Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Dietetyka uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych.

Przez sześć semestrów zdobywa umiejętność przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia oraz niedożywienia szpitalnego. Poznaje zasady prawidłowego żywienia oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów Analizuje stan odżywienia, sposoby żywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów oraz wymogi stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywienia. Jednocześnie jest specjalistą w zakresie planowania i wprowadzania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności, profilaktykę i leczenie dietetyczne chorób żywieniowo-zależnych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka ma wiedzę niezbędną do planowania racjonalnego żywienia, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet.

Dysponuje wiedzą do oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz zapobiegania i wspomagania leczenia chorób dietozależnych przez propagowanie odpowiednich zaleceń i wskazań żywieniowych. Absolwent ma wiedzę z zakresu kontroli jakości produktów żywnościowych w warunkach ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu HACCP.

Absolwent studiów pierwszego stopnia zna mechanizmy reakcji chemicznych i biochemicznych, w tym zasady katalizy enzymatycznej. Posiada wiedzę na temat budowy ludzkiego organizmu – komórek, tkanek, narządów i systemów. Dysponuje wiedzą o procesach metabolicznych na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym, w tym zjawiskach homeostazy. Zna rolę żywienia, skład oraz wartość energetyczną, odżywczą i żywieniową produktów spożywczych, a także różnych diet oraz ich wpływ na zdrowie. Zna zasady dziedziczenia i mechanizmy powstawania zaburzeń genetycznych. Znane mu są mechanizmy funkcjonowania układów w organizmie człowieka i powiązania między nimi w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych, we wszystkich okresach życia. Wykazuje znajomość prawidłowych wartości wskaźników stanu zdrowia i stanu odżywienia. Ma wiedzę na temat budowy, metabolizmu i systematyki bakterii oraz ich patogenności i znaczenia w biotechnologii. Zna fizjologię i patogenność organizmów pasożytniczych. Posiada wiedzę o funkcjonowaniu układu immunologicznego, mechanizmach alergii i nietolerancji pokarmowych. Dysponuje wiedzą na temat procesów zachodzących w przyrodzie, w tym wpływających na skład i właściwości surowców oraz produktów żywnościowych roślinnych i zwierzęcych, w tym ekologicznych. Wykazuje znajomość procesów chemicznych zachodzących w żywności podczas jej przechowywania i przetwarzania różnymi metodami. Zna zasady procesów technologicznych służących utrwalaniu i przetwarzaniu żywności oraz ich wpływ na jakość żywności. Znane jest mu prawo żywnościowe oraz metody służące zapewnieniu higieny i bezpieczeństwa żywności. Posiada wiedzę na temat norm i zasad żywienia oraz planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego w różnych grupach populacyjnych, jak również metod oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia. Dysponuje wiedzą dotyczącą zasad dietoprofilaktyki i terapii dietetycznej chorób żywieniowozależnych oraz wspomagania dietetycznego. Ma wiedzę o różnych czynnikach wpływających na preferencje żywieniowe oraz sposób żywienia człowieka. Zna mechanizmy działania leków i ich interakcji ze składnikami pokarmowymi. Znane mu są podstawowe metody statystyki, wykorzystywane w zakresie nauk żywieniowych i przyrodniczych. Nie są mu obce zasady, formy i metody edukacji żywieniowej, w tym poradnictwa dietetycznego oraz promocji właściwego stylu życia. Wykazuje znajomość podstawowego słownictwa w języku angielskim w studiowanej dyscyplinie. Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa w ochronie zdrowia, prawa konsumenckiego oraz prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej. Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz funkcjonowania i organizacji systemu opieki zdrowotnej. Zna etyczne i prawne uwarunkowania pracy dietetyka oraz psychologiczne i społeczne podstawy zachowań człowieka, w tym żywieniowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi zastosować wiedzę z zakresu żywienia człowieka i dietetyki w połączeniu z wiedzą z innych dyscyplin z obszaru nauk o zdrowiu i nauk społecznych. Stosuje w praktyce wiedzę o zapotrzebowaniu na składniki odżywcze w różnych okresach życia człowieka. Identyfikuje wpływ czynników religijnych, kulturowych i środowiskowych na preferencje żywieniowe i sposób żywienia oraz wady i zalety podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów. Wykorzystuje dane dotyczące sposobu żywienia i stanu odżywienia w ustalaniu priorytetów dla planowania żywienia oraz zmian stylu życia, uzgadniając wyznaczane cele i strategie działania z pacjentem/klientem. Dobiera odpowiednie metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia klienta/pacjenta w zależności od jego problemów i/lub potrzeb na podstawie wywiadu, obserwacji, dokumentacji medycznej lub danych epidemiologicznych. Definiuje problemy żywieniowe osób zdrowych i chorych, stawia diagnozę żywieniową oraz planuje odpowiednie postępowanie dietetyczne. Wybiera i stosuje odpowiednią metodologię zbierania informacji na temat żywienia pacjenta/klienta w przeszłości i aktualnie. Prowadzi poradnictwo dietetyczne samodzielnie lub jako członek zespołu terapeutycznego zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Dostosowuje metody komunikacji do potrzeb indywidualnego pacjenta/klienta lub grupy docelowej. Posługuje się aktualnymi zaleceniami żywieniowymi i normami stosowanymi w zakładach żywienia zbiorowego. Odpowiednio dobiera surowce do produkcji potraw stosowanych w dietoterapii oraz techniki sporządzania potraw. Określa wartość odżywczą i energetyczną produktów spożywczych, potraw i diet na podstawie analiz chemicznych oraz tabel składu i wartości odżywczej produktów spożywczych, w tym także z wykorzystaniem programów komputerowych. Prowadzi edukację żywieniową oraz opracowuje materiały edukacyjne dla osób zdrowych i chorych, ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia. Planuje i wdraża odpowiednie postępowanie żywieniowe w celu zapobiegania chorobom dietozależnym. Zna zasady i potrafi udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz wykorzystać wiedzę z zakresu prawa w ochronie zdrowia. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. W sposób ustawiczny utrzymuje właściwe kompetencje praktyki zawodowej, korzysta z obiektywnych, naukowych źródeł informacji, ocenia jakość praktyki zawodowej i poprawia ją w zależności od wyników oceny. Posiada umiejętność obsługi komputera i pozyskiwania danych. Opanował język obcy w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa zawodowego i podstawową komunikację oraz przygotowanie prac pisemnych, prezentacji i wystąpień ustnych w zakresie studiowanego kierunku. Ponadto absolwent potrafi taktownie i skutecznie zasugerować pacjentowi potrzebę konsultacji medycznej. Stawia dobro pacjenta oraz grup społecznych na pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec pacjenta (klienta) i grup społecznych. Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz zachowania tajemnicy obowiązującej pracowników ochrony zdrowia.

Licznik wizyt na stronie: 3010
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 29-03-2017 11:48
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 18-07-2017 14:39

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera