W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Fizjoterapia jednolite studia magisterskie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł: magister

Czas trwania studiów:

 • na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 10 semestrów,
 • plan studiów obejmuje 1560 godzin praktyk w tym 960 godzin praktyki zawodowej (ciągłej)

Celem kształcenia na 5 letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z  zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi  i niepełnosprawnymi, być na tyle sprawny fizycznie aby móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia z tymi osobami.

Absolwenci osiągają umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Uzyskają podstawową wiedzę  niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku fizjoterapia:

 • Placówki służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne),
 • Sanatoria i ośrodki wypoczynkowe,
 • Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej,
 • Gabinety odnowy biologicznej,
 • Placówki sportowo – rekreacyjne (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness),
 • Ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły),
 • Praca w charakterze przedstawiciela handlowego lub medycznego w firmach dystrybuujących sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny,
 • Samozatrudnienie,
 • Instytucje naukowo – badawcze, administracji państwowej i samorządowej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest dyplom wydany osobie, która po dniu 1 października 2017 r. rozpoczęła jednolite 5-letnie studia wyższe na kierunku fizjoterapia, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), w tym co najmniej 160 punktów ECTS
w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra. Ponadto osoby te w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu będą zobowiązane do złożenia z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.

Licznik wizyt na stronie: 7554
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 05-07-2017 10:11
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 05-07-2017 13:48

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera