Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.

Tylko dobre
perspektywy! studiuj u nas

Pliki do pobrania

Pomoc materialna w roku akademickim 2016/2017 - DRUKI: należy drukować dwustronnie


STYPENDIUM SOCJALNE

1. Wniosek 
o stypendium socjalne:
PDFDruk Nr 1 Podanie o stypendium socjalne 2016/2017.pdf
DOCXDruk Nr 1 Podanie o stypendium socjalne 2016/2017.docx

2. Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w 2015 roku:
PDFDruk Nr 2 Dochód opodatkowany 2016/2017.pdf
Urząd Skarbowy powinien wystawić zaświadczenie na własnym druku.

W przypadku wspólnego rozliczenia się współmałżonków w Urzędzie Skarbowym, jeżeli miało miejsce uzyskanie dochodu lub utrata w 2015 r. należy poprosić o osobne zaświadczenie dla każdej z tych osób.

3. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu:
PDFDruk Nr 3 Dochód nieopodatkowany 2016/2017.pdf - obowiązkowy 
- podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny
- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2015 r.
 - proszę zwrócić uwagę, żeby na zaświadczeniu widniała informacja, że stan dotyczy 2015 r. (a nie stanu aktualnego)

4. Oświadczenie członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
PDFDruk Nr 4 Dochód dzialalność 2016/2017.pdf

5. Zaświadczenie (np. z ZUSu) od każdego z członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 roku - obowiązkowe dla osób, które wykazują dochód za 2015 r. (jeżeli składki zdrowotne nie były opłacane takie zaświadczenie jest również wymagane).Zaświadczenie nie jest wymagane dla osób, które w 2015 r. nie osiągnęły dochodu tzn. na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowgo mają wykazany zerowy dochód.

6.  Wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
PDFDruk Nr 6 Mieszkaniowe 2016/2017.pdf

7. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów:
PDFDruk Nr 9 Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń socjalne 2016/2017.pdf
wypełniają studenci po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium

8. Oświadczenie członków rodziny o ochronie danych osobowych:
PDFDruk Nr 12 Oświadczenie członków rodziny 2016/2017.pdf
wymagane jest od każdej pełnoletniej osoby podanej do składu rodziny
 

Uwaga !

w przypadku, kiedy student lub członek rodziny w 2015 roku lub później uzyskał nowe źródło dochodu (np. rozpoczął pracę, otrzymał rentę itp.) i dochód ten jest uzyskiwany w dalszym ciągu należy dodatkowo dostarczyć dokumentację:

 • w przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2015 roku należy załączyć oświadczenie:
  PDFDruk Nr 10 Dochód uzyskany 2016/2017.pdf - str. 1 
  i dokument określający datę uzyskania dochodu, liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany oraz wysokość (netto) osiągniętego dochodu w tym roku (np. PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)
   
 • w przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny po 2015 roku i dochód ten uzyskiwany jest w dalszym ciągu należy załączyć oświadczenie:
  PDFDruk Nr 10 Dochód uzyskany 2016/2017.pdf - str. 2 
  i dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość osiągniętego dochodu (netto) za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (np zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)
   
 • W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2015 r. lub po tym roku nie uwzględnia się dochodu utraconego (tzn. nie wlicza się go do dochodu).  Należy dostarczyć wówczas oświadczenie:
  PDFDruk Nr 11 Dochód utracony 2016/2017.pdf
  i dokumentację potwierdzającą utratę przez członka rodziny dochodu (np. świadectwo pracy) oraz wysokość netto utraconego dochodu (np. PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy) za okres w 2015 r.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
WNIOSEK o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów:
PDFDruk Nr 5 Stypendium Rektora 2016/2017.pdf
DOCXDruk Nr 5 Stypendium Rektora 2016/2017.docx

Wnioski należy składać w dziale kształcenia danego Wydziału.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
PDFDruk Nr 7 Specjalne dla osób niepełnosprawnych 2016/2017.pdf


ZAPOMOGA
WNIOSEK o zapomogę:
PDFDruk Nr 8 Zapomoga.pdf


STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW
WNIOSKI
należy składać do Dziekanów Wydziałów
Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 wraz z wzorem wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra

Licznik wizyt na stronie: 22739
Opublikował: Małgorzata Misz   |  Data publikacji: 24-01-2012 14:57
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 04-07-2017 13:51

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera