Trwa rekrutacja elektroniczna (nabór uzupełniający) na studia w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2019/2020 - Zapraszamy!

Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Ważne informacje

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest Regulamin świadczeń dla studentów PMWSZ w Opolu. Regulamin będzie obowiązywał od roku akademickiego 2019/2020  i zastąpi dotychczasowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PMWSZ w Opolu.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w terminie, który zostanie podany w zarządzeniu rektora na początku września br.


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY – wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

– rozszerzenie przesłanek przyznania zwiększonego stypendium socjalnego bez ograniczenia do kwestii dojazdowych

- rezygnacja z oświadczenia studenta o pobieraniu stypendium na jednym kierunku

- wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
(student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł ma obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.)

- doprecyzowanie okresu dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej
Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
- magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia
Powyższe obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.
W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

- zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów

- zmodyfikowanie wymagań dotyczących przyznania stypendium Ministra oraz rozszerzenie kryteriów przyznania stypendium rektora

- rezygnacja z warunku "losowości" przyczyny ubiegania się o zapomogę

- doprecyzowanie orzeczeń uzasadnionych przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKI o pomoc materialną dla studentów na rok akademicki 2018/2019:
- stypendium socjalne
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
- zapomogi

można składać również w trakcie roku akademickiego
w terminie do 10 dnia danego miesiąca

w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich pok. 011
w godzinach przyjęć:

   poniedziałek  nieczynne
   wtorek i środa od 10.00 do 13.00
   czwartek i piątek  od 12.00 do 15.00

lub
w trakcie dyżuru sobotniego :
w godz. od 9.00 do 13.00
w pokoju, w którym pełniony jest dyżur 011, 010 , 009

 


 

DRUKI o pomoc materialną obowiązujące w roku akademickim 2018/2019
umieszczone są na stronie internetowej w zakładce:
dla studenta - pomoc materialna
pliki do pobrania - Kliknij Tutaj

druki można również odebrać w Dziale Kształcenia 

Z oryginałem dokumentu należy przedłożyć kserokopię dokumentu:
(dot. aktu urodzenia, aktu zgonu, wyroków sądu, umowa zlecenie, świadectwa pracy, decyzje, Pity 11)
z wyjątkiem zaświadczeń, które zostają załączone do wniosku

 

obowiązuje następująca PDFKOLEJNOŚĆ składania dokumentów
 


na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zostały szczegółowo przedstawione zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów
w roku akademickim 2018/2019
w tym również określenie progu dochodowego:

Kliknij Tutaj!


 


Podwyższenie stawek stypendiów dotyczy studentów posiadających na dzień 1 czerwca 2018 r. obowiązujące decyzje o przyznaniu:
- stypendium socjalnego
- stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów

PDFzarządzenie zmieniające nr 19/2018
w sprawie ustalenia wysokości dochodu (progu wsparcia dochodowego) uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, zwiększone stypendium socjalne oraz w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego oraz określenia wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na rok akademicki 2017/2018.

PDFzarządzenie zmieniające nr 18/2018
w sprawie wysokości stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 w odniesieniu do kryterium wypłat tych stypendiów ustalonych na rok akademicki 2017/2018.

 

 


wnioski o pomoc materialną dla studentów (stypendium socjalne, stypendium specjalne, zapomogi)
można składać również w trakcie roku akademickiego
do 10 dnia danego miesiąca

w Dziale Kształcenia pok. 011

w godzinach przyjęć:

   poniedziałek  nieczynne
   wtorek i środa od 10.00 do 13.00
   czwartek i piątek  od 12.00 do 15.00


wnioski o pomoc materialną można składać również w trakcie dyżuru sobotniego 
w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich
w pokoju, w którym pełniony jest dyżur (11, 10 i 09)
w godz. od 9.00 do 13.00

wysokość stawek stypendium

 DRUKI o pomoc materialną obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

umieszczone są na stronie internetowej w zakładce:
dla studenta - pomoc materialna -
Pliki do pobrania

druki można również odebrać w Dziale Kształcenia  

 Wykaz dokumentów wymaganych do składania wniosku o przyznanie
- stypendium socjalnego znajduje się w  PDFZarządzenie nr 45/2017
  §2 ust. 12


UWAGA!
dokumenty o stypendium socjalne należy składać w następującej 
DOCXKOLEJNOŚCI.docx

 


 

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym - WAŻNE

Art.173 ust.1
Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
5) zapomogi.

Art.184 ust.5
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, 
nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Art.181 ust.4
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Licznik wizyt na stronie: 43018
Opublikował: Małgorzata Misz   |  Data publikacji: 24-01-2012 15:06
Modyfikował: Małgorzata Misz   |  Data modyfikacji: 16-08-2019 16:05

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera