Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - Położnictwo

Koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

Wydział Nauk Medycznych - Położnictwo

mgr inż. Agnieszka Komuszyńska


tel. 77 44 23 544


Przyjmuje w pokoju nr 006 (parter, na końcu korytarza)

 

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW
PONIEDZIAŁEK 10:00 - 13:00
WTOREK 10:00 - 13:00
ŚRODA 10:00 - 13:00
CZWARTEK 10:00 - 13:00
PIĄTEK NIECZYNNE

UWAGA STUDENCI !

Wszyscy studenci mają obowiązek odbycia szkolenia BHP przed rozpoczęciem zajęć w szpitalu na Reymonta. Obecność na szkoleniu obowiązkowa - podpisanie listy obecności

Szkolenie prowadzi pracownik sekcji BHP ze szpitala

Harmonogram szkoleń:

 1. Pielęgniarstwo drugi stopień stacjonarne - 23 luty, wtorek godz. 8.00
 2. Pielęgniarstwo drugi stopień niestacjonarne - 26 luty, piątek godz 8.00
 3. Pielegniarstwo pierwszy stopień III rok - 22.02, poniedziałek, pierwsza grupa (połowa z listy - równa!!!) 8.30-9.15 druga grupa (druga połowa z listy) 9.15 do 10.00

Proszę zgłosić się w wyznaczonym dniu do szpitala na Reymonta, koło portierni głównej punktualnie


Każdy student, który chce realizować praktyki zawodowe w innym miejscu i terminie niż został wyznaczony w Harmonogramie ma obowiązek indywidualnie załatwić sobie zgodę prowadzącego i placówki na odbycie bezpłatnej praktyki.

Powyższa sytuacja dotyczy również Placówek z którymi PMWSZ ma podpisane Porozumienia.

Student jest zobowiązany co najmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk dostarczyć do Koordynatora Plan praktyk (dostępny w drukach do poprania) z podanymi dokładnie terminami i godzinami realizacji praktyk. Plan można dostarczyć osobiście lub mailowo podając w temacie "Plan praktyk (nazwisko i imię, rok i kierunek studiów)"


Procedura postępowania

Należy przygotować:

 • Podanie do Dyrektora Palcówki na odbycie bezpłatnej praktyki
 • Zgodę Placówki
 • Kryteria doboru Placówki

Na podstawie powyższej dokumentacji zostanie przygotowane Porozumienie. Praktyki można realizować po podpisaniu Porozumienia przez Dyrekcję placówki.


Ubezpieczenia proponowane studentom przez Uczelnię zawierają poszerzenie o ekspozycję zawodową i brzmią:

„Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej lekarza, pielęgniarki, położnej, przedstawiciela innego zawodu medycznego, indywidualnej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej ( grupa stat. Z6)” i ubezpieczenie NNW poszerzone o ekspozycję na zakażenie wirusem HIV lub żółtaczką typu B lub C (ekspozycja rozumiana jako samoukłucie, ukłucie lub skaleczenie przez inną osobę ostrym narzędziem użytym w procedurach medycznych, niosące ze sobą realne ryzyko zakażenia wirusem HIV lub żółtaczką typu B lub C) jak również rozszerzenie o zakażenie wirusem HIV lub żółtaczką typu B lub C przy kontakcie z pacjentem, powodującej konieczność stosowania zastrzyków profilaktycznych i zapobiegawczych zakażeniu.

W związku z powyższym informuje się wszystkich studentów ubezpieczających się indywidualnie, że ich ubezpieczenie powinno zawierać również te poszerzenia. W przeciwnym razie może zaistnieć sytuacja, że placówka służby zdrowia wystąpi do studenta z roszczeniami o odszkodowanie w razie wypadku.


Podania do Dziekana Wydziału (dotyczące zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) należy składać w pokoju 006 lub 66

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, PRAKTYKI ZAWODOWE
Proszę zapoznać się z informacjami poniżej

 1. Godzinowy wykaz Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych uwzględnia liczbę godzin do zrealizowania w toku całych studiów /w danym semestrze/
 2. Zajęcia Praktyczne ZP i praktyki zawodowe PZ to dwie zupełnie inne formy zajęć.
 3. Zajęcia praktyczne „ZP” są realizowane przez studentów według harmonogramu sporządzonego przez koordynatora, w Placówce i pod kierunkiem opiekuna wskazanego przez Uczelnię.
 4. Nie ma możliwości zmian terminów realizacji Zajęć Praktycznych przez studenta po zaakceptowaniu ich przez Dziekanów Wydziałów, przekazaniu list do nauczycieli i ukazaniu się na stronie internetowej.
 5. Na Zajęciach Praktycznych student nie potrzebuje dzienniczków praktyk!

PRAKTYKI ZAWODOWE

 1. Praktyki Zawodowe mogą być realizowane przez studenta w miejscu zamieszkania po zaliczeniu Zajęć Praktycznych.
 2. Student zwraca się z podaniem do:
  Prezesa / Dyrektora / Kierownika, wybranej przez siebie placówki według zamieszczonego poniżej wzoru z załącznikami „Zgoda Placówki na realizację bezpłatnych indywidualnych praktyk zawodowych studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu" oraz „Kryteria doboru Placówki realizujących praktyczną naukę zawodu w PMWSZ w Opolu"
 • Po uzyskaniu zgody z Placówki, prawidłowo wypełniony i opieczętowany w/w załącznik „Zgoda Placówki” oraz „Kryteria doboru Placówki student składa w Pokoju nr 006 lub 66 celem uzyskania zgody Dziekana Wydziału PMWSZ na realizację praktyk we wskazanej przez siebie Placówce.
 • Po zaopiniowaniu podania przez Dziekana Wydziału, przekazuje podanie do Koordynatora Praktyk Zawodowych i Zajęć Praktycznych.
 • Koordynator na podstawie zgody Dziekana Wydziału kieruje studenta na daną Placówkę „POROZUMIENIEM” w 2 jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Panią Prorektor do spraw studenckich dr Krystynę Brzozowską Jeden egzemplarz „POROZUMIENIA” podpisany przez Dyrektora Placówki „wraca” do Koordynatora Praktyk Zawodowych i Zajęć Praktycznych.
 • Student jest zobowiazany conajmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk dostarczyć do Koordynatora Plan praktyk (dostępny w drukach do poprania) z podanymi dokładnie terminami i godzinami realizacji praktyk.

W miejscu realizowania praktyk zawodowych student jest zobowiązany przedłożyć opiekunowi praktyk:

 • „Obowiązki opiekuna praktyk”
 • Dzienniczek Praktyk
 • Protokół zaliczeniowy
  • oraz posiadać:
   • Identyfikator studenta
   • Książeczkę do celów sanitarno - epidemiologicznych
   • Kopię swojego ubezpieczenia
   • Kopię przydatności do zawodu od lekarza medycyny pracy
   • Własny strój i obuwie robocze zgodne z wymogami Placówki

Podstawą zaliczenia Praktyki Zawodowej i uzyskania wpisu do indeksu jest właściwie wypełniony DZIENNICZEK PRAKTYK i „Protokół zaliczeniowy” , obowiązki opiekuna praktyk z pieczątką Placówki/oddziału i osoby nadzorującej studenta

 • Protokół należy wypełnić, bez użycia korektorów i bez dokonywania zmian czy przekreśleń . Niewielka poprawka musi być parafowana przez opiekuna praktyk.
 • Studenci Studiów Stacjonarnych mają zaplanowane Praktyki Zawodowe, które wykazane są w harmonogramach dostępnych na stronie internetowej Uczelni w zakładce Plany Zajęć. Student nie może bez zgody koordynatora zmienić terminu i miejsca praktyk zawodowych.
 • Studentom studiów niestacjonarnych wyrażających chęć odbycia Praktyk Zawodowych w wybranych placówkach medycznych na terenie Opola, z którymi Uczelnia ma podpisane Porozumienia potrzebne jest jedynie SKIEROWANIE NA PRAKTYKI wystawione przez Koordynatora Praktyk zawodowych i Zajęć Praktycznych.

Protokołów / Dzienniczków - nie należy wysyłać pocztą!!!


ZABEZPIECZENIE SZATNI W PLACÓWKACH NA TERENIE OPOLA:

STUDENCI ODBYWAJĄCY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE W WOJEWÓDZKIM CENTRUM MEDYCZNYM AL.WITOSA W OPOLU POWINNI:

 1. OKRYCIA WIERZCHNIE ZOSTAWIĆ W SZATNI OGÓLNEJ (BEZPŁATNIE).
 2. JEDNA OSOBA Z GRUPY LUB KAŻDY INDYWIDUALNIE ZABEZPIECZA CO NAJMNIEJ 1 DZIEŃ PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ KLUCZ DO SZAFEK W PODZIEMIACH SZPITALA POZIOM -1, POKÓJ 10 W GODZINACH 7.30-14.30. KAUCJA ZA KLUCZ 30ZŁ.

STUDENCI ODBYWAJĄCY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE W SS ZOZ NAD MATKĄ I DZIECKIEM (SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY) UL.REYMONTA W OPOLU, 116 SZPITALU WOJSKOWYM UL.WRÓBLEWSKIEGO W OPOLU, SZPITALU WOJEWÓDZKIM UL.KATOWICKA W OPOLU, SP ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W OPOLU POWINNI:

 1. POSIADAĆ KŁÓDKI DO SZAFEK.

PLIKI DO POBRANIA:

DOCXZgoda na realiację praktyk (licencjat) 2019/2020.docx

DOCXZgoda na realiację praktyk (magisterka) 2019/2020.docx

DOCXZakres obowiazkow opiekuna 2019/2020.docx

PDFKryteria doboru miejsc kształcenia praktycznego 2019/2020.pdf

PDFPLAN PRAKTYK 2019/2020.pdf

Licznik wizyt na stronie: 10411
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 29-03-2017 10:00
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 16-12-2019 13:07

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera