W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora oraz raport z badania antyplagiatowego może mieć formę skanu lub oryginału

Pliki do pobrania

Uwaga Studenci

w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej
w formie elektronicznej
dla studentów został utworzony adres:


Zasada złożenia wniosku w formie elektronicznej:

- Student przesyła wypełniony i zeskanowany wniosek na adres e-mail:

- w celu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych student powinien wszelkie dokumenty osobowe zaszyfrować a hasło przesłać w osobnym e-mailu.

- Proszę skanować dokumenty w rozdzielczości zapewniającej czytelność dokumentów.

Proszę mieć na uwadze również, że rozmiar załączników w wiadomościach ma ograniczony rozmiar i nie powinien przekraczać 30 megabajtów.

w celu złożenia wniosku o zapomogę należy pamiętać, że zdarzenie podane przez studenta za przyczynę ubiegania się o zapomogę musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem

 


WAŻNE!

W sytuacji kiedy student ma przyznane stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020,
a będzie ubiegać się o stypendium socjalne na semestr letni 2019/2020
i NIE ZMIENIŁA SIĘ sytuacja dochodowa jego rodziny, wówczas ww. student składa:
1)  PDFoświadczenie o braku zmiany sytuacji dochodowej w rodzinie studenta na semestr letni 2019_2020.pdf
2) oraz wniosek o przyznanie stypendium socjalnego /stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na semestr letni 2019/2020
PDFZałacznik nr 1.pdf
PDFZałacznik nr 2.pdf 

Jeżeli ZMIENIŁA SIĘ sytuacja dochodowa jego rodziny, wówczas ww. student składa:
1)   PDFoświadczenie o ZMIANIE sytuacji dochodowej w rodzinie studenta na semestr letni 2019_2020.pdf
       wraz z odpowiednimi dokumentami wymaganymi do przeliczenia nowego dochodu
2)  wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na semestr letni 2019/2020
PDFZałacznik nr 1.pdf
PDFZałacznik nr 2.pdfUWAGA!   NOWOŚĆ! - wprowadzenie obowiązku przedkładania aktualnego  zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
(student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł ma obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.)  
DOCPrzykładowy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z MOPR w Opolu

Zaświadczenie, w którym zamiast danych na temat sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, widnieje informacja, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznych, ma tożsame skutki jak nieprzedstawienie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Student zostaje wezwany do wskazania przyczyny braku możliwości przedstawienia zaświadczenia o żądanej treści oraz udokumentowania źródeł utrzymania rodziny.


ZAŁĄCZNIKI (należy drukować dwustronnie)

Z oryginałem dokumentu należy przedłożyć kserokopię dokumentu:
(dot. aktu urodzenia, aktu zgonu, wyroków sądu, umowy zlecenia, świadectwa pracy, decyzji, Pity 11)
z wyjątkiem zaświadczeń, które zostają załączone do wniosku


STYPENDIUM SOCJALNE:

1. Wniosek o stypendium socjalne na semestr letni 2019/2020:
PDFZałacznik nr 1.pdf
DOCXZałącznik nr 1

2.  Wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokościna semestr letni 2019/2020:
PDFZałacznik nr 2.pdf

3. Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w 2018 roku obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
PDF20190930_Załacznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów.pdf

Urząd Skarbowy wystawia zaświadczenie na własnym druku.
W przypadku wspólnego rozliczenia się współmałżonków w Urzędzie Skarbowym, jeżeli miało miejsce uzyskanie dochodu lub utrata w 2018 r. należy poprosić o osobne zaświadczenie dla każdej z tych osób.

Zaświadczenie (np. z ZUSu) zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 roku - obowiązkowe dla osób, które wykazują dochód za 2018 r. (jeżeli składki zdrowotne nie były opłacane takie zaświadczenie jest również wymagane).
Zaświadczenie nie jest wymagane dla osób, które w 2018 r. nie osiągnęły dochodu tzn. na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego mają wykazany zerowy dochód.

 

RYCZAŁT - Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny studenta oraz studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłacanego podatku
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;  

4. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu:
obowiązkowe - podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny
- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2018 r.

PDF20190930_Załacznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów.pdf

5. Oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
PDF20190930_Załacznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów.pdf
wymagane w przypadku, w którym student nie uwzględnia rodziców w składzie rodziny

6. Dochód uzyskany
w przypadku, kiedy student lub członek rodziny w 2018 roku lub później uzyskał nowe źródło dochodu (np. rozpoczął pracę, otrzymał rentę itp.) i dochód ten jest uzyskiwany w dalszym ciągu należy dodatkowo dostarczyć dokumentację:

 • w przypadku uzyskania dochodu w 2018 roku należy załączyć:
  - oświadczenie - strona 1:
  PDF20190930_Załacznik nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów.pdf

  - oraz dokument określający datę uzyskania dochodu, liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany oraz wysokość (netto) osiągniętego dochodu w tym roku (np. PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)
 • w przypadku uzyskania dochodu po 2018 roku i dochód ten uzyskiwany jest w dalszym ciągu należy załączyć:
  - oświadczenie - strona 2:
  PDF20190930_Załacznik nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów.pdf

  - oraz dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość osiągniętego dochodu (netto) za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (np zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

7. Dochód utracony
W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2018 r. lub po tym roku nie uwzględnia się dochodu utraconego (tzn. nie wlicza się go do dochodu).  Należy dostarczyć wówczas:
- oświadczenie:
PDF20190930_Załacznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów.pdf
- oraz dokumentację potwierdzającą datę utraty przez członka rodziny dochodu (np. świadectwo pracy) oraz wysokość netto utraconego dochodu (PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy) za okres w 2018 r.

8. Oświadczenie członków rodziny o ochronie danych osobowych:
PDF20190930_Załacznik nr 9 do Regulaminu świadczeń dla studentów.pdf

wymagane jest od każdej pełnoletniej osoby podanej do składu rodziny


Wniosek o ZAPOMOGĘ
PDF20190930_Załacznik nr 12 do Regulaminu świadczeń dla studentów.pdf


 

Wniosek o STYPENDIUM REKTORA

 • Stypendium rektora może otrzymać student, który zaliczył pierwszy rok studiów do końca sesji poprawkowej i spełnia co najmniej jeden z warunków:

1. uzyskał wyróżniające wyniki w nauce
2. uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne
3. uzyskał osiągnięcia  sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Ad. 1 Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce składa w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich wniosek ze średnią arytmetyczną ocen za poprzedni rok studiów. Do obliczenia średniej arytmetycznej oceny rocznej studenta uwzględnia się wszystkie oceny z zaliczeń na ocenę i egzaminów zdawanych we wszystkich terminach, wpisanych do karty egzaminacyjnej z wyjątkiem: wychowania fizycznego, języków obcych i praktyk zawodowych - za poprzedni rok akademicki, wliczając każdą ocenę niedostateczną i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę ocen. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia nie uwzględnia się ocen za prace dyplomową, z egzaminu dyplomowego oraz oceny ze studiów.

Ad. 2 Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia naukowe składa w DKiSS wniosek o przyznanie stypendium rektora  z dokumentacją o osiągnięciach naukowych za ostatni rok akademicki potwierdzoną przez opiekuna studenckiego koła naukowego lub dziekana. Przyjmuje się następującą punktację za poszczególne osiągnięcia naukowe:

 1. publikacje w czasopismach naukowych – praca samodzielna – 20 pkt
 2. publikacje w czasopismach naukowych – współautorstwo – 10 pkt
 3. praca badawcza, naukowo-badawcza  - samodzielna – 20 pkt
 4. praca badawcza, naukowo-badawcza  - współautorstwo – 10 pkt
 5. wystąpienie na konferencji naukowej – międzynarodowej – 20 pkt
 6. wystąpienie na konferencji naukowej – krajowej – 10 pkt
 7. wystąpienie na konferencji studenckiej – międzyuczelnianej – 10 pkt
 8. wystąpienie na konferencji studenckiej – uczelnianej – 5 pkt

Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne składa w DKiSS wniosek o przyznanie stypendium rektora z dokumentacją o osiągnięciach artystycznych o randze krajowej lub międzynarodowej za ostatni rok akademicki. Przyjmuje się następującą punktację za osiągnięcia artystyczne:

 1. zajęcie czołowego miejsca (I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursie, przeglądzie i festiwalu o zasięgu międzynarodowym – samodzielne osiągnięcie – 20 pkt
 2. zajęcie czołowego miejsca (I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursie, przeglądzie i festiwalu o zasięgu międzynarodowym – współautorstwo – 15 pkt
 3. zajęcie czołowego miejsca (I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursie, przeglądzie i festiwalu o zasięgu krajowym – samodzielne osiągnięcie – 10 pkt
 4. zajęcie czołowego miejsca (I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursie, przeglądzie i festiwalu o zasięgu krajowym – współautorstwo – 5 pkt

Ad. 3 Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia sportowe składa w DKiSS wniosek o przyznanie stypendium rektora z dokumentacją o osiągnięciach sportowych za ostatni rok akademicki:

 1. Udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich, Pucharze Świata, Pucharze Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy  – 20 pkt
 2. medal Mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski – 10 pkt
 3. Udział w Akademickich Mistrzostwach Polski – 5 pkt

PDF20190930_Załacznik nr 10a do Regulaminu świadczeń dla studentów.pdf
DOCX20190930_Załacznik nr 10a do Regulaminu świadczeń dla studentów.docx
 

 • Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady    stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytule Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa  w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora o którym mowa przysługuje w przypadku złożenia stosownego wniosku przez studenta.

PDF20190930_Załacznik nr 10b do Regulaminu świadczeń dla studentów.pdf
DOCX20190930_Załacznik nr 10b do Regulaminu świadczeń dla studentów.docx


Wniosek o STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
PDF20190930_Załacznik nr 11 do Regulaminu świadczeń dla studentów.pdf
  


dane archiwalne
WNIOSKI o pomoc materialną dla studentów na rok akademicki 2018/2019

należy składać w terminie
od 10 września 2018 r. do 10 października 2018 r.

Zarządzenie nr 29/2018

w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich pok. 011
w godzinach przyjęć:

   poniedziałek  nieczynne
   wtorek i środa od 10.00 do 13.00
   czwartek i piątek  od 12.00 do 15.00

ZAŁĄCZNIKI (należy drukować dwustronnie)

Z oryginałem dokumentu należy przedłożyć kserokopię dokumentu:
(dot. aktu urodzenia, aktu zgonu, wyroków sądu, umowy zlecenia, świadectwa pracy, decyzji, Pity 11)
z wyjątkiem zaświadczeń, które zostają załączone do wniosku

obowiązuje następująca PDFKOLEJNOŚĆ składania dokumentów

STYPENDIUM SOCJALNE:

1. Wniosek 
o stypendium socjalne:
PDFZałącznik nr 1
DOCXZałącznik nr 1

2.  Wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
PDFZałącznik nr 2

3. Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w 2017 roku obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
PDFZałącznik nr 3

Urząd Skarbowy wystawia zaświadczenie na własnym druku.
W przypadku wspólnego rozliczenia się współmałżonków w Urzędzie Skarbowym, jeżeli miało miejsce uzyskanie dochodu lub utrata w 2017 r. należy poprosić o osobne zaświadczenie dla każdej z tych osób.

Zaświadczenie (np. z ZUSu) zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku - obowiązkowe dla osób, które wykazują dochód za 2017 r. (jeżeli składki zdrowotne nie były opłacane takie zaświadczenie jest również wymagane).
Zaświadczenie nie jest wymagane dla osób, które w 2017 r. nie osiągnęły dochodu tzn. na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego mają wykazany zerowy dochód.

RYCZAŁT - Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny studenta oraz studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłacanego podatku
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;  

4. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu:
obowiązkowe - podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny
- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2017 r.

PDFZałącznik nr 4

5. Oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
PDFZałącznik nr 5
wymagane w przypadku, w którym student nie uwzględnia rodziców w składzie rodziny

6. Dochód uzyskany
w przypadku, kiedy student lub członek rodziny w 2017 roku lub później uzyskał nowe źródło dochodu (np. rozpoczął pracę, otrzymał rentę itp.) i dochód ten jest uzyskiwany w dalszym ciągu należy dodatkowo dostarczyć dokumentację:

 • w przypadku uzyskania dochodu w 2017 roku należy załączyć:
  - oświadczenie - strona 1:
  PDFZałącznik nr 6
  - oraz dokument określający datę uzyskania dochodu, liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany oraz wysokość (netto) osiągniętego dochodu w tym roku (np. PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

   
 • w przypadku uzyskania dochodu po 2017 roku i dochód ten uzyskiwany jest w dalszym ciągu należy załączyć:
  - oświadczenie - strona 2:
  PDFZałącznik nr 6
  - oraz dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość osiągniętego dochodu (netto) za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (np zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

7. Dochód utracony
W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2017 r. lub po tym roku nie uwzględnia się dochodu utraconego (tzn. nie wlicza się go do dochodu).  Należy dostarczyć wówczas:
- oświadczenie:
PDFZałącznik nr 7
- oraz dokumentację potwierdzającą datę utraty przez członka rodziny dochodu (np. świadectwo pracy) oraz wysokość netto utraconego dochodu (PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy) za okres w 2017 r.

8. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu - wypełniany w przypadku zmiany sytuacji finansowej członka rodziny lub zmiany w  składzie rodziny, która wynika w trakcie roku akademickiego
PDFZałącznik nr 8

9. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów:
PDFZałącznik nr 9
wypełniają studenci po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium

11. Oświadczenie członków rodziny o ochronie danych osobowych:
PDFZałącznik nr 11
wymagane jest od każdej pełnoletniej osoby podanej do składu rodziny


Wniosek o STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
PDFZałącznik nr 12
DOCXZałącznik nr 12


Wniosek o STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
PDFZałącznik nr 13


Wniosek o ZAPOMOGĘ
PDFZałącznik nr 14


STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW
WNIOSKI
należy składać do Dziekanów Wydziałów
Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 wraz z wzorem wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra

 


 

wnioski o pomoc materialną (stypendium socjalne, stypendium specjalne, zapomogi)
można składać również w trakcie roku akademickiego
w Dziale Kształcenia pok. 011 w godzinach przyjęć studentów oraz w trakcie dyżuru sobotniego
do 10 dnia danego miesiąca

 


UWAGA!
dokumenty o stypendium socjalne należy składać w następującej 
DOCXKOLEJNOŚCI.docx


DRUKI do pobrania:           
(należy drukować dwustronnie)


STYPENDIUM SOCJALNE

1. Wniosek 
o stypendium socjalne:
PDFDruk nr 1 podanie_o_stypendium_socjalne 2017_2018.pdf
DOCXDruk nr 1 podanie_o_stypendium_socjalne 2017_2018.docx

2. Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w 2016 roku obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny:
PDFDruk nr 2 dochod_opodatkowany 2017_2018.pdf
Urząd Skarbowy wystawia zaświadczenie na własnym druku.
W przypadku wspólnego rozliczenia się współmałżonków w Urzędzie Skarbowym, jeżeli miało miejsce uzyskanie dochodu lub utrata w 2016 r. należy poprosić o osobne zaświadczenie dla każdej z tych osób.

3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w 2016 r. dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
dochód każdego członka rodziny opodatkowany podatkiem zryczałtowanym lub kartą podatkową UWAGA! zmiana!
Od 2017/2018 za dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku -
PDFpobierz plik
Są to dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, dochody z wynajmu opodatkowanego ryczałtem, etc.

4. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu:
PDFDruk nr 3 dochod_nieopodatkowany 2017_2018.pdf obowiązkowe - podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny
- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 r.

5. Zaświadczenie (np. z ZUSu) od każdego z członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 roku - obowiązkowe dla osób, które wykazują dochód za 2016 r. (jeżeli składki zdrowotne nie były opłacane takie zaświadczenie jest również wymagane). Zaświadczenie nie jest wymagane dla osób, które w 2016 r. nie osiągnęły dochodu tzn. na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego mają wykazany zerowy dochód.

6.  Wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
PDFDruk nr 6 mieszkaniowe 2017_2018.pdf

7. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów:
PDFDruk nr 9 wzór_oświadczenia_o_niepobieraniu_świadczeń_socjalne 2017_2018.pdf
wypełniają studenci po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium

8. Oświadczenie członków rodziny o ochronie danych osobowych:
PDFDruk nr 12 oświadczenie_członków_rodziny 2017_2018.pdf
wymagane jest od każdej pełnoletniej osoby podanej do składu rodziny

Uwaga !

w przypadku, kiedy student lub członek rodziny w 2016 roku lub później uzyskał nowe źródło dochodu (np. rozpoczął pracę, otrzymał rentę itp.) i dochód ten jest uzyskiwany w dalszym ciągu należy dodatkowo dostarczyć dokumentację:

 • w przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2016 roku należy załączyć oświadczenie:
  PDFDruk nr 10 dochód_uzyskany 2017_2018 str1.pdf  - strona 1 
  i dokument określający datę uzyskania dochodu, liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany oraz wysokość (netto) osiągniętego dochodu w tym roku (np. PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)
 • w przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny po 2016 roku i dochód ten uzyskiwany jest w dalszym ciągu należy załączyć oświadczenie:
  PDFDruk nr 10 dochód_uzyskany 2017_2018 str2.pdf  - strona 2 
  i dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość osiągniętego dochodu (netto) za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (np zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)
 • W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2016 r. lub po tym roku nie uwzględnia się dochodu utraconego (tzn. nie wlicza się go do dochodu).  Należy dostarczyć wówczas oświadczenie:
  PDFDruk nr 11 dochód_utracony 2017_2018.pdf
  i dokumentację potwierdzającą utratę przez członka rodziny dochodu (np. świadectwo pracy) oraz wysokość netto utraconego dochodu (PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy) za okres w 2016 r.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
WNIOSEK o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów:
PDFDruk nr 5 stypendium_rektora 2017_2018.pdf
DOCXDruk nr 5 stypendium_rektora 2017_2018.docx

Wnioski należy składać w dziale kształcenia danego Wydziału.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
PDFDruk nr 7 specjalne_dla_osób_niepełnosprawnych 2017_2018.pdf

 


ZAPOMOGA
WNIOSEK o zapomogę:
PDFDruk nr 8 zapomoga 2017_2018.pdf

 


STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW
WNIOSKI
należy składać do Dziekanów Wydziałów
Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 wraz z wzorem wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra

  

Pomoc materialna w roku akademickim 2016/2017 - DRUKI: należy drukować dwustronnie

 


STYPENDIUM SOCJALNE

1. Wniosek 
o stypendium socjalne:
PDFDruk Nr 1 Podanie o stypendium socjalne 2016/2017.pdf
DOCXDruk Nr 1 Podanie o stypendium socjalne 2016/2017.docx

2. Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w 2015 roku:
PDFDruk Nr 2 Dochód opodatkowany 2016/2017.pdf

Urząd Skarbowy powinien wystawić zaświadczenie na własnym druku.

W przypadku wspólnego rozliczenia się współmałżonków w Urzędzie Skarbowym, jeżeli miało miejsce uzyskanie dochodu lub utrata w 2015 r. należy poprosić o osobne zaświadczenie dla każdej z tych osób.

3. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu:
PDFDruk Nr 3 Dochód nieopodatkowany 2016/2017.pdf - obowiązkowy 
- podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny
- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2015 r.
 - proszę zwrócić uwagę, żeby na zaświadczeniu widniała informacja, że stan dotyczy 2015 r. (a nie stanu aktualnego)

4. Oświadczenie członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
PDFDruk Nr 4 Dochód dzialalność 2016/2017.pdf

5. Zaświadczenie (np. z ZUSu) od każdego z członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 roku - obowiązkowe dla osób, które wykazują dochód za 2015 r. (jeżeli składki zdrowotne nie były opłacane takie zaświadczenie jest również wymagane).Zaświadczenie nie jest wymagane dla osób, które w 2015 r. nie osiągnęły dochodu tzn. na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowgo mają wykazany zerowy dochód.

6.  Wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
PDFDruk Nr 6 Mieszkaniowe 2016/2017.pdf

7. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów:
PDFDruk Nr 9 Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń socjalne 2016/2017.pdf
wypełniają studenci po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium

8. Oświadczenie członków rodziny o ochronie danych osobowych:
PDFDruk Nr 12 Oświadczenie członków rodziny 2016/2017.pdf
wymagane jest od każdej pełnoletniej osoby podanej do składu rodziny

 

Uwaga !

w przypadku, kiedy student lub członek rodziny w 2015 roku lub później uzyskał nowe źródło dochodu (np. rozpoczął pracę, otrzymał rentę itp.) i dochód ten jest uzyskiwany w dalszym ciągu należy dodatkowo dostarczyć dokumentację:

 • w przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2015 roku należy załączyć oświadczenie:
  PDFDruk Nr 10 Dochód uzyskany 2016/2017.pdf
   - str. 1 
  i dokument określający datę uzyskania dochodu, liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany oraz wysokość (netto) osiągniętego dochodu w tym roku (np. PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

   
 • w przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny po 2015 roku i dochód ten uzyskiwany jest w dalszym ciągu należy załączyć oświadczenie:
  PDFDruk Nr 10 Dochód uzyskany 2016/2017.pdf
   - str. 2 
  i dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość osiągniętego dochodu (netto) za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (np zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

   
 • W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2015 r. lub po tym roku nie uwzględnia się dochodu utraconego (tzn. nie wlicza się go do dochodu).  Należy dostarczyć wówczas oświadczenie:
  PDFDruk Nr 11 Dochód utracony 2016/2017.pdf
  i dokumentację potwierdzającą utratę przez członka rodziny dochodu (np. świadectwo pracy) oraz wysokość netto utraconego dochodu (np. PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy) za okres w 2015 r.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
WNIOSEK o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów:
PDFDruk Nr 5 Stypendium Rektora 2016/2017.pdf
DOCXDruk Nr 5 Stypendium Rektora 2016/2017.docx

Wnioski należy składać w dziale kształcenia danego Wydziału.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
PDFDruk Nr 7 Specjalne dla osób niepełnosprawnych 2016/2017.pdf


ZAPOMOGA
WNIOSEK o zapomogę:
PDFDruk Nr 8 Zapomoga.pdf


STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW
WNIOSKI
należy składać do Dziekanów Wydziałów
Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 wraz z wzorem wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra

Licznik wizyt na stronie: 33763
Opublikował: Małgorzata Misz   |  Data publikacji: 24-01-2012 14:57
Modyfikował: Małgorzata Misz   |  Data modyfikacji: 30-03-2020 17:09

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera