Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Położnictwo

Na kierunku Położnictwo prowadzone są studia I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie)


Położnictwo - zawód z misją!

Młody Człowieku, jeśli:
nie wiesz, co chcesz robić!
- wahasz się, w którą stronę chcesz pójść i co chcesz w życiu osiągnąć!

ZAPRASZAMY CIĘ DO STUDIOWANIA Z PASJĄ!
POŁOŻNICTWO TO ZGŁĘBIANIE NAJWIĘKSZEGO CUDU ŚWIATA, CZYLI NARODZIN CZŁOWIEKA!
W tym zawodzie ważna jest wiedza, wykształcenie, a oprócz tego niezbędna jest pasja i powołanie.

Studia te kierowane są dla osób chcących związać swą zawodową przyszłość z zawodem położnej. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, jedyna w Polsce uczelnia wyższa zawodowa kształcąca w zawodach wyłącznie medycznych, zapewnia bardzo wysoki poziom nauczania teoretycznego i praktycznego w standardach Unii Europejskiej, profesjonalna kadrę, specjalistyczne pracownie oraz możliwość zdobycia zawsze poszukiwanego na rynku pracy w kraju i zagranicą.

Czas trwania studiów na kierunku Położnictwo:

 • na studiach I stopnia stacjonarnych: 6 semestrów, plan studiów obejmuje 4750 godz., w tym 2300 godzin kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych);
 • na studiach I stopnia niestacjonarnych - pomostowych: 2 semestry; plan studiów obejmuje 1105 godzin, w tym 580 godzin kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych). Studia dedykowane tylko dla osób mających ukończone medyczne studium zawodowe;
 • na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych trwają 4 semestry. Plan studiów obejmuje 1505 godzin, w tym 700 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Uczelnia w pełni odpowiada za organizację i nadzór nad przebiegiem kształcenia teoretycznego i praktycznego. W ramach studiów studenci mają również możliwość odbywania bezpłatnych praktyk poza granicami kraju, dzięki czemu poznają specyfikę pracy w zawodzie położnej/położnego w Europie.


Studia I stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO

Absolwenci po ukończeniu studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy: licencjata położnictwa.
Licencjat połońnictwa:

1. W zakresie wiedzy posiada:

 1. szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
 2. ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 3. znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 1. wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej - przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium,
 2. rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), w przypadku konieczności także z nacięciem i szyciem krocza, monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
 3. podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznie wydobyć łożysko, a w przypadku potrzeby także ręcznie zbadać macicę,
 4. sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, monitorować przebieg okresu poporodowego oraz badać noworodka, a także podejmować w sytuacji nagłej wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,
 5. współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
 6. prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 1. ma świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 2. ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia się,
 3. potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do podopiecznych, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie ich praw.

 

Studia II stopnia na kierunku POŁOŻNICTWO

Absolwenci po ukończeniu studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy: magistra położnictwa.
Magister położnictwa:

1. W zakresie wiedzy posiada:

 1. zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 1. rozwiązywać problemy zawodowe (szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych), wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru zachowań kobiety i mężczyzny wobec poczęcia i narodzin dziecka oraz indywidualnego charakteru zachowań kobiety przed i po zabiegu operacyjnym na narządach płciowych,
 2. określać standardy profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu, opieki nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie w każdym wieku i stanie zdrowia oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 3. prowadzić badania naukowe na rzec z rozwoju zawodu - wiedzy i praktyki położniczej, podnoszenia jakości opieki położniczej, prowadzenia wymiany informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju pielęgniarstwa i opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej,
 4. organizować i nadzorować opiekę położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki położniczej,
 5. organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, przy zabezpieczeniu interesów pacjentów, pracowników i organizacji,
 6. wykorzystywać przepisy prawne w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczych (pielęgniarek i położnych),
 7. opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudniania położnych odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę położniczą,
 8. opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej standardy opieki, narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki położniczej,
 9. dokonywać doboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu podsystemu pielęgniarstwa w zakresie opieki położniczej,
 10. dokonywać doboru optymalnych i stosować wybrane metody nauczania i uczenia się, w zależności od specyfiki treści nauczania, celu, który należy osiągnąć oraz grupy odbiorców,
 11. przygotowywać i prowadzić edukację zdrowotną wybranego środowiska dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,
 12. realizować proces kształcenia położnych na wszystkich poziomach kształcenia i doskonalenia zawodowego - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 1. przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych,
 2. okazuje szacunek dla różnic światopoglądowych i kulturowych,
 3. rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu,
 4. przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań,
 5. przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece,
 6. przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej,
 7. dba o wizerunek własnego zawodu.

Studia na kierunku Położnictwo II stopnia przygotowują specjalistów w zakresie sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w różnych fazach jej życia i stanie zdrowia, poprzez nabycie i umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce położniczej. Absolwenci, jako specjaliści w swej dziedzinie mogą liczyć na zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie. Zostaną w pełni przygotowani do wykonywania zawodu położnej/położnego, którzy wdrażają najnowsze metody i techniki przydatne w wykonywanym na co dzień w zawodzie, a także do podejmowania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych oraz do wyznaczania kierunków podejmowanych badań naukowych swojej dziedziny.


Wybierz Położnictwo!

 • zgłębiaj największy cud świata - narodziny człowieka
 • zyskaj możliwości pracy w kraju i za granicą
 • zostań profesjonalistą
 • zdobądź kwalifikacje zgodne ze standardami Unii Europejskiej
Licznik wizyt na stronie: 70667
Opublikował:    |  Data publikacji: 09-02-2012 10:52
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 24-10-2018 15:49

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera