Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w programie mobilności Erasmus+ PO WER

Udział w programie jest dofinansowany z projektu Erasmus+, a wszelkiej pomocy w uzyskaniu stypendium udziela Uczelniany Koordynator Programu mgr Małgorzata Żytkiewicz (, tel. 77 44 23 511).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów biorących udział w mobilności: porozumiewania się w języku obcym, umiejętności samodzielnego uczenia się, kompetencji interpersonalnych, międzykulturowej przedsiębiorczości, zdobycia nowej wiedzy i poprawy umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem.


ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

KROK I – złożenie wniosku o wyjazd w ramach programu Uczelnianemu Koordynatorowi programu mgr Małgorzacie Żytkiewicz. Wzór wniosku znajduje się na stronie wsm.opole.pl w zakładce Erasmus+ DOKUMENTY DO POBRANIA 

KROK II – zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych wniosek zostanie przekierowany do Narodowej Agencji Erasmus+ do rozpatrzenia.

W w/w wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością osoba niepełnosprawna musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności – inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą.

Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w euro należy stosować przelicznik 4,2356 PLN.


Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

RODZAJ KOSZTU OPIS
Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu)

Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) będą rozliczane jako koszty rzeczywiste (czyli na podstawie dowodów finansowych). Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego

Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą
Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia)

Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej

Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez studenta w kształceniu podczas pracy w instytucji przyjmującej

Koszty specjalnych materiałów dydaktycznych

Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla studenta na miejscu

Koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy; przyznanie dofinansowania w tej kategorii wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, z którego będzie wynikał konieczny zakres specjalnej opieki medycznej
Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla studenta

Koszty specjalnego ubezpieczenia

Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez studenta, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć

Ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza


Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Instytucją rozpatrującą wniosek jest Narodowa Agencja Programu Erasmus+ - FRSE


WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA STUDIA:

GRUPA KRAJÓW MIESIĘCZNA STAWKA W ZŁOTYCH WYPŁACANA Z BUDŻETU POWER*
Grupa 1 2118 zł
Grupa 2 1694 zł
Grupa 3 1271 zł


*kurs euro przyjęty dla projektu wynosi 4,2356 zł

DODATKOWA KWOTA WYNIKAJĄCA Z POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: w zależności od potrzeb niepełnosprawnego wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane są na podstawie dowodów finansowych.


WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PRAKTYKĘ:

GRUPA KRAJÓW MIESIĘCZNA STAWKA W ZŁOTYCH WYPŁACANA Z BUDŻETU POWER*
Grupa 1 2541 zł
Grupa 2 2118 zł
Grupa 3 1694 zł


*kurs euro przyjęty dla projektu wynosi 4,2356 zł

DODATKOWA KWOTA WYNIKAJĄCA Z POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: w zależności od potrzeb niepełnosprawnego wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane są na podstawie dowodów finansowych.

XLSWniosek o Dofinansowanie Specjalnych Potrzeb Studenta Niepełnosprawnego 2016/2017.xls

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.erasmusplus.org.pl/power

Licznik wizyt na stronie: 2057
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 30-03-2017 11:23
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 14-06-2017 15:27

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera