Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Zasady przyznawania pomocy materialnej

Uwaga Studenci

w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej
w formie elektronicznej
dla studentów został utworzony adres:


Zasada złożenia wniosku w formie elektronicznej:

- Student przesyła wypełniony i zeskanowany wniosek na adres e-mail:

- w celu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych student powinien wszelkie dokumenty osobowe zaszyfrować a hasło przesłać w osobnym e-mailu.

- Proszę skanować dokumenty w rozdzielczości zapewniającej czytelność dokumentów.

Proszę mieć na uwadze również, że rozmiar załączników w wiadomościach ma ograniczony rozmiar i nie powinien przekraczać 30 megabajtów.


w celu złożenia wniosku o zapomogę należy pamiętać, że zdarzenie podane przez studenta za przyczynę ubiegania się o zapomogę musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem


 

Stypendia i pomoc dla studentów na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-i-pomoc-dla-studentow-i-doktorantow
 


Szczegółowe informacje odnośnie pomocy materialnej znajdują się w Regulaminy pomocy materialnejStudent PMWSZ w Opolu może ubiegać się o: 

1. STYPENDIUM SOCJALNE
może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

2. STYPENDIUM REKTORA
Stypendium rektora może otrzymać student, który zaliczył pierwszy rok studiów do końca sesji poprawkowej i spełnia co najmniej jeden z warunków:
a. uzyskał wyróżniające wyniki w nauce
b. uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne
c. uzyskał osiągnięcia  sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendia rektora przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów uprawnionych do składania wniosków każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni.

3. ZAPOMOGĘ
Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

4. STYPENDIUM  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).

Licznik wizyt na stronie: 31747
Opublikował: Małgorzata Misz   |  Data publikacji: 24-01-2012 10:49
Modyfikował: Małgorzata Misz   |  Data modyfikacji: 26-03-2020 11:26

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera