Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Bezpłatne Kursy Specjalistyczne dla Pielęgniarek I Położnych na terenie woj. Opolskiego

Prev-med.png
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoBezpłatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych na terenie woj. Opolskiego Nr wnd-powr.05.04.00-00-0049/15

Ordynowanie Leków I Wypisywanie Recept cz. I


Kursy są przeznaczone dla pielęgniarek/położnych zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilne (zlecenie, dzieło). Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za udział w szkoleniu.

Zakłada się, że uczestnik/uczestniczka projektu weźmie udział w jednym kursie. Wyjątek stanowi udział w kursie: Ordynowania leków i wypisywanie recept oraz Wywiad i badanie fizykalne.


UWAGA!
Dla 30% osób najdalej zamieszkujących poza miejscem prowadzenia zajęć przewidziano zwrot kosztów dojazdu na kurs, a dla 20% osób nocleg. Dla każdego uczestnika projektu zostanie zapewniony catering oraz materiały dydaktyczne: autorski skrypt i publikacja książkowa do samokształcenia.


Planowany okres realizacji - 10.03 – 30.03.2018 r. (termin może zostać dostosowany do potrzeb uczestników)


APLIKACJA:

1. Przesłanie zgłoszenia na udział w szkoleniu (formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce ZGŁOSZENIE na stronie internetowej - kursy z dopiskiem BEZPŁATNE);

2. Dostarczenie dokumentów kwalifikacyjnych:

DODATKOWE:


Na stronie internetowej w zakładce „PROJEKT" – DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE IV RUNDA KWALIFIKACYJNA został umieszczony REGULAMIN REKRUTACJI, w którym opisane są procedury postępowania kwalifikacyjnego oraz wymagane dokumenty kwalifikacyjne (obligatoryjne i dodatkowe) zgodnie z Regulaminem Rekrutacji wraz z punktacją oraz WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO KURSU SPECJALISTYCZNEGO (zał.10 do rozporządzenia – wypełnić w wersji elektronicznej) i WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO KURSU.


Dokumenty kwalifikacyjne (obligatoryjne i dodatkowe)  wraz z wnioskiem o dopuszczenie do kursu, można dostarczyć osobiście do siedziby Biura Prev-Med lub przesłać drogą pocztową tradycyjną pod adres korespondencyjny: ul. Karola Miarki 11/1,41-902 Bytom w godzinach pracy biura tj. od 8:00 do 16.00 w dni robocze. W przypadku listownego złożenia dokumentów decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do biura organizatora. Dokumenty w komplecie można również nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

TYTUŁ WIADOMOŚCI - IMIĘ I NAZWISKO. W treści wiadomości PROSIMY O wpisanie NAZWY SZKOLENIA, którego dotyczy wysyłka.


Szczegółowe informacje o harmonogramie realizacji projektu, warunkach uczestnictwa w kursach specjalistycznych, regulaminie rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.prev-med.pl w zakładce PROJEKT, na Facebooku oraz pod numerem telefonu +48 501 366 336


UWAGA!

Osoby współpracujące i zatrudnione w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) - 10 punktów premiujących!!

W zakresie spełnienia zasady równości szans, zarówno mężczyźni jak i osoby z niepełnosprawnościami również uzyskują punkty premiujące.


Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń!!


BIURO PROJEKTU:

  • MULTISERWIS, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PREV-MED, SPÓŁKA Z O.O.
  • ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom
  • Tel: 32 32 07 010
  • www.prev-med.pl
Licznik wizyt na stronie: 1826
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 16-02-2018 11:31
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 16-02-2018 12:56

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera