Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Pielęgniarstwo

Na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są studia I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie)


Pielęgniarstwo jest kierunkiem który rozpoczął swoją działalność wraz z chwilą utworzenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, tj. od 2003 roku.

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest wyposażenie absolwentów w szeroką wiedzę merytoryczną, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Czas trwania studiów:

 • na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia: 6 semestrów, plan studiów obejmuje 4750 godz., 
  w tym 2300 godzin kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych)
 • na studiach pierwszego stopnia niestacjonarnych - pomostowych: 2-3 semestry, 
  studia dedykowane tylko dla osób mających ukończone liceum medyczne lub medyczne studium zawodowe
 • na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia: 4 semestry, plan studiów obejmuje 1450 godzin, 
  w tym 590 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Uczelnia w pełni odpowiada za organizację i nadzór nad przebiegiem kształcenia teoretycznego i praktycznego. W ramach studiów studenci mają również możliwość odbywania bezpłatnych praktyk poza granicami kraju, dzięki czemu poznają specyfikę pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w Europie. Studia na kierunku Pielęgniarstwo w naszej Uczelni łączą najlepsze tradycje zawodu pielęgniarki z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy.

 

Studia pierwszego stopnia:

Studenci podczas studiów pierwszego stopnia nabywają podstawową i specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych i społecznych, umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne niezbędne do sprawowania holistycznej opieki nad osobami dorosłymi i dziećmi, w zdrowiu i chorobie. Pielęgniarstwo jest tym kierunkiem, który rozwija wszechstronnie, dzięki czemu absolwenci mogą wykazać się licznymi kompetencjami.

Absolwenci po ukończeniu studiów przygotowani są do:

 • samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej, holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych,
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 • współpracy w zespołach opieki zdrowotnej,
 • edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia, uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa oraz prawo wykonywania zawodu (wydawane przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych), mogą samodzielnie realizować świadczenia w zakresie promowania i zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom oraz sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad człowiekiem chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Pielęgniarki/Pielęgniarze otaczają opieką dzieci, osoby dorosłe i w wieku podeszłym, w zdrowiu i chorobie.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne ze standardami Unii Europejskiej w zakresie opieki pielęgniarskiej. Absolwent może podjąć pracę w placówkach ochrony zdrowia w Polsce, a także za granicą, może również prowadzić własną praktykę zawodową, ma również możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.


Studia drugiego stopnia:

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1. W zakresie wiedzy posiada:

 1. wiedzę specjalistyczną z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych,

 2. znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 1. rozwiązywać problemy zawodowe,

 2. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej,

 3. określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,

 4. prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności,

 5. organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską,

 6. organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,

 7. opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,

 8. opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,

 9. opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego, środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,

 10. inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 1. skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,

 2. posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia doktoranckich.

Możliwości zatrudnienia:

 • świadczenie opieki pielęgniarskiej w placówkach ochrony zdrowia,

 • samo zatrudnienie,

 • kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych,

 • zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych,

 • nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych,

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa,

 • zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia,

 • pełnienie służby na stanowiskach służbowych w inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,

 • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych.

Licznik wizyt na stronie: 111620
Opublikował:    |  Data publikacji: 09-02-2012 10:49
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 24-10-2018 15:50

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera