Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - Pielęgniarstwo

Koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

Wydział Nauk Medycznych- Pielęgniarstwo

mgr Marta Gawlik


tel. 77 44 23 544


Przyjmuje w pokoju nr 006 (parter, na końcu korytarza)

 

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW
WTOREK 13:00 - 15:00
ŚRODA 11:00 - 13:00
CZWARTEK 12:00 - 14:00


W dniach 10.12.2018 r. - 07.01.2019 r. Koordynator mgr Marta Gawlik Nie Przyjmuje


UWAGA STUDENCI !

Każdy student, który chce realizować praktyki zawodowe w innym miejscu i terminie niż został wyznaczony w Harmonogramie ma obowiązek indywidualnie załatwić sobie zgodę prowadzącego i placówki na odbycie bezpłatnej praktyki.

Student jest zobowiązany co najmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk dostarczyć do Koordynatora Plan praktyk (dostępny w drukach do poprania) z podanymi dokładnie terminami i godzinami realizacji praktyk. Plan można dostarczyć osobiście lub mailowo podając w temacie "Plan praktyk (nazwisko i imię, rok i kierunek studiów)"


Procedura postępowania

Należy przygotować:

 • Podanie do Dyrektora Palcówki na odbycie bezpłatnej praktyki
 • Zgodę Placówki
 • Kryteria doboru Placówki

Na podstawie powyższej dokumentacji zostanie przygotowane Porozumienie. Praktyki można realizować po podpisaniu Porozumienia przez Dyrekcję placówki.


Ubezpieczenia proponowane studentom przez Uczelnię zawierają poszerzenie o ekspozycję zawodową i brzmią:

„Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej lekarza, pielęgniarki, położnej, przedstawiciela innego zawodu medycznego, indywidualnej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej ( grupa stat. Z6)” i ubezpieczenie NNW poszerzone o ekspozycję na zakażenie wirusem HIV lub żółtaczką typu B lub C (ekspozycja rozumiana jako samoukłucie, ukłucie lub skaleczenie przez inną osobę ostrym narzędziem użytym w procedurach medycznych, niosące ze sobą realne ryzyko zakażenia wirusem HIV lub żółtaczką typu B lub C) jak również rozszerzenie o zakażenie wirusem HIV lub żółtaczką typu B lub C przy kontakcie z pacjentem, powodującej konieczność stosowania zastrzyków profilaktycznych i zapobiegawczych zakażeniu.

W związku z powyższym informuje się wszystkich studentów ubezpieczających się indywidualnie, że ich ubezpieczenie powinno zawierać również te poszerzenia. W przeciwnym razie może zaistnieć sytuacja, że placówka służby zdrowia wystąpi do studenta z roszczeniami o odszkodowanie w razie wypadku.


Podania do Dziekana Wydziału należy składać w pokoju 006 lub 026

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, PRAKTYKI ZAWODOWE
Proszę zapoznać się z informacjami poniżej

 1. Godzinowy wykaz Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych uwzględnia liczbę godzin do zrealizowania w toku całych studiów /w danym semestrze/
 2. Zajęcia Praktyczne ZP i praktyki zawodowe PZ to dwie zupełnie inne formy zajęć.
 3. Zajęcia praktyczne „ZP” są realizowane przez studentów według harmonogramu sporządzonego przez koordynatora, w Placówce i pod kierunkiem opiekuna wskazanego przez Uczelnię.
 4. Nie ma możliwości zmian terminów realizacji Zajęć Praktycznych przez studenta po zaakceptowaniu ich przez Dziekanów Wydziałów, przekazaniu list do nauczycieli i ukazaniu się na stronie internetowej.

PRAKTYKI ZAWODOWE

 1. Praktyki Zawodowe mogą być realizowane przez studenta w miejscu zamieszkania po zaliczeniu Zajęć Praktycznych.
 2. Student zwraca się z podaniem do:
  Prezesa / Dyrektora / Kierownika, wybranej przez siebie placówki według zamieszczonego poniżej wzoru z załącznikami „Zgoda Placówki na realizację bezpłatnych indywidualnych praktyk zawodowych studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu" oraz „Kryteria doboru Placówki realizujących praktyczną naukę zawodu w PMWSZ w Opolu"
 • Po uzyskaniu zgody z Placówki, prawidłowo wypełniony i opieczętowany w/w załącznik „Zgoda Placówki” oraz „Kryteria doboru Placówki student składa w Pokoju nr 006 lub 026 celem uzyskania zgody Dziekana Wydziału PMWSZ na realizację praktyk we wskazanej przez siebie Placówce.
 • Po zaopiniowaniu podania przez Dziekana Wydziału, przekazuje podanie do Koordynatora Praktyk Zawodowych i Zajęć Praktycznych.
 • Koordynator na podstawie zgody Dziekana Wydziału kieruje studenta na daną Placówkę „POROZUMIENIEM” w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.  Jeden egzemplarz „POROZUMIENIA” podpisany przez Dyrektora Placówki „wraca” do Koordynatora Praktyk Zawodowych i Zajęć Praktycznych.
 • Student jest zobowiązany co najmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk dostarczyć do Koordynatora Plan praktyk (dostępny w drukach do poprania) z podanymi dokładnie terminami i godzinami realizacji praktyk.

W miejscu realizowania praktyk zawodowych student jest zobowiązany przedłożyć opiekunowi praktyk:

 • „Obowiązki opiekuna praktyk”
 • Dzienniczek Praktyk
 • Protokół zaliczeniowy
  • oraz posiadać:
   • Identyfikator studenta
   • Książeczkę do celów sanitarno - epidemiologicznych
   • Kopię swojego ubezpieczenia
   • Kopię przydatności do zawodu od lekarza medycyny pracy
   • Własny strój i obuwie robocze zgodne z wymogami Placówki

Podstawą zaliczenia Praktyki Zawodowej i uzyskania wpisu do indeksu jest właściwie wypełniony DZIENNICZEK PRAKTYK i „Protokół zaliczeniowy” , obowiązki opiekuna praktyk z pieczątką Placówki/oddziału i osoby nadzorującej studenta

 • Protokół należy wypełnić, bez użycia korektorów i bez dokonywania zmian czy przekreśleń . Niewielka poprawka musi być parafowana przez opiekuna praktyk.
 • Studenci Studiów Stacjonarnych mają zaplanowane Praktyki Zawodowe, które wykazane są w harmonogramach dostępnych na stronie internetowej Uczelni w zakładce Plany Zajęć. Student nie może bez zgody koordynatora zmienić terminu i miejsca praktyk zawodowych.

Dzienniczków - nie należy wysyłać pocztą!!!


ZABEZPIECZENIE SZATNI W PLACÓWKACH NA TERENIE OPOLA:

Studenci odbywający zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym al. Witosa w Opolu powinni:

 1. Okrycia wierzchnie zostawić w szatni ogólnej (bezpłatnie)
 2. Jedna osoba z grupy lub każdy indywidualnie zabezpiecza co najmniej  1 dzień przed rozpoczęciem zajęć klucz do szafek w podziemiach szpitala poziom _1 w godzinach 7.30-14.30. Kaucja za klucz wynosi 30 zł

Studenci realizujący zajęcia praktyczne w Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii, 116 Szpitalu Wojskowym, Szpitalu Wojewódzkim, Szpitalu MSWiA w Opolu powinni posiadać kłódki do szafek.


PLIKI DO POBRANIA:

PDFProcedura odszkodowania z ubezpieczenia.pdf

DOCXKryteria_doboru_placówek.docx

DOCXZakres_obowiązków_opiekuna.docx

DOCPrzelicznik godzin dydaktycznych od...do.doc

DOCPlan_Praktyk_2018-2019.doc

DOCZgoda_Placówki_Ochrony_Zdrowia_lic_2018-2019.doc

DOCZgoda_Placówki_Ochrony_Zdrowia_mgr_2018-2019.doc

Licznik wizyt na stronie: 5825
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 10-10-2017 10:15
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 06-12-2018 13:02

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera