Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Kierunek Położnictwo II stopnia

Położnictwo
Studia drugiego stopnia - magisterskie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: magister


Czas trwania studiów na kierunku - Położnictwo II stopnia:

 • Studia stacjonarne i niestacjonarne: 4 semestry, plan studiów obejmuje 1505 godzin, w tym 700 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjat położnictwa.


Magister położnictwa:

1. W zakresie wiedzy posiada:

 1. zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 1. rozwiązywać problemy zawodowe (szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych), wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru zachowań kobiety i mężczyzny wobec poczęcia i narodzin dziecka oraz indywidualnego charakteru zachowań kobiety przed i po zabiegu operacyjnym na narządach płciowych,
 2. określać standardy profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu, opieki nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie w każdym wieku i stanie zdrowia oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 3. prowadzić badania naukowe na rzec z rozwoju zawodu - wiedzy i praktyki położniczej, podnoszenia jakości opieki położniczej, prowadzenia wymiany informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju pielęgniarstwa i opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej,
 4. organizować i nadzorować opiekę położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki położniczej,
 5. organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, przy zabezpieczeniu interesów pacjentów, pracowników i organizacji,
 6. wykorzystywać przepisy prawne w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczych (pielęgniarek i położnych),
 7. opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudniania położnych odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę położniczą,
 8. opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej standardy opieki, narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki położniczej,
 9. dokonywać doboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu podsystemu pielęgniarstwa w zakresie opieki położniczej,
 10. dokonywać doboru optymalnych i stosować wybrane metody nauczania i uczenia się, w zależności od specyfiki treści nauczania, celu, który należy osiągnąć oraz grupy odbiorców,
 11. przygotowywać i prowadzić edukację zdrowotną wybranego środowiska dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,
 12. realizować proces kształcenia położnych na wszystkich poziomach kształcenia i doskonalenia zawodowego - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 1. przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych,
 2. okazuje szacunek dla różnic światopoglądowych i kulturowych,
 3. rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu,
 4. przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań,
 5. przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece,
 6. przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej,
 7. dba o wizerunek własnego zawodu.
Licznik wizyt na stronie: 4065
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 27-03-2017 13:00
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 31-05-2017 12:31

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera