Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Poziom wiedzy pielęgniarek zatrudnionych w POZ na temat bruksizmu

The level of knowledge about bruxism among the nurses working in primary health care

 

PDF[2014.4.6] Manuela Palisa - Poziom wiedzy pielęgniarek zatrudnionych w POZ na temat bruksizm_1.pdf

Autor

MANUELA PALISAA-F

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,
Studentka I roku pielęgniarstwa niestacjonarnego II stopnia SUM w Katowicach

 

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Streszczenie
Wstęp: Bruksizm jest szkodliwą dla zdrowia parafunkcją, polegającą na niekontrolowanym zgrzytaniu zębami oraz ich zaciskaniu. Społeczeństwo boryka się z tym istotnym problemem zdrowotnym, jednak wiedza na jego temat jest bardzo niska. 

Cel badania: Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek POZ na temat bruksizmu. 

Materiał i metody: Narzędziem badawczym był kwestionariusz złożony z 16 pytań. Badania przeprowadzono od stycznia do marca 2014r. Wzięło w nich udział 100 pielęgniarek zatrudnionych w 18 poradniach POZ i medycynie szkolnej województw: opolskiego oraz śląskiego. Warunkiem udziału w badaniu była zgoda dyrektorów placówek.

Wyniki: 52% respondentek oceniło swój poziom wiedzy na temat bruksizmu jako przeciętny, 24% uznało go za niski, 15% ankietowanych nie posiadało wiedzy na ten temat, natomiast 6% respondentek określiło swój poziom wiedzy wysoko.

Wnioski: W przyszłości powinno poszerzyć się badania na temat bruksizmu, szczególnie wśród pielęgniarek środowiskowych, które mają kontakt z pacjentami z POZ. Powinno się zwrócić uwagę na jego profilaktykę, w tym zwłaszcza na sposoby radzenia sobie ze stresem oraz uświadomienie pacjentom samego faktu istnienia tego zaburzenia. 

Słowa kluczowe: bruksizm, parafunkcja, pielęgniarki POZ

 

Summary
Background: Bruxism is a dysfunction which constitutes a health threat causing an uncontrolled gnashing and gritting of one's teeth. This relevant health problem concerns a significant part of the population, however, only a few seem to be aware of this.

Aim of the study: The assessment of the level of knowledge about bruxism among PHC nurses.

Material and methods: The research tool was a questionnaire consisting of 16 questions. The study was conducted from January to March 2014. One hundred nurses working in 18 primary health care clinics and school medicine in Silesian and Opole voivodeships took part in it, after delivering the consent from the institutions where they are employed.

Results: 52% of respondents rated their level of knowledge about bruxism as average, 24% found it too low, 15% of respondents had no knowledge of the subject, while 6% of the respondents assessed their level of knowledge as high.

Conclusions: In the future, the study about bruxism ought to be extended, especially among district nurses who are in contact with PHC patients. It is necessary to pay attention to its prevention, especially the ways of coping with stress and the awareness of patients that the disorder might be a fact.

Keywords: bruxism, parafunctions, PHC nurses