Zasady przyznawania pomocy materialnej

Szczegółowe informacje odnośnie pomocy materialnej znajdują się w Regulaminy pomocy materialnej

Student PMWSZ w Opolu może ubiegać się o: 

1. STYPENDIUM SOCJALNE
może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

2. STYPENDIUM REKTORA
Stypendium rektora może otrzymać student, który zaliczył pierwszy rok studiów do końca sesji poprawkowej i spełnia co najmniej jeden z warunków:
a. uzyskał wyróżniające wyniki w nauce
b. uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne
c. uzyskał osiągnięcia  sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendia rektora przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów uprawnionych do składania wniosków każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni.

3. ZAPOMOGĘ
Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

4. STYPENDIUM  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).

Licznik wizyt na stronie: 31015
Opublikował: Małgorzata Misz   |  Data publikacji: 24-01-2012 10:49
Modyfikował: Aneta Bociąga   |  Data modyfikacji: 12-09-2019 12:24

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera