W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Uroczystość 5-lecia Uczelni oraz otwarcie Nowej Auli

Uroczystości rozpoczęła Konferencja Naukowa nt.: „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny”, którą w „starej” wypełnionej do ostatniego miejsca Auli otworzył JMR prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko.

Wygłoszono dwa bardzo ciekawe referaty:
 1.  „Poród niesłyszącej” – Paulina Żurek/Oddział Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym S S Z O Z nad Matką i Dzieckiem w Opolu
 2. „Bóle pleców w okresie ciąży i połogu” – mgr Gabriela Eliasz, dr Tomasz Sipko, mgr Dominika Grygier /Instytut Fizjoterapii PMWSZ w Opolu/

  IMG_1383.jpeg IMG_1468.jpeg IMG_1453.jpeg IMG_1433.jpeg IMG_1423.jpeg IMG_1417.jpeg

 

 

 

 

Dalsza część uroczystości odbywała się w nowo oddanej do użytku Auli mogącej pomieścić ponad 500 słuchaczy. JMR prof. Andrzej Steciwko serdecznie powitał szczelnie wypełnioną „Nową Aulę” gośćmi i zebranymi, po czym poprosił o przecięcie wstęgi Wojewodę Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę, ostatniego nacięcia wstęgi dokonał sam JMR.          
Z kolei Jego Eminencja ks. Prof. Arcybiskup Opolski Alfons Nossol Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego dokonał wzruszającego poświęcenia nowej auli oraz wszystkich pracowników Uczelni.
Jego Eminencja Arcybiskup Alfons Nossol jeden z współtwórców powstania Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej wygłosił piękne przesłanie życząc JMR oraz wszystkim pracownikom Uczelni dalszej pomyślności oraz sukcesów dydaktycznych, naukowych oraz dalszego tak imponującego rozwoju Uczelni.
Z wielką przykrością przyjęliśmy wiadomość, że wkrótce po ponad 30-letniej posłudze biskupiej nasz Arcybiskup przechodzi na zasłużoną emeryturę, ale przebywając w pobliskim Kamieniu Śląskim będziemy utrzymywać z nim stały kontakt.
 
Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński z podobnymi gratulacjami pod adresem JMR oraz całego środowiska akademickiego naszej Uczelni zwrócił się do wszystkich zebranych, dziękując za dotychczasowe osiągnięcia w tak krótkim zaledwie 5-cio letnim okresie istnienia Szkoły. Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński musiał wkrótce opuścić uroczystości Jubileuszowe z uwagi na fale powodziowe zalewające południowe powiaty naszego województwa i konieczność dalszych działań w Sztabie Antykryzysowym. JMR gorąco podziękował Wojewodzie Opolskiemu, że mimo nadmiaru obowiązków zechciał swoją obecnością zaszczycić nasz Jubileusz.
 
Po poświęceniu „Nowej Auli” PMWSZ w Opolu przez ks. Arcybiskupa Nossola, oraz wystąpieniu Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego wyświetlono film nt.: „Osiągnięcia Uczelni w latach 2003-2008”. Równocześnie zaproszonym gościom rozdano piękny Jubileuszowy album pt.: "Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 2003-2008”, pozostałym uczestnikom Jubileuszu rozdano ostatni numer „Pulsu Uczelni” oraz program koncertu zespołu: "Bassiana Polacca", który uświetnił nasze uroczystości.
 
W międzyczasie uformował się orszak ubranych w togi i poprzedzony pedlami i Pocztem Sztandarowym:
 • doktorów,
 • doktorów habilitowanych i profesorów,
 • dyrektorów Instytutów,
 • prorektorów,
 • zaproszonych Rektorów zaprzyjaźnionych Uczelni,
 • Jego Magnificencji Rektora prof. hab. n. med. Andrzeja Steciwko.
Uroczysty orszak wkroczył do „Nowej Auli" naszej Uczelni w takt podniosłego poloneza Michała Ogińskiego. Rozległ się hymn państwowy „Jeszcze Polska nie zginęła”, po czym zabrał głos JMR prof. Andrzej Steciwko.
 
Na wstępie powitał szczególnie serdecznie:
 • Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę,
 • posła na Sejm RP Ryszarda Gallę wieloletniego przewodniczącego Konwentu naszej Uczelni,
 • wiceprezydenta miasta Opola Janusza Kwiatkowskiego,
Z kolei powitał przedstawicieli środowiska akademickiego:
 • Prorektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dr Jerzego Rudnickiego, pracownika naukowo-dydaktycznego naszej Uczelni,
 • JMR Politechniki Opolskiego prof. dr inż. Jerzego Skubisa,
 • Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy dr Kazimierę Jaworską.
Jego Magnificencja Rektor skierował podziękowania na ręce:
 • Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej dr Aleksandra Tulczyńskiego
 • dyrektorów szpitali opolskich, w których praktyki zawodowe odbywają się nasi studenci,
 • Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Krystyny Ciemniak,
 • przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu, a zarazem Redaktora Naczelnego Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej, który systematycznie informuje o „Życiu naszej Uczelni” dr n. med. Aleksandra Wojtyłki.
 • Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Waldemara Zadki,
 • Dyrektora Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Stanisława Łągiewki,
 • Dyrektora Opolskiego 0ddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dr Kazimierza Łukawieckiego
 • Prezesa Przedsiębiorstwa Budowlanego Rekonsbud, który podczas jednego roku postawił naszą Aulę- Mariana Habrajskiego
 • byłej Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Opolu Haliny Miturskiej, (na bazie Studium powstała PMWSZ w Opolu)
Następnie Jubileuszowe przemówienie wygłosił Jego Magnificencja Rektor PMWSZ w Opolu prof. Andrzej Steciwko. Przygotowane wystąpienie liczące ponad 60 stron musiało być niestety znacznie skrócone, ale obszernie przedstawiało:
 • historię powstania PMWSZ w Opolu,
 • rozwój naukowo-dydaktyczny naszej Uczelni w tym powołanie obok pierwszych Instytutów Pielęgniarstwa i Położnictwa trzeciego Instytutu Fizjoterapii, opublikowanie ponad 800 prac naukowych, zorganizowanie kilkudziesięciu prestiżowych Konferencji Naukowych o zasięgu ogólnopolskim, nawet z udziałem uczestników zagranicznych, nawiązanie współpracy międzynarodowej m.in. z uczelniami niemieckimi (Frankfurt nad Odrą). W okresie 5-cio letniej działalności naszej Uczelni dyplomy ukończenia uczelni uzyskało ponad 700 studentów.
W tym miejscu JMR powitał ponad 100 absolwentów naszej Uczelni, którzy przebyli na uroczystości Jubileuszowe.
 • nieustanny rozwój bazy naukowo-dydaktycznej, czego dowodem jest oddanie w dniu dzisiejszym najnowocześniejszej w Opolu Auli mogącej pomieścić ponad 500 osób z możliwością prowadzenie zajęć równolegle w salach 250 osobowych, w perspektywie Uczelnia wzbogaci się o 2 wieżowce, w których znajdą się rektorat, dziekanaty, główna biblioteka, oraz pomieszczenia dla poszczególnych wydziałów z nowymi salami wykładowymi.
 • jeżeli chodzi o najbliższe zamierzenia dydaktyczne JMR wymienił uruchomienie studiów II stopnia w Instytucie Pielęgniarstwa, powołanie Instytutów Zdrowia Publicznego i Kosmetologii, zaś w perspektywie uruchomienie studiów na kierunkach, Ratownictwa Medycznego i Elektroradiologii.
 
Na zakończenie JMR złożył serdeczne podziękowania władzom wojewódzkim, marszałkowskim i samorządowym za wspieranie i współpracę z naszą Uczelnią. Gorące podziękowania skierował również do wszystkich współpracowników naukowo-dydaktycznych, działu kształcenia i spraw studenckich, pracowników administracyjnych oraz gospodarczych, a zwłaszcza Komitetu Organizacyjnego uroczystości Jubileuszowych (w tym autorów Jubileuszowego Albumu mgr Ewie Gaidzie, mgr Bożenie Ratajczak-Olszewskiej).
 
Dalszą część uroczystości poprowadził Prorektor ds. studenckich Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dr hab. n. med. Janusz Kubicki, który poprosił o zabranie głosu zaproszonych gości:
 • Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę,
 • wiceprezydenta miasta Opola Janusza Kwiatkowskiego,
którzy skierowali wiele gratulacji i życzeń dalszego rozwoju naszej Uczelni wręczając na ręce JMR prof. Andrzeja Steciwko listy intencyjne.
W pięknym wystąpieniu JMR Politechniki Opolskiej, Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis, podkreślił, że dzień dzisiejszy jest nie tylko świętem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, ale również świętem całego środowiska akademickiego Opola, jak również świętem „Budowlańców”, którzy w tak krótkim okresie czasu wybudowali tą imponującą aulę.
 
Prorektor dr hab. n. med. Janusz Kubicki poinformował, że z okazji Jubileuszu 5-cio lecia istnienia PMWSZ w Opolu napłynęło wiele listów gratulacyjnych z zaprzyjaźnionych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych: Elbląga, Ciechanowa, Krosna, Leszna, Płocka, Sanoka, Jarosławia, zaś Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy dr Kazimierę Jaworską osobiście gościmy na naszej uroczystości. Prorektor odczytał następnie gratulacyjny list, który wpłynął na ręce JMR Prof. Andrzeja Steciwko od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej.
 
Pan Prorektor dr hab. n. med. Janusz Kubicki poprosił JMR PMWSZ w Opolu prof. Andrzeja Steciwko o wręczenie w podziękowaniu za wspieranie i wieloletnią współpracę z naszą Uczelnią oraz w uznaniu zasług i wkład pracy "Medali za zasługi na rzecz Uczelni", oraz specjalnie wybitych na uroczystości Jubileuszowe „Medali z okazji 5-cio lecia Uczelni 2003 - 2008 (na awersie znajdują się logo naszej Uczelni otoczone liśćmi laurowymi oraz daty 2003 – 2009, zaś na rewersie widok nowootworzonej Auli z datą 27 czerwca 2009) następującym osobom:
 1. Józef Sebesta - Marszałek Województwa Opolskiego
  IMG_2122.jpeg  

 2. prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis - Rektor Politechniki Opolskiej
  IMG_2128.jpeg

   
 3. dr hab. n. med. Kubicki Janusz, prof. PMWSZ w Opolu
  IMG_3859.jpeg

   
 4. dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk, prof. PMWSZ w Opolu
  IMG_2132.jpeg
   
 5. dr n. med. Lucyna Sochocka – Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa
  IMG_2139.jpeg

   
 6. dr n. med. Wojciech Guzikowski- Dyrektor Instytutu Położnictwa
  IMG_2151.jpeg
   
 7. dr n. o. k. f. Tomasz Halski – Dyrektor Instytutu Fizjoterapii
  IMG_2154.jpeg

   
 8. dr n. med. Ryszard Kwieciński – były Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa
  IMG_2159.jpeg

   
 9. dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
  IMG_2139.jpeg

 10. mgr Mariola Wojtal  
  IMG_2144.jpeg
   
Następnie Prorektor Janusz Kubicki poinformował, że JMR PMWSZ w Opolu Prof. Andrzej Steciwko z okazji Jubileuszu naszej Uczelni wyróżnił grono osób związanych Uczelnią, jak również wieloletnich pracowników przyznając im Jubileuszowe „Medale z okazji 5-cio lecia Uczelni 2003-2008".
Medale wręczał osobiście JMR Prof. Andrzej Steciwko wraz mgr Justyną Dankowską (Sekretariat Dyrektorów Instytutów), mgr Aleksandrą Roguską (Sekretariat Kanclerza) oraz z studentką Martą Termeną, która znajduje się na plakatach naszej Uczelni. Wszyscy wyróżnieni obdarowani zostali różami.
Oto lista wyróżnionych osób:
 1. prof. dr hab. Alfons Nossol Arcybiskup Opolski
  IMG_1785.jpeg
   
 2. Ryszard Galla Poseł na Sejm RP, były Przewodniczący Konwentu Uczelni
  IMG_3863.jpeg

   
 3. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski  
  IMG_1817.jpeg   
 4. Aleksander Tulczyński Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej
  IMG_3866.jpeg

   
 5. dr Kazimierz Łukawiecki Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Opolu   
  IMG_3870.jpeg


   
 6. Waldemar Zadka Dyrektor Departamentu Edukacjii Rynku PracyUM w Opolu    
  IMG_3872.jpeg

   
 7. prof. dr hab. Adam Latała Uniwersytet Opolski
  IMG_3874.jpeg

   
 8. mgr Halina Miturska była Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego
  IMG_2226.jpeg
   
 9. Jan Kuźma Redaktor wydawnictwa Continuo
  IMG_2229.jpeg
   
 10. Franciszek Staneczek Radca prawny naszej Uczelni
  IMG_2203.jpeg

   
 11. dr Norbert Lysek były Kanclerz PMWSZ w Opolu
  IMG_3875.jpeg

   
 12. Marian Habrajski Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego REKONSBUD
  IMG_2208.jpeg
   
 Dyrektorzy szpitali
 1. Aleksandra Kozok Dyrektor Samodzielnego Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu
  IMG_2212.jpeg
   
 2. Marek Piskozub Dyrektor Publicznego Samodzielnego ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
  IMG_2216.jpeg

 3. Krystyna Ciemniak Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
  IMG_2219.jpeg
   
 
Pracownicy PMWSZ w Opolu: 
 1. prof. zw. dr hab. Andrzej Steciwko – JM Rektor – na posiedzeniu Senatu – 25.06.2009 r. 

   
   
 2. dr hab. n. med. Roman Kurzbauer, prof. PMWSZ w Opolu - Prorektor ds. naukowo – dydaktycznych
  IMG_2232.jpeg

   
 3. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki, prof. PMWSZ w Opolu                   
  IMG_2237.jpeg


 4. dr hab. n. med. Jerzy Rudnicki, prof. PMWSZ w Opolu – Prorektor Akademii Medycznej we Wrocławiu
  IMG_2242.jpeg

   
 5. dr n. med. Marta Arendarczyk    
  IMG_2245.jpeg


               
 6. mgr Iwona Dobrowolska         
  IMG_2247.jpeg


                   
 7. mg r Teresa Niechwiadowicz - Czapka     
  IMG_2250.jpeg

   

   
 8. mgr Urszula Nowainska     
     IMG_2253.jpeg


                     
 9. mgr Ewa Orawczak   
    IMG_2257.jpeg

                               
 10. mgr Danuta Żurawicka
  IMG_2261.jpeg

   
 11. dr n. med. Jarosław Drobnik
  IMG_2264.jpeg


   
 12. mgr Maria Dziuba-Pec – Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
  IMG_2267.jpeg  


 13. mgr Ewa Gaida – Sekretarz Rektora, Rzecznik prasowy PMWSZ w Opolu, Redaktor naczelny gazetki uczelnianej Pulsu Uczelni
  IMG_2271.jpeg


   
 14. Danuta Hajduk – Dział Administracyjno-Gospodarczy   
  IMG_2276.jpeg


       
 15. mgr Bożena Kaczmarek – Kierownik Działu Kadr      
  IMG_2279.jpeg


   
 16. mgr Ewa Kubacka – Sekretariat Rektora 
  IMG_2284.jpeg


     
 17. mgr Małgorzata Michalak – Jaworska – Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich
  IMG_2286.jpeg
   
 18. mgr Mieczysława Morawska – Dział organizacyjno-prawny
  IMG_2290.jpeg
   
   
 19. mgr Anna Nowakowska – Kwestor PMWSZ w Opolu  
  IMG_2293.jpeg
   
 20. mgr Bożena Ratajczak – Olszewska – Kierownik Biblioteki PMWSZ w Opolu
  IMG_2298.jpeg
   
 21. mgr inż. Elżbieta Sowiecka – Sekretariat Rektora
  IMG_2301.jpeg
   
 22. mgr inż. Maria Trebel – Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
  IMG_2305.jpeg

   
 23. mgr inż. Jacek Fedorów – zastępca Kanclerza PMWSZ w Opolu
  IMG_2309.jpeg

   
 24. mgr Marek Przygoda – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego   
  IMG_2312.jpeg

       
 25. mgr Arkadiusz Sowiński – Specjalista ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych
  IMG_2316.jpeg
   

   
 26. mgr inż. Zdzisław Sworowski – Kanclerz PMWSZ w Opolu 
  IMG_2319.jpeg

   
Po wręczeniu medali przez JMR Prof. Andrzeja Steciwko zabrzmiał tradycyjny i wzruszający hymn akademicki "Gaudeamus Igitur „Cieszmy się, dopóki jesteśmy młodzi”.
ProrektorJanusz Kubicki zapowiedział występ zespołu "Bassiana Polacca" z Wrocławia, który uświetnił spotkanie jubileuszowe. Zespół ten składający się z wiolonczeli i 4 kontrabasów tworzą dziekani, profesorowie, oraz absolwenci Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Koncert zespołu, który przedstawił m.in.
Tango "La Cumparsita",
Tango "Besame Mucho",
"Hello Mary Lou",
Tango "Jealousy",
"The Men I loved" Gershwna,
a na zakończenie "Marsz Radeckiego" Johanna Straussa (ojca), który przyjęty został entuzjastycznie, na stojąco.
Na bis zespół zagrał i odgwizdał historyczny przebój amerykański „Most na rzecze Kwai”.
 
Po koncercie zespołu "Bassiana Polacca", założycielce zespołu Urszuli Marciniec-Mazur Dziekanowi Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu bukiet kwiatów wręczył Kanclerz PMWSZ w Opolu mgr inż. Zdzisław Sworowski. 
JMR Prof. Andrzej Steciwko podziękował za przybycie PT Gościom, współpracownikom, absolwentom i studentom zapraszając na poczęstunek w foyer nowootwartej auli. Równocześnie zaprosił o wpisanie się do wyłożonych kronik uczelnianych, zapoznanie się z publikacjami naukowymi oraz wystawionymi w gablocie pucharami zdobywanymi przez członków naszego Akademickiego Zrzeszenia Studentów oraz jedynego działającego na wyższych Uczelniach Opola kabaretu "Bartki".
 
W takt Poloneza Michała Ogińskiego orszak akademicki opuścił Salę Audytoryjną.
Po zakończeniu uroczystości Jubileuszowych JMR Prof. Andrzej Steciwko zaprosił gości na poczęstunek do Sali Senatu PMWSZ, gdzie jeszcze raz podziękował wszystkim za uświetnienie swoją obecnością uroczystości Jubileuszowych równocześnie przyjmując wiele gratulacji od uczestników.
W spotkaniu w Sali Senatu udział wzięli także członkowie zespołu „Bassiana Polacca”, którzy bardzo wysoko ocenili uroczystości.
W godzinach popołudniowych kontynuowano dalsze obrady Konferencji Naukowej pt.: „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny” dotyczącej aktualnych problemów opieki pielęgniarskiej i położniczej u progu XXI wieku.
Wykaz przedstawionych referatów:
 • "Rola położnej w zapobieganiu urazom okołoporodowym” – Sylwia Szwark /Instytut Położnictwa PMWSZ w Opolu/
 • „Rola rodziców w przygotowaniu do porodu” – mgr Dorota Kudaś /Oddział Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym S S ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu/
 • "Toksyczność alkoholu, tytoniu, narkotyków w okresie płodowym” – mgr Iwona Łuczak /Instytut Położnictwa PMWSZ w Opolu/
 • „Otyłość dzieci i młodzieży – problem XXI wieku” – Anna Smolarczyk /Brzeskie Centrum Medyczne/
 • „Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem dializowanym w zależności od okresu dializoterapii” - Dorota Chalastra /Centrum Dializ w Raciborzu/
 • „Nadciśnienie tętnicze- profilaktyka, terapia, powikłania ze szczególnym uwzględnieniem nefropatii nadciśnieniowej w oparciu o badania własne” – Anna Szynol /SP ZOZ Kędzierzyn Koźle/
 • „Centralne dostępy żylne” – Iwona Stelmaszczyk /SKN Instytutu Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu/
 • „Stres psychologiczny oraz urazy bojowe żołnierzy Wojska Polskiego pełniących służbę poza granicami kraju” – Kamilla Trusz /X Brygada Logistyczna w Opolu/
 • „Wypalenie zawodowe i próba oceny wybranych problemów dotyczących pracowników medycznych w szpitalach Opola” – Bogumiła Leśniewska – Dziembek /Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej WCM Opole/
 • „Agresja w pracy pielęgniarek-analiza badań własnych” – mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka /Instytut Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu/
 • „Agresja wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. Przeciwdziałanie przemocy”- mgr Mariola Wojtal, Agnieszka Popławska /Instytut Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu/

 

IMG_1498.jpeg
konferencja prasowa
IMG_1514.jpeg
konferencja prasowa
IMG_1487.jpeg
konferencja prasowa

IMG_1824.jpeg
IMG_1802.jpeg
IMG_1800.jpeg
IMG_1787.jpeg
IMG_1670.jpeg
IMG_1666.jpeg
IMG_1662.jpeg
IMG_1661.jpeg
IMG_1660.jpeg
IMG_1659.jpeg
IMG_1652.jpeg
IMG_1650.jpeg
IMG_1649.jpeg
IMG_1648.jpeg
IMG_1647.jpeg
IMG_1645.jpeg
IMG_1644.jpeg
IMG_1642.jpeg
IMG_1641.jpeg
IMG_1640.jpeg
IMG_1639.jpeg
IMG_1637.jpeg
IMG_1634.jpeg
IMG_1621.jpeg
IMG_1618.jpeg

 IMG_1825.jpeg 
IMG_3878.jpeg
IMG_3883.jpeg
IMG_3884.jpeg
IMG_3881.jpeg
IMG_2449.jpeg
IMG_3908.jpeg
IMG_2499.jpeg
IMG_2502.jpeg
IMG_3890.jpeg
IMG_2514.jpeg
IMG_2509.jpeg
IMG_2510.jpeg
IMG_2540.jpeg
IMG_2521.jpeg
IMG_2543.jpeg

 

Zdjęcia:
Natalia Ptak
Wieńczysław Adamski

E.G.

 

 

Licznik wizyt na stronie: 9087
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 27-01-2012 14:07

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera