Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Opinie studentów pielęgniarstwa i pielęgniarzy czynnych zawodowo dotyczące obecności mężczyzn w zawodzie pielęgniarskim

The analysis of male  nursing students and professionally active male nurses’ opinions on the presence of men in the nursing profession

 

PDF[2014.4.5] Marcel Kręcichwost - Opinie studentów pielęgniarstwa i pielęgniarzy czynnych zawodowo_1.pdf

Autor

MARCEL KRĘCICHWOSTA-F

Absolwent PMWSZ w Opolu,
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Sióstr Franciszkanek w Opolu

 

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Streszczenie
Wstęp: Od XIX wieku kobiety wiodą prym w profesji pielęgniarskiej. Wprawdzie mężczyźni coraz częściej decydują się na podjęcie zawodu pielęgniarza, to jednak nadal ich obecność budzi zaskoczenie, np. wśród pacjentów. Pielęgniarz mężczyzna przełamuje stereotyp zawodu w społeczeństwie przyzwyczajonym do pielęgniarstwa jako jednego z najbardziej sfeminizowanych rzemiosł. Sukcesywnie większa liczba mężczyzn zasila obecnie kadry pielęgniarskie.

Cel badania: Celem badań było poznanie opinii studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarzy na temat wybranego przez nich zawodu oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety składającego się z 20 pytań. Anonimowa ankieta była skierowana do pielęgniarzy czynnych zawodowo oraz mężczyzn studiujących ten kierunek. W ankiecie wzięło udział 60 osób: 42 pielęgniarzy oraz 18 studentów pielęgniarstwa.

Wyniki: Spośród 60 respondentów 47 (78.3%) jest usatysfakcjonowanych wykonywanym zawodem, jednak tylko 45% ankietowanych wybrałoby pielęgniarstwo gdyby stali ponownie przed wyborem zawodu. 66.7% badanych pielęgniarzy wyraża zadowolenie ze swoich zarobków, lecz 46.2% z tej grupy podejmuje pracę w kilku ośrodkach, aby zarobki były optymalne. 53.3% respondentów wskazało na wybór zawodu pielęgniarza z powodu chęci wykonywania pracy w branży medycznej, a 25% uznało, że pielęgniarstwo to zawód najbardziej odpowiedni dla nich. 

Wnioski: Podczas przeprowadzania badań zaobserwowano małą liczbę pielęgniarzy w zespołach pielęgniarskich. Należałoby zastanowić się nad promocją tego zawodu wśród mężczyzn. Istnieje potrzeba kontynuacji podobnych badań w celu rozpoznania ewentualnych problemów w zespołach pielęgniarskich. 

Słowa kluczowe: pielęgniarz, student, mężczyzna, pielęgniarstwo


Summary
Background: Since the 19th century nursing has been dominated by female nurses. Although the evolution of men into nursing profession has increased recently, the presence of male nurses still surprises patients. Despite the stereotype, more and more men replenish the nursing staff. 

Aim of the study: The main goal of the conducted research is to get to know male nursing students and male nurses’ opinions on the topic of the profession chosen by them, as well as to discover the level of satisfaction they derive from their work.

Materials and methods: The research is based on the diagnostic poll method carried out according to the authorial questionnaire which consisted of 20 one-choice questions and one which required indicating three answers. He anonymous survey was directed to male nurses and male nursing students. 60 people took part in the research: 42 male nurses and 18 male students of nursing. 

Results: 47 respondents feel satisfaction derived from their work. 45% of respondents would choose nursing again if they could decide about their career one more time. 66.7% of the examined male nurses are pleased with their earnings, but 46.2% of them work in a few places. The questionnaire in 53.3 % showed that they had chosen the profession of the male nurse, because they wanted to work in medical profession, and in the 25% they acknowledged that nursing was a perfect profession for them.

Conclusions: During the research a low percentage of male nurses was observed in health care teams. Therefore, it should suggest a bigger promotion of this profession among men. The analysis of the results showed, moreover, that there is a need to continue examinations concerning the issue, in the aim of identifying possible problems and increasing the awareness of the society and potential students.

Keywords: male nurse, student, man, nursing