Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Studia podyplomowe - kierunki

STUDIA PODYPLOMOWE

WSPOMAGANIE KOMUNIKOWANIA SIĘ Z PACJENTEM /KLIENTEM Z PROBLEMAMI W POROZUMIEWANIU SIĘ

 

GRUPA DOCELOWA – pracownicy podmiotów leczniczych oraz innych instytucji wymienionych w „Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych sposobach komunikowania się”, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek administracji publicznej oraz placówek oświatowych posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie PJM na poziomie A1 (dokument potwierdzający ww fakt), w tym absolwenci studiów Komunikowanie interpersonalne z językiem migowym prowadzonych w PMWSZ w Opolu

CEL STUDIÓW

 • uzyskanie przez słuchacza praktycznej umiejętności posługiwania się polskim językiem migowym
 • nabycie przez słuchacza umiejętności zachowania się w sposób asertywny
 • nabycie przez słuchacza umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • poznanie przez słuchacza aktów prawnych dotyczących wspomagania komunikowania się
 • poznanie przez słuchacza aspektów organizacyjnych i etycznych  pracy tłumacza języka migowego/osoby wspomagającej komunikowanie się
 • uzyskanie przez słuchacza niezbędnej  wiedzy o języku migowym umożliwiającej zastosowanie go w pracy z niesłyszącymi
 • pozyskanie przez słuchacza wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi technologiami usprawniającymi komunikowanie się z niesłyszącymi
 • uzyskanie przez słuchacza wiedzy i umiejętności niezbędnych do nawiązania i utrzymania kontaktu z dzieckiem z całościowym zaburzeniem rozwojowym

SYLWETKA ABSOLWENTA – Słuchacz po ukończeniu studiów uzyska kompetencje do komunikowania się z osobami uprawnionymi wg „Ustawy o języku migowym i innych sposobach komunikowania się” w tym pacjentami placówek podmiotów leczniczych oraz klientów podmiotów zobowiązanych w/w ustawą. Absolwent studiów Komunikowanie interpersonalne z językiem migowym oraz Wspomaganie komunikowania się z pacjentem/klientem z problemami w porozumiewaniu się zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie PJM na poziomie A2.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Czas realizacji – 2 semestry (200 godzin dydaktycznych)

I SEMESTR – 104 godziny

 • Wykłady - 20 godzin
 • Warsztaty – 84 godziny

II SEMESTR – 96 godzin

 • Wykłady - 9 godzin
 • Ćwiczenia - 19 godzin
 • Warsztaty - 68 godzin

Forma realizacji zajęć – zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (ćwiczenia, warsztaty)

Tryb – niestacjonarny (zjazdy weekendowe)

Miejsce odbywania zajęć – PMWSZ w Opolu, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole oraz Opolski Oddział PZG, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu/ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu. 

Sposób zaliczenia:

 • I etap – test
 • II etap – egzamin z języka migowego
 • studium pacjenta/klienta z zaburzeniami w komunikowaniu się – praca pisemna 

 

Licznik wizyt na stronie: 1350
Opublikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data publikacji: 07-05-2015 09:56
Modyfikował: Bartosz Komuszyński   |  Data modyfikacji: 27-03-2017 13:37

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera