Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

OGŁOSZENIE

dla studentów kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia i Kosmetologia

O OTWARTYM NABORZE DO UDZIAŁU

w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ogłasza otwarty nabór studentów drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo , Położnictwo, Fizjoterapia i Kosmetologia, do realizacji projektu w ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursie o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel konkursu: wypracowanie jednolitego sposobu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych.

Przedmiot postępowania:

 1. Rozwój kompetencji studentów, zwiększenie elastyczności uczelni w zakresie tworzenia programów kształcenia, zaciśnięcie współpracy miedzy pracodawcami a Uczelnią.
 2. Realizacja pilotażowych praktyk zawodowych w wymiarze 3 miesięcy, realizowanych jako praktyki poza planem studiów, rozumianych jako dwanaście tygodni, równych sześćdziesięciu dniom roboczym.
 3. W trakcie realizacji pilotażowych praktyk zawodowych student uzyskuje efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych opracowane na podstawie modelowych efektów kształcenia zawartych w dokumencie projektu „Wymagania dotyczące programu praktyk”.
 4. Środki finansowania zadań na realizację pilotażowych praktyk zawodowych realizowanych w danej instytucji są wydatkowane przez uczelnie na podstawie zawartych umów. Stanowią katalog zamknięty obejmujący m.in.:
  • stypendium dla studenta w pięciu równych comiesięcznych częściach wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk (3 miesiące praktyk realizowanych zgodnie z planem studiów i 3 miesiące praktyk poza planem studiów) w maksymalnej kwocie 11 503,00 zł,
  • kwotę maksymalnie 2000,00 zł brutto przeznaczona na koszty ponoszone przez studenta na wydatki związane z przygotowaniem pracy dyplomowej z zastrzeżeniem, że materiały zakupione przez studenta po zakończeniu programu praktyk zostają przekazane na potrzeby uczelni,
  • dodatkowe koszty ponoszone przez studentów np. koszty dojazdu, zakwaterowania, w wysokości maksymalnej 1700,00 zł.

Zakres zadań studenta/praktykanta w czasie przygotowywania praktyki pilotażowej:

 1. Przystąpienie do projektu na zasadach określonych: w Uczelnianym regulaminie rekrutacji uczestników projektu, Uczelnianym regulaminie praktyki oraz Uczelnianym regulaminie stypendialnym (obowiązującym dla potrzeb projektu) – poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji wymienionych dokumentów oraz po podpisaniu deklaracji uczestnictwa w projekcie. Warunkiem udziału studenta w projekcie, w tym otrzymania przez niego korzyści płynących z udziału w praktykach zawodowych, będzie zapoznanie się i akceptacja wszystkich zasad i dokumentów realizacji projektu.
 2. Wybór miejsca praktyki z listy przygotowanej przez Uczelnię lub samodzielne wyszukanie miejsca praktyki na zasadach i w terminie określonych przez Uczelnię.
 3. Udział w uzgodnieniach szczegółowego programu i harmonogramu praktyki z opiekunem uczelnianym i opiekunem zakładowym.
 4. Ubezpieczenie się na czas trwania praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych okoliczności specyficznych dla danego kierunku studiów oraz miejsca praktyki (koszt refundowany przez projekt).
 5. Udział w odprawie (szkoleniu) przed praktyką, prowadzonej przez opiekuna uczelnianego. Okazanie opiekunowi polisy ubezpieczeniowej, oraz potwierdzeń posiadanie aktualnych badań i szczepień ochronnych specyficznych dla danego kierunku studiów oraz miejsca praktyki.

Zakres zadań studenta-praktykanta w czasie odbywania praktyki pilotażowej:
Student-praktykant:

 1. Stawia się w miejscu praktyki w wyznaczonym terminie i uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach.
 2. W trakcie realizacji praktyk, w sytuacji, w której wymaga tego charakter praktyki, zobowiązany jest do noszenia odzieży i obuwia ochronnego oraz identyfikatora.
 3. Uzgadnia z zakładowym opiekunem praktyki szczegóły organizacyjne realizacji poszczególnych etapów praktyki.
 4. Jest obowiązkowo obecny na praktyce. Student jest zobowiązany, zgłosić niezwłocznie zakładowemu opiekunowi praktyk, każdą usprawiedliwioną (zwolnienie lekarskie) nieobecność na praktyce. Nieobecności, wykraczające ponad dozwolone, student zobowiązuje się odpracować w terminie uzgodnionym z zakładowym opiekunem praktyk.
 5. Bierze czynny udział w praktyce, sumiennie wykonuje zadania zlecone przez zakładowego opiekuna praktyk i przestrzega przepisów oraz zasad obowiązujących w zakładzie.
 6. Dokumentuje przebieg praktyki zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie praktyki (port folio na platformie informatycznej projektu, w tym dziennik praktyk).
 7. Komunikuje się okresowo z uczelnianym opiekunem praktyk, zdając cząstkowe relacje z przebiegu praktyki.
 8. Współdziała z uczelnianym i zakładowym opiekunem praktyk przy ustalaniu tematu, zakresu i warunków wykonywania aplikacyjnej pracy dyplomowej.
 9. W czasie praktyki może wnioskować do Uczelni o zatwierdzenie tematu aplikacyjnej pracy dyplomowej - uzgodnionego z zakładem pracy (realizacja pracy dyplomowej nie jest celem praktyki. Wykonanie części pracy dyplomowej (10% do 15%) w trakcie praktyki jest dopuszczalne, pod warunkiem, że będzie to związane z osiągnięciem kompetencji określonych w programie praktyki).
 10. Po zakończeniu praktyki:
  • sporządza sprawozdanie z praktyki, zgodnie z wytycznymi, w tym dokonuje samooceny w zakresie osiągniętych efektów kształcenia,
  • ocenia przebieg i miejsce praktyki oraz współpracę z opiekunami praktyki (ocena/opinia nie jest ujawniana zainteresowanym opiekunom przed zaliczeniem praktyki),
  • zalicza praktykę przed komisją wyznaczoną przez Uczelnie.

Termin i tryb rozpatrzenia zgłoszeń:

Deklaracje udziału w projekcie należy złożyć w pokoju nr 107 do dnia 9 grudnia 2016.

DOCXZałącznik Nr 1 - Deklaracja Udziału.docx

 

Przy wyborze studentów do projektu, którzy złożyli deklarację (w przypadku większej liczby chętnych niż możliwych środków na realizacje projektu), będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. opinia opiekuna praktyk w trakcie realizacji praktyk zgodnych z planem studiów,
 2. średnia arytmetyczna ocen z pierwszego roku studiów,
 3. udział w pracach kół naukowych,
 4. zaangażowanie w prace na rzecz Uczelni.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym Regulamin realizacji projektu znajdują się na stronie:
www.bip.nauka.gov.pl/program-praktyk-zawodowych-w-panstwowych-wyzszych-szkolach-zawodowych

Licznik wizyt na stronie: 289
Opublikował: Bartosz Komuszyński   |  Data publikacji: 23-03-2017 13:45
Modyfikował: Bartosz Komuszyński   |  Data modyfikacji: 23-03-2017 13:46

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera