Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Uroczyste rozdanie dyplomów

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów licencjackich w PMWSZ Opolu odbyła się w „Nowej Auli” otwartej w dniu 27 czerwca2009 r.

W takt przepięknego Poloneza Michała Ogińskiego do Auli wkroczył orszak:

 • Poczet Sztandarowy z Pedlami,
 • nauczyciele naukowo-dydaktyczni,
 • Dyrektorzy Instytutów,
 • Prorektor ds. studenckich,
 • JMR Prof. Andrzej Steciwko
Po odegraniu hymnu państwowego „Jeszcze Polska nie zginęła” JMR prof. Andrzej Steciwko serdecznie powitał zaproszonych gości:
 • Marszałka Województwa Opolskiego- Józefa Sebestę,
 • przedstawiciela Wojewody Opolskiego, Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Mieczysława Wojtaszka,,
 • Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu – Waldemara Zadkę,
 • gorąco powitani zostali bohaterowie uroczystości, a więc absolwenci Instytutów Fizjoterapii, Położnictwa i Pielęgniarstwa, a także licznie przybyli członkowie ich rodzin wraz z latoroślami.
W swoim wystąpieniu JMR podkreślił, że dzisiejsza uroczystość jest nie tylko świętem Uczelni obchodzącej Jubileusz 5-cio lecia istnienia, ale przede wszystkim jej absolwentów wszystkich kierunków, stacjonarnych jak również niestacjonarnych. Szczególnie cieszy nas wszystkich, ze po raz pierwszy dyplomy ukończenia studiów otrzymują studenci Instytutu Fizjoterapii. JMR zaznaczył, że nasza Uczelnia jest jedyną Państwową Wyższą Uczelnią Zawodową kształcącą wyłącznie w kierunku medycznym, wg obowiązujący standardów Unii Europejskiej, mająca wysoką renomę w Polsce (III miejsce w kraju). Zaapelował, aby nadal absolwenci naszej Uczelni kontynuowali dalszą edukację na studiach II stopnia, również informując, że wkrótce rozpoczną się studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.
W nadchodzącym roku akademickim 2009/2210 mogą rozpocząć się studia na kierunku Zdrowie Publiczne, a w perspektywie na kierunku Kosmetologia i Ratownictwo Medyczne.
Wielkim wydarzeniem dla naszej Uczelni, jest fakt, że w dniu dzisiejszym dyplomy ukończenia licencjackich w 3 Instytutach stacjonarnych i niestacjonarnych uzyska ponad 400 studentów (dotychczas w ciągu 5-letniej działalności PMWSZ w Opolu dyplomy ukończenia studiów otrzymało ponad 1200 pielęgniarek i położnych).
 
Dalszą część podniosłej uroczystości poprowadził Prorektor ds. studenckich dr hab. n. med. Janusz Kubicki.
Prorektor poprosił o zabranie głosu P.T. zaproszonych gości:
 • Marszałka województwa opolskiego- Józefa Sebestę,
 • byłego Marszałka Województwa opolskiego Grzegorza Kubata, który był jednym z inicjatorów powstania PMWSZ w Opolu,
 • przedstawiciela Wojewody Opolskiego, Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego- Mieczysława Wojtaszka,
 • Przewodniczącą Opolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych –Krystynę Ciemniak.
Wszyscy zabierający głos, podkreślali sukcesy naszej Uczelni kierowanej przez JMR prof. Andrzeja Steciwko, czego dowodem jest piękna aula, w której odbywają się uroczystości, edukacja ponad 400 absolwentów, którzy otrzymają dyplomy ukończenia studiów, jak również pozycja naszej Uczelni na mapie akademickiej Opola.
 
            Wszyscy mówcy podkreślali konieczność dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji (kształcenie ustawiczne) przez absolwentów, pozostawanie na Opolszczyźnie (zgodnie z logo naszej Uczelni „tutaj zostaję”), a szczególnie gorąco przyjęto zapewnienia Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Szebesty oraz Przewodniczącej Opolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, że wynagrodzenia w służbie zdrowia w naszym województwie będą wzrastały.
 
Prorektor Janusz Kubicki poinformował, ze po raz czwarty w historii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu decyzją JMR prof. Andrzeja Steciwko zostają wręczone odznaki „Wzorowego studenta”- „najlepsi z najlepszych”, którzy uzyskali średnią ocenę w przebiegu studiów ponad 4,75. Podkreślił, że w Opolu w 6 wyższych uczelniach kształcących ponad 40 000 studentów, takie odznaki nie są wręczane.
 
Wręczenie odznak „Wzorowy student” wraz z listem gratulacyjnym oraz nagrodą książkową dokonał JMR prof. Andrzej Steciwko następującym studentom:
-         Robert Dymarek – studia stacjonarne Instytut Fizjoterapii,
-         Małgorzata Kamińska – studia stacjonarne Instytutu Fizjoterapii,
-         Klaudia Poloczek – studia stacjonarne Instytutu Fizjoterapii,
-         Joanna Resel - studia stacjonarne Instytutu Fizjoterapii,
-         Aneta Madej-Wnuk – studia niestacjonarne Instytutu Położnictwa,
-         Violetta Horoszczak – studia niestacjonarne Instytutu Pielęgniarstwa,
-         Agata Kadłubek – studia niestacjonarne Instytutu Pielęgniarstwa,
-         Agata Gołąbek – studia niestacjonarne Instytutu Pielęgniarstwa,
-         Mariola Niesłuchowska – studia niestacjonarne Instytutu Pielęgniarstwa.
 
Równocześnie zgodnie z tradycją naszej Uczelni studenci wyróżniający się wysoką średnią ocen podczas trwania studiów oraz aktywnością w życiu akademickim i studenckim (zwłaszcza kół naukowych) otrzymali z rąk Rektora nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne:
 
Studia stacjonarne:
Instytut Fizjoterapii – 20 studentów,
Instytut Położnictwa – 6 studentów
Instytut Pielęgniarstwa – 10 studentów
 
Studia niestacjonarne:
Instytut Fizjoterapii – 3 studentów,
Instytut Położnictwa – 3 studentów,
Instytut Pielęgniarstwa – 3 studentów
 
Wyróżniono także najlepsze prace licencjackie, które wg opinii Komisji egzaminacyjnej reprezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny i naukowy. Listy gratulacyjne wręczał JMR prof. Andrzej Steciwko:
 
Studia stacjonarne:
Instytut Fizjoterapii – 18 studentów,
Instytut Położnictwa – 5 studentów
Instytut Pielęgniarstwa – 12 studentów
 
Studia niestacjonarne:
Instytut Fizjoterapii – 8 studentów,
Instytut Położnictwa – 6 studentów,
Instytut Pielęgniarstwa – 7 studentów
 
Rozpoczął się niezwykle podniosły moment wręczenia dyplomów ukończenia studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych. Dyplomy z Suplementami informującymi o przebiegu studiów wręczali osobiście JMR prof. Andrzej Steciwko oraz:
 
studentom Instytutu Fizjoterapii - Dyrektor Instytutu dr Tomasz Halski,
studentom Instytutu Położnictwa – Dyrektor Instytutu dr n. med. Wojciech Guzikowski,
studentom Instytutu Pielęgniarstwa- Dyrektor Instytutu dr n. med. Lucyna Sochocka.
 
Po wystąpieniu Pocztu Sztandarowego Prorektor Janusz Kubicki poprosił wszystkich o powstanie, zaś absolwentów o podniesienie dwóch palców prawej dłoni oraz powtarzanie „Przyrzeczenia absolwentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.
 
PRZYRZECZENIE ABSOLWENTÓW
PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ W OPOLU
 
 
Przyjmując z dumą nadany mi tytuł:
 
Licencjat pielęgniarstwa/ położnictwa/ fizjoterapii
 
i z głębokim poczuciem odpowiedzialności moralnej uroczyście przyrzekam, że:
 
W ciągu całego życia będę strzec godności zawodu i niczym jej nie splamię,
 
Będę zawsze działać na rzecz poszanowania życia, godności i praw człowieka, a w świadczeniu pomocy i opieki będę odrzucać wszelką dyskryminację,
 
Będę działać na rzecz rozwoju pielęgniarstwa/ położnictwa /fizjoterapii jako nauki, aby zapewnić człowiekowi w pełni życzliwą i na najwyższym poziomie opiekę holistyczną 
 
Będę stale poszerzać swe kompetencje zawodowe oraz pracować na rzecz podnoszenia poziomu i rozwoju kształcenia, a także doskonalenia zawodowego,
 
Będę dążyć do kształtowania możliwie jak najlepszego współdziałania w zespołach medycznych oraz rozwijania inicjatywy i działalności społecznej na rzecz zdrowia i dobra człowieka.
 
 
Zabrzmiała średniowieczna pieśń akademicka „Gaudeamus Igitur” („Cieszmy się, dopóki jesteśmy młodzi”), mówiąca o wspólnocie uczelni, profesorów i całego środowiska akademickiego. Ostatnią strofę „semper sint in flore” (ciągle się rozkwitajcie) Prorektor zadedykował absolwentom, aby nie ustawali w podnoszeniu swojej wiedzy i edukacji.
 
Z kolei do absolwentów z serdecznymi gratulacjami oraz życzeniami dalszych sukcesów zawodowych, podnoszenia swoich umiejętności, oraz zdrowia i szczęścia osobistego wystąpili:
 
-Dyrektor Instytutu dr Tomasz Halski,
-Dyrektor Instytutu dr n. med. Wojciech Guzikowski,
-Dyrektor instytutu dr n. med. Lucyna Sochocka.
 
W imieniu studentów studiów stacjonarnych głos zabrała Anna Dawczak z Instytutu Fizjoterapii, zaś
w imieniu studentów niestacjonarnych „wzorowa” studentka Anna Madej-Wnuk z Instytutu Położnictwa.
 
Wystąpienie Anny Madej-Wnuk zrobiło na wszystkich zebranych ogromne wzruszenie
i satysfakcję zwłaszcza dla JM Rektora, kadry naukowo-dydaktycznej, Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, ponieważ było pełne ekspresji, przekazane od serca (bez kartki) i spotkało się ze strony wszystkich zebranych z oklaskami na stojąco
 
Po tych wystąpieniach JMR prof. Andrzej Steciwko zaproponował wspólne zdjęcie pracowników Uczelni oraz absolwentów na schodach „Nowej Auli”, których dokonało kilkadziesiąt operatorów aparatów fotograficznych rodzin absolwentów.
 
Po ostatnim wystąpieniu JMR prof. Steciwko, który jeszcze raz gratulując absolwentom, dziękując wszystkim przybyłym, w tym także najbliższym członkom rodzin wraz z dziećmi, które bardzo bacznie obserwowały uroczystość i wykonywały mnóstwo dokumentacji fotograficznej, zakończył święto wręczenia dyplomów PMWSZ w Opolu.
 
Zgodnie z wielowiekową tradycją środowisk uniwersyteckich w błyskach fleszów birety absolwentów pofrunęły pod sufit, zaś orszak rektorski poprzedzony Pedlami i Pocztem Sztandarowym w takt Poloneza Michała Ogińskiego opuścił Aule.
Rozpoczęła się natomiast długa sesja zdjęciowa absolwentów, przy czym należy podkreślić, że tabla z ich podobiznami niebawem zawisną w naszej Uczelni.
 
Dr hab. n. med. Janusz Kubicki
Prorektor ds. studenckich 
 
DSC01289.jpeg
DSC01295.jpeg
2.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
6.jpeg
7.jpeg
8.jpeg
9.jpeg
10.jpeg
11.jpeg
12.jpeg
13.jpeg
14.jpeg
15.jpeg
24.jpeg
26.jpeg
27.jpeg
28.jpeg
29.jpeg
 
Zdjęcia: mgr Natalia Ptak
 
E.G.
Licznik wizyt na stronie: 8584
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 27-01-2012 14:07

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera