Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Academic Cerdit System (ECTS)

Uczelnie, które uczestniczą w programie ERASMUS PLUS są zobowiązane do pełnego uznawania studentom okresu studiów odbytych na innej uczelni za granicą z wykorzystaniem Systemu ECTS.

Europejski System Transferu Punktów ECTS (European Credit Transfer System) został wprowadzony przez Komisję Europejską w latach 80-tych w celu ujednolicenia systemów akademickich w całej Unii Europejskiej. Każdy przedmiot i jego formy (wykład, seminarium, ćwiczenia, itp.) mają przypisaną sobie wartość punktową ECTS, która odzwierciedla nakład pracy i czasu włożonych przez studenta w naukę. Zazwyczaj 1 punkt ECTS przyporządkowany jest 25-30 godzinom pracy studenta.

Według założeń Systemu ECTS w jednym semestrze akademickim student powinien zdobyć co najmniej 30 punktów ECTS. Dzięki takiemu ujednoliceniu student może zaliczyć semestr na innej uczelni w kraju lub za granicą, jeśli otrzyma oficjalne potwierdzenie zdobycia wymaganej ilości punktów ECTS.

W praktyce oznacza to, że okres studiów odbytych za granicą (wszystkie zajęcia, zaliczenia, egzaminy) może zastąpić porównywalny okres studiów odbytych na uczelni macierzystej, nawet jeśli treści merytoryczne obu programów się różnią.

System ECTS nie ingeruje ani nie reguluje treści merytorycznych zajęć (są to kwestie jakości kształcenia ustalane odrębnie przez każdą uczelnię), nie jest także odpowiednikiem ocen zaliczeniowych poszczególnych przedmiotów.

System ECTS bazuje na następujących zasadach:

  • Punkty ECTS są przyporządkowane do każdego przedmiotu czy cyklu zajęć (wykład, seminarium, ćwiczenia) na podstawie wymaganego nakładu czasu i pracy studenta koniecznego do zaliczenia tego przedmiotu. W systemie ECTS 1 rok akademicki odpowiada 60 punktom, semestr - 30 punktom, a trymestr - 20 punktom.

Katalog przedmiotów (course catalog) to dokładny opis zajęć oferowanych przez uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć) => Course Catalogue

  • Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to dokument sporządzany przed rozpoczęciem przez studenta studiów za granicą, w którym szczegółowo określa się program zajęć, w których będzie uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, którą zdobędzie. Porozumienie jest podpisywane przez 3 strony: uczelnię wysyłającą, uczelnię przyjmującą oraz studenta. Zazwyczaj uczelnia przyjmująca wymaga dołączenia opisu dotychczasowego dorobku akademickiego studenta (zaliczonych przedmiotów) na uczelni macierzystej => Learning Agreement
  • Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for traineeships) to dokument będący równoważnikiem Porozumienia o programie zajęć. Określa on zasady oraz przyznawanie punktów ECTS dla studenta odbywającego praktyki za granicą => Learning Agreement for traineeships
  • Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) jest dokumentem wydawanym przez uczelnię przyjmującą, w którym wymienione są wszystkie przedmioty (cykle zajęć), które zaliczył student na uczelni przyjmującej, wraz z przyporządkowanymi im punktami ECTS. Punkty te zastępują punkty, które otrzymałby student na uczelni macierzystej w ciągu porównywalnego okresu studiów => Transcript of Records
  • Suplement do dyplomu to dokument, który pomaga w uznawaniu i obiektywnej ocenie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych przez ich przyszłych pracodawców w kraju i za granicą, jak również ułatwia im dalszą karierę akademicką. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, treści i statusu odbytych studiów, łącznie z zajęciami (przedmioty, praktyki) odbytymi na uczelniach zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej.

Więcej informacji na temat Systemu ECTS dostępny jest na stronach:

Zespół Ekspertów Bolońskich:  http://ekspercibolonscy.org.pl 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce: www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.html

Strona Erasmus PLUS w Polsce: http://www.erasmus.org.pl/strefa-uczelni/ects

Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/education/tools/ects_en.htm

Tabela przeliczania ocen uzyskanych na innych uczelniach na oceny stosowane w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu:

STOPIEŃ W PMWSZ OCENA STOPIEŃ ECTS
5 bardzo dobry / excellent A (Excellent)
4,5 (4+) plus dobry / very good B (Very Good)
4 dobry / good C (Good)
3,5 (3+) plus dostateczny / satisfactory D (Satisfactory)
3 dostateczny / sufficient E (Sufficient)
2 niedostateczny / fail FX, F (Fail)

The ECTS grading scale has been developed to help the home institution interpret student’s grade awarded at a foreign institution. It provides additional information on achievements of student but does not replace the grades awarded at the institution.

Higher education’s institutions make their own decisions on how to apply the ECTS grading scale to their own system. PMWSZ follows the European Commission requirements and has the European Credits Transfer System implemented. The School grants incoming students with ECTS points and accepts ECTS points granted at other Universities.

Full academic year study program at PMWSZ provides with 60 ECTS (30 ECTS per semester). Each course and its element (lecture, practice, self-learning) has its ECTS points accredited; 1ECTS being the equivalent of c.a. 25-30 hours of work load for students.

The exact number of ECTS points collected during student’s mobility is settled in the Learning/Training Agreement and documented in the Transcript of Records.

To gain ECTS credits, the student must pass the examination at hosting institution and gain the assessment grade.

The successful grades for students at PMWSZ are: 5.0-A, 4.5 - B, 4.0-C, 3.5-D, 3.0 – E

Erasmus Coordinators will help outgoing students while choosing the courses and the accreditation of these courses. Incoming students will be given a document indicating the courses they take in PMWSZ, credits and academic standing. The average number of credits per semester is 30.

Student may be obliged to take additional courses after his or her return only if he or she did not obtain the required number of credits per semester while studying abroad.

The correlation between the Public Medical Higher Professional School in Opole scale and ECTS grades runs as follows:

SCHOOL GRADE DESCRIPTION ECTS GRADE
5 bardzo dobry / excellent A (Excellent)
4,5 (4+) plus dobry / very good B (Very Good)
4 dobry / good C (Good)
3,5 (3+) plus dostateczny / satisfactory D (Satisfactory)
3 dostateczny / sufficient E (Sufficient)
2 niedostateczny / fail FX, F (Fail)
Licznik wizyt na stronie: 7221
Opublikował: Małgorzata Żytkiewicz   |  Data publikacji: 01-04-2015 13:20
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 20-06-2017 08:26

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera