Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi"

Konkurs PFRON.png
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie ,,OTWARTE DRZWI", których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.


Termin składania prac: do 15 października 2018 r.


Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI” (Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON).


Uczestnicy i warunki konkursu:

  • do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie;
  • prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej;
  • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Kategorie prac magisterskich:

  • rehabilitacja społeczna;
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym;
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).


Sposób składania prac: Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy w wersji papierowej.


Do pracy należy dołączyć:

1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia;

2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:

  • prezentację przedmiotu pracy,
  • cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
  • techniki badawcze,
  • najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.

3. recenzje pracy (do zgłaszanej pracy magisterskiej należy dołączyć jedną recenzję),

4. płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego. (Na płycie należy umieścić w sposób trwały np. niezmywalnym flamastrem tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

5. wypełnione i opatrzone podpisem Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,

6. wypełniona i opatrzona podpisem Klauzula informacyjna- stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Wyniki konkursu: Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni pisemnie.


PDFPismo PFRON (PMWSZ w Opolu).pdf


Dokumenty do pobrania:Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON:
- Wydział ds. Komunikacji – tel. (22) 50 55 271
- E-mail:

Licznik wizyt na stronie: 937
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 24-09-2018 15:20
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 26-09-2018 12:56

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera