Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Efektywność masażu tensegracyjnego u zawodowych biegaczy długodystansowych - opis przypadku

The effectiveness of therapeutic massage in professional long-distance runners - case study

 

PDF[2014.4.8] Iwona Wilk - Efektywność masażu tensegracyjnego u zawodowych biegaczy długodystansowych_1.pdf

Autor

IWONA WILKA,B,E,F

Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Streszczenie
Wstęp:
Niezależnie od dyscypliny sportowej, zasad profilaktyki stosowanych przez sportowców, metod trenerskich i doświadczenia, urazy i kontuzje towarzyszą sportowcom od zawsze. Są nieuniknione, a gdy się pojawią należy zastosować kompleksową terapię celem uniknięcia powikłań i kolejnych kontuzji. 

Materiał i metody: U kobiety-biegaczki wykonano masaż klasyczny przed-startowy i po-startowy, każdy trwający 10 minut oraz masaż tensegracyjny, w ilości 2 zabiegi po 45 minut. W masażu tensegracyjnym opracowano wybrane układy (I i II), w których tkanki wykazywały wzmożoną wrażliwość uciskową. 

Wyniki: Po zastosowaniu masażu klasycznego uzyskano zniesienie dolegliwości bólowej mięśni strzałkowych. Natomiast po wykonaniu masażu tensegracyjnego uzyskano zniesienie dolegliwości bólowej zlokalizowanej w okolicy więzadła pachwinowego. Opracowanie tkanek będących w kontakcie bezpośrednim i pośrednim umożliwiło całkowite zniesienie dolegliwości bólowej.

Wnioski: Masaż może być zabiegiem wykorzystywanym w przypadku uszkodzeń i przeciążeń tkanek miękkich występujących u sportowców. Dobór rodzaju masażu stosowanego u sportowców zawsze zależy od aktualnych objawów i potrzeb sportowca. Terapia powinna być zakończona edukacją sportowca dotyczącą działań profilaktycznych. 

Słowa kluczowe: masaż klasyczny i tensegracyjny, kontuzja, ból

 

Summary
Background: Regardless of the sport discipline, the rules of prophylaxis, coaching methods and experience, injuries and contusions in athletes occur. They are inevitable, and when they eventually appear, a comprehensive therapy should be applied to avoid complications and further injuries.

Material and methods: A female runner was given a classical massage, before and after the training session each of 10 minutes and, additionally, two sessions of 45-minute-tensegrity massage. Two different configurations were worked out (I and II) because only selected connective tissues were intensively sensitive to compression. 

Results: After the classical massage the decrease in pain of fibular muscles (peroneus longus and brevis) was achieved, however, after the tensegrity massage the reduction of pain in inguinale ligaments was additionally observed. The massage of the tissues being in direct and indirect contact with the injured area resulted in complete pain elimination.

Conclusions: Tensegrity massage can be used in the cases of connective tissue injuries and other mild injuries which are found in athletes. The choice of the type of the massage always depends on current symptoms and needs of the athletes. The therapy ought to be completed with the education on the preventive activities which athletes should follow. 

Keywords: classical and tensegrity massage, injury, pain