Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Kwartalnik Puls Uczelni - Higher School’s Pulse (ISSN 2080-2021, e-ISSN 2449-9021) uzyskał 6 punktów na liście czasopism naukowych MNiSW (część B)!


Puls Uczelni - Higher School’s Pulse jest recenzowanym czasopismem

adresowanym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół nie tylko 

medycznych.

Misją czasopisma jest przede wszystkim popularyzowanie i publikowanie badań 

studentów wyższych szkół zawodowych oraz stworzenie platformy współpracy, a także 

wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, 

kosmetologii i zdrowia publicznego dla studentów i pracowników wyższych szkół 

zawodowych. Na polskim rynku wydawniczym nie istnieje podobne w swoich założeniach 

czasopismo.

Misja czasopisma koresponduje ze zmianami w szkolnictwie wyższym, akcentującymi 

rosnące zapotrzebowanie na rozpowszechnianie, ocenę i wpływ osiągnięć naukowych na 

społeczeństwo wiedzy i ekonomię, a wykładowcy, studenci, absolwenci i społeczność lokalna 

otrzymują nowe źródło naukowej informacji zaspokajające potrzeby zarówno w zakresie 

nauczania, uczenia się, prowadzenia badań naukowych, jak i szeroko rozumianej praktyki 

zawodowej.

Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim i angielskim. Publikowane są 

one w następujących działach kwartalnika: Prace oryginalne, Prace poglądowe, Opisy 

przypadków. Priorytet w druku mają prace oryginalne oraz publikacje z ośrodków 

zagranicznych.

Na łamach czasopisma ukazują się artykuły studentów i pracowników wyższych szkół 

zawodowych w Polsce, ale również ośrodków naukowo-dydaktycznych m.in. na Białorusi, 

Ukrainy, Irlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji i USA. Większość członków Rady 

Naukowej pochodzi z ośrodków zagranicznych w tym m.in. z: Belgii, Białorusi, 

Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Wielkiej Brytanii. Czasopismo 

wśród redaktorów językowych posiada native speakera z USA oraz redaktora statystycznego 

z wykształceniem kierunkowym. Zespół redakcyjny stopniowo rozwija digitalizację 

czasopisma (od roku 2015 czasopismo wprowadziło numery DOI artykułów oraz system 

edytorsko-wydawniczy online).

Kwartalnik Puls Uczelni Indeksowany jest w następujących bazach medycznych: 

ARIANTA, Bielefeld Academic Search Engine, Central European Journal of Social Sciences 

and Humanities, CEON, DOAJ, Index Copernicus  (ICV 2012: 5.10; ICV 2013: 6.30; ICV !-Puls-Uczelni-2015-(9)-2-==-okładka-1.jpeg

2014: 65.78 (6.60)), Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa/Lower Silesian Digital Library, 

EBSCO, Polska Bibliografia Naukowa/Polish Scholarly Bibliography, Ulrich's International 

Periodicals Directory, WorldCat. Wysłano aplikacje do: Scopus, International Committee of 

Medical Journal Editors (ICMJE), JournalSeek.

Strona internetowa czasopisma: http://higherschoolspulse.com/

Prace można zgłaszać pod linkiem: http://higherschoolspulse.com/login.php?g=1

Licznik wizyt na stronie: 920
Opublikował:    |  Data publikacji: 13-01-2016 11:52

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera