Trwa rekrutacja elektroniczna (nabór uzupełniający) na studia w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2019/2020 - Zapraszamy!

Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Cykl wydawniczy: Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi

Pozycje wydawnicze:   

 

Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych aspektach choroby / pod red. Andrzeja Steciwko i Marioli Wojtal; [ aut. Andrzej Steciwko et al. ]. - Opole : Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, 2006. - 86 s. : il., tab., wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-924015-0-6

Spis treści:
 
Cierpienie i choroba a natura, sztuka i nadzieja; Jakie grożą nam epidemie w XXI wieku?; Organizacja badań przesiewowych; Styl życia a ryzyko rozwoju schorzeń sercowo-naczyniowych u dorosłych i dzieci; Wpływ złego stylu życia na wybrane choroby układu sercowo-naczyniowego; Profilaktyka miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca w aspekcie współczesnych badań klinicznych i eksperymentalnych; Rola pielęgniarki w procesie rehabilitacji chorych po zawlae serca; Postępowanie pielęgniarki w zaburzeniach komunikacji u chorych po udarach mózgowych; Aktualne poglądy i zasady żywienia pozajelitowego w intensywnej terapii; Edukacja młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wybrancyh stanach zagrożenia życia; Badanie własne młodzieży dotyczące świadomości i wiedzy na ten temat; Częstość występowania depresji w wieku podeszłym w populacji pacjentów Praktyki Lekarza Rodzinnego-badania własne; Schematy pielęgnacji chorego z depresją w wieku podeszłym

  Do góry

 


Pielęgnowanie i leczenie chorych w różnych specjalnościach medycyny / red. Andrzej Steciwko, Mariola Wojtal, LucynaSochocka; [ aut. Teresa Niechwiadowicz - Czapka et al. ]; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Opole, Racibórz : Wydaw. SCRIBA, 2007. - 88 s. : ryc., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-88932-86-1

Spis treści:

Rola pielęgniarki w przygotowaniu psychicznym pacjenta do zabiegu operacyjnego-analiza badań własnych; Opieka pielęgniarska nad chorymi po zabiegach kardiochirurgicznych; Leczenie bólu przewlekłego; Opieka pielęgniarska a jakość życia chorych; Leczenie nerkozastępcze. Rola pielęgniarki nefrologicznej; Rola pielęgniarki w profilaktyce raka piersi; Zaburzenia otępienne typu Alzheimera; Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym; Zespół wypalenia zawodowego  u pielęgniarek; Jakość życia a zdrowie uwaunkowane w cukrzycy u dzieci

  Do góry


continuo_zagadnienia_t1.1.jpeg

Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T. 1 / pod red. Andrzeja Steciwko,Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2008. - 108 s. : il. ; 24 s.. - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja współfinansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego. - ISBN 978-83-89629-86-9

Spis treści:

Świadomość młodych kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy; Postępowanie przed-, śród- i pooperacyjne  u pacjentek skierowanych do zabiegów ginekologicznych; Rola badań prenatalnych i ultrasonografii we współczesnym położnictwie; Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu; Wpływ położnej na kształtowanie nowej więzi małżonków po porodzie rodzinnym; FAS-płodowy zespół alkoholowy - zagrożenia wynikacjące z działania alkoholu na płód; Zespół dziecka maltretowanego; Zdrowotne konsekwencje picia alkoholu; Problem występowania leku i depresji wród leczonych chorych - wpływ różnych sytuacji klinicznych. Rola i znaczenie pielęgniarki w procesie diagnostyki i leczenia; Stopa cukrzycowa; Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów z cukrzycą typu 2; Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego i stałą kolostomią; Pielęgniarskie aspekty opieki, terapii i diagnostyki w kamicy pęcherzyka i dród żółciowych; Postwawy studentów pielęgniarstwa wobec ludzi w wieku podeszłym - analiza badań własnych

  Do góry


  Pielęgnacyjne T2.jpeg Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi: wybrane zagadnienia. T. 2 / pod red. Andrzeja Steciwko,Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej. - Wrocław : Wydaw. Continuo, cop. 2009. - 152 s. : il., w tym kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja współfinansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego. - ISBN 978-83-89629-98-2

Spis treści:

Zachowania seksualne młodzieży studiującej w Opolu; Bóle pleców w okresie ciąży i połogu - doniesienia naukowe; Alkohol, nikotyna i narkotyki w ciąży - analiza skutków; Rola rodziców w przygotowaniu do porodu; Rola położnej w zapobieganiu urazom okołoporodowym, Aktualne poglądy na rolę hydrolaparoskopii przezpochwowej w diagnostyce niepłodności żeńskiej; Uzależnienie od alkoholu - kryteria rozpoznania, etiologia i diagnostyka; Terapia uzależnienia od alkoholu; Agresja wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; Wypalenie zawodowe i próba oceny wybrancyh problemów dotyczących pracowników medycznych w szpitalach Opola; Agresja w pracy pielęgniarki - analiza badań własnych; Stres psychologiczny oraz urazy bojowe żołnierzy Wojska Polskiego pełniących służbę poza granicami kraju; Centralne dostępy żylne; Otyłość dzieci i młodzieży - problem XXI wieku; Nadciśnienie tętnicze  - profilaktyka, terapia, powikłania, ze szczególnym uwzględnieniem nefropatii nadciśnieniowej na podstawie badań własnych; Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem dializowanym w zależności od okresu dializoterapii; Przewlekła niewydolność żylna jako problem społeczny  -profilaktyka i lecznie zachowawcze

  Do góry


Piel aspekty T.,3.jpeg Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Wybrane zagadnienia T. 3 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej.-  Wrocław: Wydaw. Continuo, cop. 2010.- 148 s. : il, w tym kolor. : 24 cm.- Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja współfinansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego.- ISBN  978-83-62182-07-7

Spis treści:

Wpływ spożycia alkoholu przez ciężarne na rozwój płodu i zdrowie noworodka; Choroby przyzębia a ciąża; Antykoncepcja wśród studentów; Noworodek donoszony – postępowanie po porodzie; Retinopatia wcześniaków – trudny problem kliniczny – standardy postępowania; Nietrzymanie moczu; Żywienie pozajelitowe u dzieci; Problemy pielęgnacyjne i psychologiczne przewlekle chorych neurologicznie;  Opieka pielęgniarska nad chorym ze wszczepionym kardiowerterem–defibrylatorem; Wpływ leczenia erytropoetyną na jakość życia osób hemodializowanych; Powikłania późne cukrzycy typu 2. Rola pielęgniarki w ich zapobieganiu i leczeniu; Praca zespołu ratownictwa medycznego w niesieniu pomocy osobom dorosłym, które doznały urazu w wypadku drogowym; Aspekty pomocy medycznej udzielanej ofiarom przemocy; Opieka duchowa nad pacjentem umierającym i jego rodziną.

  Do góry


Piel_aspekty_T4_na_www.jpeg Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Wybrane zagadnienia T.4 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal i Danuty żurawickiej. - Wrocław: Wydaw. continuo, cop. 2011. - 196 s. : il, w tym kolor. : 24 cm.- Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja współfinansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego. - ISBN 978-83-62182-19-0

 

Spis treści:

Wybór metody rozwiązania ciąży w opinii respondentów; Narkotyki i środki odurzające – wpływ na płód i noworodka; Zespół podkradania w ciąży bliźniaczej; Metody łagodzenia bólu porodowego; Poród aktywny; Zaburzenia drugiego okresu porodu; Pielęgnowanie noworodka wymagającego wsparcia oddechowego; System rooming-in – dobrodziejstwo, czy zło konieczne?; FAS – problem zdrowotny, z którego się nie wyrasta; Rola pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej na przykładzie działalności Gminnej Przychodni Zdrowia w Ngohe w Senegalu; Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Rola pielęgniarki w profilaktyce; Odleżyny – rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu; Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zespołem zmiażdżenia przebywającym w oddziale intensywnej terapii; Postępowanie z poszkodowanym podczas nagłego zatrzymania krążenia w warunkach przedszpitalnych; Leczenie chirurgiczne, jako jedna z metod walki z otyłością patologiczną; Metody diagnostyki zaburzeń psychicznych u pacjentów w wieku podeszłym. Zaburzenia depresyjne i otępienne.

Pielęganacyjne aspekty.jpeg Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Wybrane zagadnienia T. 5 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal i Danuty Żurawickiej.- Wrocław: Wydaw. Continuo, cop. 2012.- 168 s. : il, w tym kolor. : 24 cm cm.- Bibliogr. przy rozdz.  - Publikacja współfinansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego.- ISBN 978-83-62182-27-5


Spis treści:

Wiedza kobiet na temat suplementacji kwasu foliowego; Wpływ wiedzy o zakażeniach wywołanych przez HPV na zachowania zdrowotne i seksualne kobiet;Położna w opiece okołoporodowej w aspekcie standardu opieki okołoporodowej; Wpływ alkoholu na rozwój dzieci; Aktualne metody leczenia Zespołu Zaburzeń Oddychania u dzieci urodzonych przedwcześnie z bardzo niską masą urodzeniową, poniżej 1500 g; Wpływ oraz zapobieganie zakażeniom okołoporodowym paciorkowcami z grupy B na zachorowalność noworodków; Wybrane zagadnienia z patologii porodu: dystocja barkowa i makrosomia płodu; Aborcja w opinii studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu; Postawy studentów Instytutu Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wobec eutanazji; Wpływ przemocy w rodzinie na agresję dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka w rodzinie; Wpływ zawału serca na styl życia i samopoczucie chorych; Metody terapii ran przewlekłych u chorych objętych opieką pielęgniarską w ramach praktyki indywidualnej; Pacjent umierający w aspekcie holistycznej opieki pielęgniarskiej; Zarządzanie jakością na bloku operacyjnym – rola pielęgniarki; Wiedza pacjentów na temat obturacyjnego bezdechu sennego – analiza badań własnych; Bezpieczny transport poszkodowanego w karetce – pozycje transportowe; Wpływ zapinania pasów samochodowych na bezpieczeństwo podróżujących – analiza badań własnych; Wiedza studentów pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

przejdź do publikacji >> DBC.png

  Do góry

 

 

Licznik wizyt na stronie: 34898
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 22-07-2011 15:15

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera