W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Konkurs na stanowisko: Asystent w Instytucie Fizjoterapii

Na podstawie art. 118 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 26 marca 2012 r. Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) Dyrektor Instytutu Fizjoterapii, za zgodą Rektora, ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta

w Instytucie Fizjoterapii

Osoby ubiegające się o stanowisko  asystenta  powinny posiadać:

  1. zgłoszenie do konkursu adresowane do dyrektora instytutu;
  2. podanie do Rektora o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  3. życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (cv);
  4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania danego  stanowiska w dziedzinie: nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, nauk społecznych;
  5. wykaz dorobku naukowego kandydata;
  6. świadectwa pracy;
  7. oświadczenie, że Uczelnia będzie dla nich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
  8. informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej;
  9. oświadczenie o niekaralności.

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów  należy przesłać, w zamkniętych kopertach i ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem, na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (Sekretariat Instytutu Fizjoterapii – p. 003)

Termin składania dokumentów upływa w dniu 27 stycznia 2015 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 3 lutego 2015 r.

O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Dyrektor Instytutu Fizjoterapii

mgr Joanna Rajfur

 

               

 

     

Licznik wizyt na stronie: 1598
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 20-01-2015 11:33

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera