Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Procedura wydawnicza

Zasady organizacji pracy wydawniczej:
 

 1. Podstawę działalności wydawniczej PMWSZ w Opolu stanowi roczny plan wydawniczy, zaopiniowany przez Komisję Wydawniczą i Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, zatwierdzony przez Rektora oraz kwestora Uczelni.
   
 2. Publikacje naukowe, dydaktyczne, informacyjne i inne zlecane są do wydania zgodnie z planem wydawniczym i przeznaczonymi na ten cel środkami finansowymi.
   
 3. Autorami publikacji zgłoszonymi do uczelnianego planu wydawniczego są pracownicy PMWSZ w Opolu. Dopuszcza się, jako współautorów publikacji, pracowników spoza Uczelni, w szczególności  specjalistów w określonych dziedzinach wiedzy i nauki.
   
 4. Autorzy publikacji informowani są o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu tytułu do wydania  w ciągu tygodnia od zatwierdzenia planu przez Rektora.
   
 5. Zatwierdzony plan wydawniczy jest podstawą opracowania planu rzeczowo-finansowego w zakresie działalności wydawniczej na dany rok kalendarzowy i stanowi element składowy planu rzeczowo-finansowego Sekcji Nauki i Wydawnictw.
   
 6. Propozycja publikacji do planu wydawniczego musi zawierać:
  • autorów/redaktorów publikacji,
  • tytuł, podtytuł,
  • typ publikacji (podręcznik, monografia, skrypt, materiały konferencyjne, dydaktyczne itd.),
  • ramowy spis treści wraz ze wskazaniem autorów rozdziałów z podaniem ich afiliacji,
  • słowa kluczowe,
  • szacunkową ilość stron publikacji,
  • kosztorys publikacji ze wskazaniem ewentualnych dodatkowych źródeł finansowania,
  • proponowany nakład publikacji,
  • proponowany termin złożenia publikacji do druku.
    
 7. Autorzy publikacji ponoszą główną  odpowiedzialność za merytoryczne, językowe i techniczne opracowanie publikacji, rzetelność naukową i  etyczną w prezentowanych badaniach i wnioskach.
   
 8. Zlecenie opracowania wydawniczego publikacji możliwe jest po skierowaniu przez autorów publikacji do Sekcji Nauki i Wydawnictw następujących oryginałów dokumentów:
  • elektroniczna wersja publikacji,
  • umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych wszystkich autorów/redaktorów i współautorów publikacji podpisana przez Rektora PMWSZ,
  • oświadczenie wszystkich autorów/redaktorów i współautorów publikacji o nieopublikowaniu załączonych materiałów w innym wydawnictwie,
  • oświadczenie wszystkich autorów/redaktorów i współautorów publikacji o udzieleniu licencji na publikację utworu w bibliotekach i repozytoriach cyfrowych,
  • oświadczenie o afiliacji publikacji w PMWSZ w Opolu przez autorów zatrudnionych w PMWSZ w Opolu.
  • Patrz zakładka: Zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
    
 9. Pracownik Wydawnictwa kontroluje przesłany w wersji elektronicznej manuskrypt programem antyplagiatowym. W przypadku wątpliwości związanej z wynikiem kontroli antyplagiatowej, wynik przekazywany jest przewodniczącemu Komisji Wydawniczej do zaopiniowania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości postępuje się zgodnie z zasadami określonymi w przyjętej w Wydawnictwie procedurze zasad etyki publikacyjnej.
   
 10. Pracownik Wydawnictwa odpowiedzialny jest za przesłanie autorom/ redaktorom publikacji umów i oświadczeń oraz kontrolę prawidłowości przekazanej przez autorów dokumentacji.
   
 11. Pracownik Wydawnictwa przesyła elektroniczną wersję publikacji do wyznaczonych przez Komisję Wydawniczą recenzentów.
   
 12. Recenzent jest zobowiązany do sporządzenia recenzji wydawniczej w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty otrzymania publikacji do recenzji.
   
 13. Recenzje wydawnicze kierowane są do Komisji Wydawniczej, która na ich podstawie wydaje decyzję o skierowaniu publikacji do opracowania wydawniczego lub do poprawy przez autorów publikacji.
   
 14. Autorzy publikacji mogą podjąć polemikę z recenzentem, w przypadku spraw spornych Komisja Wydawnicza może wyznaczyć  kolejnego recenzenta.
   
 15. Opracowanie techniczne i druk publikacji zlecane będzie wybranej firmie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz regulacji wynikających z umów zawartych ze współwydawcami.
   
 16. Pracownik Wydawnictwa niezwłocznie po weryfikacji powyższych dokumentów oraz uzyskaniu zgody przewodniczącego Komisji Wydawniczej przygotowuje umowę wydawniczą oraz zlecenie edycji do podpisania przez Rektora Uczelni.
   
 17. Umowa wydawnicza musi zawierać:
  • zlecenie wykonania wersji drukowanej publikacji,
  • zlecenie wykonania wersji elektronicznej publikacji PDF,
  • uwzględnienie w druku numeru ISBN lub ISSN PMWSZ w Opolu,
  • zastrzeżenie pełni praw autorskich majątkowych do publikacji dla PMWSZ w Opolu oraz uwzględnienie w druku noty: Copyright by Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu,
  • zlecenie podania objętości arkuszy wydawniczych (cała publikacja i poszczególne rozdziały).
    
 18. Zatwierdzona do druku lub opracowania elektronicznego publikacja przekazywana jest przez pracownika Wydawnictwa do składu i drukarni.
   
 19. Autorzy publikacji zobowiązani są do dokonania korekty autorskiej publikacji według wymogów redakcyjnych i wydawniczych.
   
 20. Wszystkie prace, które autorzy prowadzą z wydawnictwem odbywają się we współpracy z pracownikiem Wydawnictwa, przed skierowaniem publikacji do druku lub opracowania ostatecznej wersji elektronicznej, wyznaczony pracownik Wydawnictwa dokonuje kontroli edytorskiej publikacji.
   
 21. Pracownik Wydawnictwa prowadzi teki wydawnicze z pełną dokumentacją procesu wydawniczego publikacji.
   
 22. Egzemplarze publikacji wraz z fakturą za wykonaną usługę zostają w całości przekazane pracownikowi Wydawnictwa w celu kontroli ich ilości i jakości wykonania, dokonania dystrybucji oraz rozliczenia z Kwesturą Uczelni.
   
 23. Zasady wewnętrznej dystrybucji publikacji ustala pracownik Wydawnictwa  odrębnie dla każdego tytułu w zależności od nakładu wydawnictwa i celów  jego wydania.
   
 24. Rozliczenie końcowe publikacji uwzględniające rzeczywiste koszty wydania publikacji i ustalenie ceny jednostkowej publikacji zamyka proces wydawniczy.
   
 25. W przypadku publikacji komercyjnej Komisja Wydawnicza ustala cenę egzemplarza do sprzedaży publikacji.

PDFProcedura Wydawnicza PMWSZ w Opolu

Licznik wizyt na stronie: 562
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 02-09-2019 11:13
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 09-09-2019 14:23

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera