Trwa nabór uzupełniający na studia w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2018/2019 - Rekrutacja elektroniczna potrwa do 10 września 2018 r. - Zapraszamy!

Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Pliki do pobrania

UWAGA

Dokładny termin składania wniosków o pomoc materialną dla studentów na rok akademicki 2018/2019
zostanie określony w zarządzeniu rektora na początku września br.

(wzorem roku ubiegłego wnioski będzie można składać  w przybliżonym terminie od 10 września do 10 października)

DRUKI DO POBRANIA zostaną umieszczone na stronie w drugiej połowie sierpnia br.

 

na stornie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zostały szczegółowo przedstawione zasady przyznawania pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019
w tym również określenie progu dochodowego:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/pomoc-materialna-dla-studentow-w-roku-akademickim-2018-2019.html


 

wnioski o pomoc materialną (stypendium socjalne, stypendium specjalne, zapomogi)
można składać również w trakcie roku akademickiego
w Dziale Kształcenia pok. 011 w godzinach przyjęć studentów oraz w trakcie dyżuru sobotniego
do 10 dnia danego miesiąca
 


UWAGA!
dokumenty o stypendium socjalne należy składać w następującej 
DOCXKOLEJNOŚCI.docx


DRUKI do pobrania:           
(należy drukować dwustronnie)


STYPENDIUM SOCJALNE

1. Wniosek 
o stypendium socjalne:
PDFDruk nr 1 podanie_o_stypendium_socjalne 2017_2018.pdf
DOCXDruk nr 1 podanie_o_stypendium_socjalne 2017_2018.docx

2. Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w 2016 roku obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny:
PDFDruk nr 2 dochod_opodatkowany 2017_2018.pdf
Urząd Skarbowy wystawia zaświadczenie na własnym druku.
W przypadku wspólnego rozliczenia się współmałżonków w Urzędzie Skarbowym, jeżeli miało miejsce uzyskanie dochodu lub utrata w 2016 r. należy poprosić o osobne zaświadczenie dla każdej z tych osób.

3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w 2016 r. dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
dochód każdego członka rodziny opodatkowany podatkiem zryczałtowanym lub kartą podatkową UWAGA! zmiana!
Od 2017/2018 za dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku - PDFpobierz plik
Są to dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, dochody z wynajmu opodatkowanego ryczałtem, etc.

4. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu:
PDFDruk nr 3 dochod_nieopodatkowany 2017_2018.pdf - obowiązkowe - podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny
- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 r.

5. Zaświadczenie (np. z ZUSu) od każdego z członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 roku - obowiązkowe dla osób, które wykazują dochód za 2016 r. (jeżeli składki zdrowotne nie były opłacane takie zaświadczenie jest również wymagane). Zaświadczenie nie jest wymagane dla osób, które w 2016 r. nie osiągnęły dochodu tzn. na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego mają wykazany zerowy dochód.

6.  Wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
PDFDruk nr 6 mieszkaniowe 2017_2018.pdf

7. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów:
PDFDruk nr 9 wzór_oświadczenia_o_niepobieraniu_świadczeń_socjalne 2017_2018.pdf
wypełniają studenci po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium

8. Oświadczenie członków rodziny o ochronie danych osobowych:
PDFDruk nr 12 oświadczenie_członków_rodziny 2017_2018.pdf
wymagane jest od każdej pełnoletniej osoby podanej do składu rodziny

Uwaga !

w przypadku, kiedy student lub członek rodziny w 2016 roku lub później uzyskał nowe źródło dochodu (np. rozpoczął pracę, otrzymał rentę itp.) i dochód ten jest uzyskiwany w dalszym ciągu należy dodatkowo dostarczyć dokumentację:

 • w przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2016 roku należy załączyć oświadczenie:
  PDFDruk nr 10 dochód_uzyskany 2017_2018 str1.pdf  - strona 1 
  i dokument określający datę uzyskania dochodu, liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany oraz wysokość (netto) osiągniętego dochodu w tym roku (np. PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)
 • w przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny po 2016 roku i dochód ten uzyskiwany jest w dalszym ciągu należy załączyć oświadczenie:
  PDFDruk nr 10 dochód_uzyskany 2017_2018 str2.pdf  - strona 2 
  i dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość osiągniętego dochodu (netto) za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (np zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)
 • W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2016 r. lub po tym roku nie uwzględnia się dochodu utraconego (tzn. nie wlicza się go do dochodu).  Należy dostarczyć wówczas oświadczenie:
  PDFDruk nr 11 dochód_utracony 2017_2018.pdf
  i dokumentację potwierdzającą utratę przez członka rodziny dochodu (np. świadectwo pracy) oraz wysokość netto utraconego dochodu (PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy) za okres w 2016 r.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
WNIOSEK o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów:
PDFDruk nr 5 stypendium_rektora 2017_2018.pdf
DOCXDruk nr 5 stypendium_rektora 2017_2018.docx

Wnioski należy składać w dziale kształcenia danego Wydziału.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
PDFDruk nr 7 specjalne_dla_osób_niepełnosprawnych 2017_2018.pdf
 


ZAPOMOGA
WNIOSEK o zapomogę:
PDFDruk nr 8 zapomoga 2017_2018.pdf
 


STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW
WNIOSKI
należy składać do Dziekanów Wydziałów
Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 wraz z wzorem wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra

 


 

Pomoc materialna w roku akademickim 2016/2017 - DRUKI: należy drukować dwustronnie


STYPENDIUM SOCJALNE

1. Wniosek 
o stypendium socjalne:
PDFDruk Nr 1 Podanie o stypendium socjalne 2016/2017.pdf
DOCXDruk Nr 1 Podanie o stypendium socjalne 2016/2017.docx

2. Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w 2015 roku:
PDFDruk Nr 2 Dochód opodatkowany 2016/2017.pdf

Urząd Skarbowy powinien wystawić zaświadczenie na własnym druku.

W przypadku wspólnego rozliczenia się współmałżonków w Urzędzie Skarbowym, jeżeli miało miejsce uzyskanie dochodu lub utrata w 2015 r. należy poprosić o osobne zaświadczenie dla każdej z tych osób.

3. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu:
PDFDruk Nr 3 Dochód nieopodatkowany 2016/2017.pdf - obowiązkowy 
- podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny
- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2015 r.
 - proszę zwrócić uwagę, żeby na zaświadczeniu widniała informacja, że stan dotyczy 2015 r. (a nie stanu aktualnego)

4. Oświadczenie członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
PDFDruk Nr 4 Dochód dzialalność 2016/2017.pdf

5. Zaświadczenie (np. z ZUSu) od każdego z członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 roku - obowiązkowe dla osób, które wykazują dochód za 2015 r. (jeżeli składki zdrowotne nie były opłacane takie zaświadczenie jest również wymagane).Zaświadczenie nie jest wymagane dla osób, które w 2015 r. nie osiągnęły dochodu tzn. na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowgo mają wykazany zerowy dochód.

6.  Wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
PDFDruk Nr 6 Mieszkaniowe 2016/2017.pdf

7. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów:
PDFDruk Nr 9 Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń socjalne 2016/2017.pdf
wypełniają studenci po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium

8. Oświadczenie członków rodziny o ochronie danych osobowych:
PDFDruk Nr 12 Oświadczenie członków rodziny 2016/2017.pdf
wymagane jest od każdej pełnoletniej osoby podanej do składu rodziny

 

Uwaga !

w przypadku, kiedy student lub członek rodziny w 2015 roku lub później uzyskał nowe źródło dochodu (np. rozpoczął pracę, otrzymał rentę itp.) i dochód ten jest uzyskiwany w dalszym ciągu należy dodatkowo dostarczyć dokumentację:

 • w przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2015 roku należy załączyć oświadczenie:
  PDFDruk Nr 10 Dochód uzyskany 2016/2017.pdf
   - str. 1 
  i dokument określający datę uzyskania dochodu, liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany oraz wysokość (netto) osiągniętego dochodu w tym roku (np. PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

   
 • w przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny po 2015 roku i dochód ten uzyskiwany jest w dalszym ciągu należy załączyć oświadczenie:
  PDFDruk Nr 10 Dochód uzyskany 2016/2017.pdf
   - str. 2 
  i dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość osiągniętego dochodu (netto) za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (np zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

   
 • W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2015 r. lub po tym roku nie uwzględnia się dochodu utraconego (tzn. nie wlicza się go do dochodu).  Należy dostarczyć wówczas oświadczenie:
  PDFDruk Nr 11 Dochód utracony 2016/2017.pdf
  i dokumentację potwierdzającą utratę przez członka rodziny dochodu (np. świadectwo pracy) oraz wysokość netto utraconego dochodu (np. PIT11, zaświadczenie z zakładu pracy) za okres w 2015 r.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
WNIOSEK o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów:
PDFDruk Nr 5 Stypendium Rektora 2016/2017.pdf
DOCXDruk Nr 5 Stypendium Rektora 2016/2017.docx

Wnioski należy składać w dziale kształcenia danego Wydziału.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
PDFDruk Nr 7 Specjalne dla osób niepełnosprawnych 2016/2017.pdf


ZAPOMOGA
WNIOSEK o zapomogę:
PDFDruk Nr 8 Zapomoga.pdf


STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW
WNIOSKI
należy składać do Dziekanów Wydziałów
Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 wraz z wzorem wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra

Licznik wizyt na stronie: 26334
Opublikował: Małgorzata Misz   |  Data publikacji: 24-01-2012 14:57
Modyfikował: Małgorzata Misz   |  Data modyfikacji: 13-07-2018 11:08

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera