świąteczny!). Paraliż życia społecznego w tak bezprecedensowej sytuacji kraju wyklucza obecnie możliwość podjęcia konstruktywnej dyskusji w przedstawianej sprawie. Wniosek nasuwa się sam: dyskusja nie jest istotna, decyzja o likwidacji PMWSZ w Opolu poprzez włączenie do UO została autorytarnie podjęta. To decyzja polityczna,  ale wysoce nieetyczne działania, wobec których protestujemy.

Apelujemy do pana Ministra o  wycofanie Projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego z 7 kwietnia 2020 r. i przystąpienie do rzetelnej, partnerskiej rozmowy na temat łączenia potencjałów PMWSZ w Opolu i Uniwersytetu Opolskiego w czasie wolnym od ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. Bądźmy prawdziwie akademiccy!

Żądamy publicznej debaty w Opolu, dostępnej w przestrzeni medialnej, na temat strategii rozwoju akademickości miasta i regionu z udziałem zainteresowanych podmiotów – uczelni wyższych, instytucji naukowych, władz miejskich, wojewódzkich, samorządowych, studentów, mieszkańców  oraz przedstawicieli MNiSW.

Przyjęcie Rozporządzenia w zaproponowanej formie uważamy za początek likwidacji części wyższych szkól zawodowych w Polsce w celu wzmocnienia, także finansowego, słabych uniwersytetów.


Pracownicy PMWSZ w Opolu

Licznik wizyt na stronie: 1709
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 10-04-2020 11:05
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 10-04-2020 17:01

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera