W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Wyjazd na Studia/Praktyki

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w programie mobilności Erasmus+.

Udział w programie jest dofinansowany z projektu Erasmus+, a wszelkiej pomocy w uzyskaniu stypendium udziela Uczelniany Koordynator Programu mgr Małgorzata Żytkiewicz (, tel. 77 44 23 511).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów biorących udział w mobilności: porozumiewania się w języku obcym, umiejętności samodzielnego uczenia się, kompetencji interpersonalnych, międzykulturowej przedsiębiorczości, zdobycia nowej wiedzy i poprawy umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem.


ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU ERASMUS+ W PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W OPOLU:

1. Student lub absolwent, który chciałby odbywać studia/praktykę/staż w ramach programu Erasmus+ może wyjechać do uczelni, firmy lub instytucji zagranicznej, która wyraziła chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Programu Erasmus+. Uczelnia zagraniczna, która wyraziła chęć przyjęcia studenta w ramach programu Erasmus+, musi posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), uprawniającą do uczestnictwa w programie. Studenci sami lub z pomocą Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ uczestniczą w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć praktykę. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+.

Szczegółowe informacje oraz wykaz wszystkich umów międzyinstytucjonalnych obowiązujących w danym roku akademickim jest publikowany na stronie internetowej: Uczelnie partnerskie

2. Okres pobytu studenta na studiach/praktykach w Programie ERASMUS+

Studenci szkół wyższych mogą w ramach Programu Erasmus+ odbyć wyjazd:

 1. na kontynuację części studiów w uczelni zagranicznej - od 3 do 12 miesięcy w semestrze letnim lub zimowym.
  W wyjeździe na studia w Programie Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci studiów niestacjonarnych w uczelni zagranicznej odbywają studia stacjonarne. Studenci studiów pierwszego stopnia mogą skorzystać z wyjazdu od II roku studiów.
   
 2. na praktykę w firmie lub instytucji - od 2 do 12 miesięcy.
  W wyjeździe na praktyki
   w Programie Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci pierwszego i drugiego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz tzw. „świeżo upieczeni absolwenci” (muszą przystąpić do rekrutacji na ostatnim roku studiów, tj. przed ich ukończeniem i zakończyć praktykę/staż w okresie nieprzekraczającym 1 rok od ukończenia studiów).

Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, na który składają oni wniosek o praktykę. Łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach w ramach programu Erasmus (tzw. „kapitał mobilności”) nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów.


REKRUTACJA STUDENTÓW ERASMUS+

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w Instytutach właściwych dla studenta ubiegającego się o mobilność.
Kwalifikacja studentów powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem warunków umów międzyinstytucjonalnych (liczby wysyłanych studentów, liczby miesięcy studiów zagranicznych, poziomu studiów, znajomości języka). Wyjazd stypendialny w Programie Erasmus+ wymaga podjęcia w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych (full time), a w przypadku praktyki - pracy w pełnym wymiarze godzin. Student powinien wybrać uczelnię partnerską, która oferuje program studiów odpowiadające; kierunkowi studiów uczelni macierzystej na określonym poziomie, czyli na studiach pierwszego lub drugiego stopnia. Pobyt za granicą w ramach Programu Erasmus+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. studia, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie mogą być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku. Wyjeżdżając za granicę (studia/praktyki) w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim oraz musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty z semestru poprzedzającego wyjazd. Student wyjeżdżający na studia/praktykę za granicę, powinien mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na poziomie licencjackim.


WYMAGANE DOKUMENTY:
Celem realizacji programu mobilności student powinien złożyć Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ komplet wymaganych dokumentów:

ETAP I

 • Wniosek zgłoszeniowy studenta na zagraniczne praktyki/studia;
 • Zaświadczenie o uzyskanej średniej za cały okres nauki studenta;
 • Certyfikat potwierdzający znajomość j. obcego, w którym będą prowadzone zajęcia za granicą;
 • Oświadczenie studenta o gotowości dofinansowania pobytu za granicą;
 • Oświadczenie studenta o posiadanym koncie prowadzonym w walucie EURO.

ETAP II - po zakwalifikowaniu studenta do programu Erasmus+, przed wyjazdem:

 • Learning Agreement Student Mobility for Traineeship (w przypadku wyjazdu na praktykę) lub Learning Agreement Student Mobility for Study (w przypadku wyjazdu na semestr);
 • Część Before the mobility musi być podpisana/zaakceptowana przez trzy strony: student – PMWSZ w Opolu, uczelnia przyjmująca;
 • Przed wyjazdem student wypełnia test biegłości językowej, który studentowi udostępni Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ poprzez podany przez studenta adres e-mail;
 • Ksero dowody osobistego studenta;
 • Ksero Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

ETAP III - w trakcie pobytu za granicą:

 • Learning Agreement - część during the Mobility - student wypełnia tylko w przypadku wystąpienia zaakceptowanych przez uczelnię wysyłającą i przyjmującą zmian w programie LA;
 • Ponowne wypełnienie testu biegłości j. obcego, udostępnionego przez Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ poprzez podany przez studenta adres e-mail. Wypełnienie testu on-line będzie traktowane jako wniosek studenta o przelew drugiej transzy dofinansowania na konto studenta.

ETAP IV - po zakończonej mobilności:

 • LA - część ostatnia - Aftre the mobility (tabela D) wraz z podpisem opiekuna w instytucji przyjmującej.


WYMAGANIA JĘZYKOWE ERASMUS+

Studenci zakwalifikowani w poszczególnych Instytutach powinni posiadać certyfikat językowy na poziomie B2 (z języka wymaganego na uczelni partnerskiej), w przypadku jego braku będą zobowiązani rozwiązania testu u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ potwierdzającego znajomość języka na tym poziomie. Student zobowiązany jest sprawdzić na stronie internetowej uczelni partnerskiej, w jakim języku odbywają się zajęcia dla studentów Erasmus+. Nie zawsze możliwy jest wybór przedmiotów w języku angielskim i jest to zgodne z założeniami Komisji Europejskiej. Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik, z wyjątkiem osób, dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej. Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu. Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu. Student, któremu przyznano licencję on-line na kurs językowy będzie uczestniczyć w kursie języka, którego dotyczy licencja on-line w celu lepszego przygotowania się do wyjazdu w programie Erasmus+, przy czym będzie korzystać z licencji zgodnie z jej przeznaczeniem, w okresie pomiędzy dwoma testami biegłości językowej on-line. Student zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ w Uczelni wysyłającej jeżeli nie jest w stanie uczestniczyć w kursie językowym on-line, na który otrzymał licencję. Wypłata końcowej transzy dofinansowania nastąpi nie wcześniej niż student wypełni test biegłości językowej w narzędziu on-line wskazanym przez uczelnię.


REZYGNACJA Z WYJAZDU NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W przypadku rezygnacji studenta (któremu przyznano stypendium) będzie brana pod uwagę kolejna osoba z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według warunków finansowych przyjętych w danym roku akademickim. Student który zrezygnował z wyjazdu jest zobowiązany złożyć pisemną rezygnację wraz z uzasadnieniem skierowaną do Uczelnianego Koordynatora Erasmus+. Zaleca się poza przypadkami losowymi, aby złożyć rezygnację na dwa tygodnie przed zaplanowanym wyjazdem. Student zobowiązany jest poinformować również Instytutowy Zespół ds. Erasmus Plus w odpowiednim dla siebie Instytucie.


WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA (STUDIA/PRAKTYKI) W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Stypendia przyznawane w Programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający – są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. W trakcie otrzymywania stypendium Erasmus+ ,student nie może pobierać innego stypendium z funduszy Unii Europejskiej.

1. Wysokość stypendium
Wysokość stypendium ustalana jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Ustalone kwoty dofinansowania nie ulegną zmianie, nawet w przypadku rezygnacji studentów z wyjazdów i/lub uzyskania dodatkowych środków z NA.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ wysokość miesięcznej stawki stypendium Erasmus+ wynosi:

Tabela 1. Stypendium - Wyjazd na Studia

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500
Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400
Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300


Tabela 2. Stypendium - Wyjazd na Praktyki 

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600
Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 500
Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 400


2. Warunki dofinansowania

Data rozpoczęcia okresu mobilności będzie pierwszym dniem, w jakim student musi być obecny w organizacji przyjmującej( data pierwszego dnia zajęć / pierwszego dnia w pracy). Datą zakończenia będzie ostatni dzień, w jakim student musi być obecny w organizacji przyjmującej (koniec sesji egzaminacyjnej/roku studiów/pracy). Ostateczna kwota za cały okres mobilności będzie określona poprzez pomnożenie liczby miesięcy i dni wynikających z dat pobytu studenta za granicą w przez mającą zastosowanie stawkę miesięczną dla danego kraju przyjmującego. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty. Jeżeli potwierdzony okres pobytu w organizacji przyjmującej będzie krótszy niż ten ustalony w umowie pierwotnej lub aneksie do umowy wydłużającego okres dofinansowania, wysokość dofinansowania zostanie odpowiednio obniżona. Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż uzgodniony z Uczelnią, wysokość dofinansowania nie zmieni się o dofinansowanie na okres przekraczający ten uzgodniony i zostanie uznane za dofinansowanie zerowe. Dofinansowanie nie może być wykorzystane na pokrycie podobnych kosztów już finansowanych ze źródeł Wspólnoty Europejskiej. Dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli student nie będzie przestrzegać warunków umowy. Jednakże zwrot nie będzie wymagany jeżeli student nie będzie mógł ukończyć planowanych działań za granicą z powodu działania siły wyższej. Takie przypadki wymagają pisemnego zgłoszenia przez Uczelnię wysyłającą i podlegają zatwierdzeniu przez NA.

3. Warunki płatności

W terminie 30 dni od podpisania umowy PMWSZ w Opolu - student przez obie strony, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności, zostanie wypłacona uczestnikowi płatność zaliczkowa stanowiąca 70% kwoty określonej na okres odpowiadający co najmniej semestrowi. Warunkiem przelewu stypendium na konto studenta jest wpływ środków z Narodowej Agencji w Warszawie Programu Erasmus+ na konto PMWSZ w Opolu. W przypadku opóźnień Uczelnia nie może zrealizować terminowo założeń w umowie PMWSZ w Opolu -student. W sytuacji gdy student nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna. Jeżeli płatność wyniesie mniej niż 100% maksymalnej kwoty dofinansowania, złożenie przez studenta raportu w wyjazdu (ankiety stypendysty) w systemie on-line wskazanym przez Uczelnię wysyłająca (on-line EU survey) będzie traktowane jako wniosek uczestnika o płatność pozostałej kwoty dofinansowania. Student powinien powiadomić Uczelnię o wypełnieniu ankiety on-line. Uczelnia ma 30 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.

Licznik wizyt na stronie: 2948
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 30-03-2017 10:49
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 20-06-2017 08:50

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera