W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Procedura recenzji

Procedura i zasady recenzji  monografii naukowych.
(Monografie autorskie, monografie pod redakcją)


Procedura recenzji monografii naukowych w Wydawnictwie PMWSZ w Opolu prowadzona jest w oparciu o wytyczne: MNiSW zawarte w publikacji: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych, Warszawa 2011; Postanowienia  Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej/ Committee on Publication Ethics (COPE): www.publicationethics.org; Zalecenia Europejskiej Karty Naukowca/ European Charter for Researchers: www.euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter


Przeprowadzenie procedury recenzji monografii naukowych należy do zadań Komisji Wydawniczej i obejmuje następujące etapy i zadania:
 

 1. Komisja Wydawnicza kwalifikuje tytuł do wydania jako monografii naukowej na etapie konstruowania planu wydawniczego uczelni zgodnie z wytycznymi MNiSW  zawartymi w art. 10 rozporządzenia MNiSW z dn. 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392).
   
 2. Komisja Wydawnicza wskazuje dwóch niezależnych, merytorycznie kompetentnych  recenzentów publikacji, z których co najmniej jeden musi być samodzielnym pracownikiem naukowym i co najmniej jeden nie jest pracownikiem PMWSZ w Opolu.
   
 3. Recenzent otrzymuje spis treści i próbny materiał do wglądu przed wyrażeniem zgody na wykonanie recenzji.
   
 4. Recenzent zna nazwiska autorów monografii, autorzy nie  znają nazwisk recenzentów na etapie wykonywania recenzji.
   
 5. Recenzent jest zobowiązany do jednoznacznego określenia konfliktu interesów*, co potwierdza podpisem w stosownej rubryce na formularzu recenzyjnym.
   
 6. Z recenzentami nie jest podpisywana formalna umowa recenzji, recenzenci nie otrzymują wynagrodzenia za wykonanie recenzji.
   
 7. Pracownik  Wydawnictwa przesyła pełną elektroniczną wersję publikacji do wyznaczonych przez Komisję Wydawniczą recenzentów.
   
 8. Recenzent zobowiązany jest do obiektywnej oceny manuskryptu, tzn. z wykluczeniem jakiegokolwiek interesu osobistego lub komercyjnego, bez żadnych uprzedzeń dotyczących płci, rasy, religii lub narodowości autora.
   
 9. Recenzent jest zobowiązany  do niezwłocznego zawiadomienia przewodniczącego Komisji Wydawniczej w przypadku stwierdzenia uchybień etycznych w badaniach, interpretacji danych, twórczego wkładu autorów  lub  podejrzenia innego nadużycia w opracowaniu tekstu publikacji.
   
 10. Recenzent jest zobowiązany do sporządzenia recenzji wydawniczej w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty otrzymania publikacji do recenzji.
   
 11. W przypadku konieczności zmiany terminu wykonania recenzji, nowy termin zatwierdza przewodniczący Komisji Wydawniczej.
   
 12. Recenzent podczas recenzji wykorzystuje wydawniczy formularz recenzji jednoznacznie kwalifikujący monografię do publikacji, dyskwalifikujący monografię do publikacji lub wskazujący na konieczność dokonania poprawek przed przyjęciem do publikacji, do którego dołącza szczegółową słowną ocenę zawartości merytorycznej i poziomu naukowego recenzowanej pracy.
   
 13. Recenzent ma prawo do weryfikacji pracy po naniesieniu przez autorów zalecanych poprawek.
   
 14. Recenzje wydawnicze kierowane są  do Komisji Wydawniczej, która na ich podstawie wydaje decyzję o skierowaniu publikacji do opracowania wydawniczego lub do poprawy przez autorów publikacji.
   
 15. Autorzy publikacji mogą podjąć polemikę z recenzentem, w przypadku spraw spornych Komisja Wydawnicza może wyznaczyć  kolejnego recenzenta.
   
 16. Warunkiem zakwalifikowania monografii do publikacji są dwie pozytywne recenzje. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy przez dwóch recenzentów, Komisja Wydawnicza wyznacza kolejnego recenzenta publikacji.
   
 17. Przewodniczący Komisji Wydawniczej pisemnie zatwierdza ostateczna wersję monografii do publikacji po formalnym zakończeniu procesu recenzji.
   
 18. Recenzent jest zobowiązany do zachowania pełnej  poufności odnośnie  wszystkich prac i ocen związanych z procesem recenzji.
   
 19. Wydawca nie ujawnia żadnych informacji związanych z treścią recenzji manuskryptów przed ich publikacją.
   
 20. Dopuszcza się zamieszczanie fragmentów recenzji w opublikowanej wersji monografii za zgodą recenzentów i autorów publikacji.


*konfliktem interesów są istniejące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości służbowej lub bezpośrednia współpraca służbowa w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wydanie recenzji.


PDFFormularz Recenzji Monografii Naukowej

Licznik wizyt na stronie: 384
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 02-09-2019 11:14
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 09-09-2019 14:25

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera