W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Uwaga!

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI I CIN PMWSZ W OPOLU

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, NIP: 7542744054, e-mail: biurorekora@wsm.opole.pl, telefon: +48 77 4410882.

2.   W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych powołaliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@wsm.opole.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki z wykorzystaniem wspólnego systemu informatycznego działającego w ramach Mol Optivum oraz wykonania przez administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t.j.) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

 4. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t.j.) oraz art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), jeżeli znajduje zastosowanie.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy skrzynki e-mail, dostawcom oprogramowania, firmom serwisującym sprzęt IT i oprogramowania oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług i zasobów biblioteki. Podanie przez Panią/Pana numeru telefonu w celu usprawnienia kontaktów z biblioteką jest dobrowolne, a jego niepodanie w żaden sposób nie wpłynie na możliwość korzystania z usług i zasobów biblioteki.

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków Administratora wynikających ze świadczonych na Pani/Pana rzecz usług, nie dłużej jednak niż 6 lat od dnia rozliczenia się z tytułu ostatnich zwrotów materiałów bibliotecznych, a w przypadku danych podanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – do czasu jej wycofania.

9.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Licznik wizyt na stronie: 832
Opublikował: Barbara Nogajska   |  Data publikacji: 27-09-2019 12:15
Modyfikował: Barbara Nogajska   |  Data modyfikacji: 27-09-2019 12:31
  • Biblioteka

  • t.cookie = 'info_page_layer=1;expires='+ new Date(time).toUTCString() +';path=/;samesite=None'; document.cookie = 'info_page_layer_expiration='+time+';expires='+ new Date(time).toUTCString() +';path=/;samesite=None'; $jq('#infoPageLayerModal').modal(); } }