Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Funkcje i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym żywionym enteralnie w oddziale intensywnej terapii

Functions and responsibilities performed by the registered nurse over the patient fed enterally in the intensive care unit

 

PDF[2014.4.4] Elżbieta Szlenk-Czyczerska - Funkcje i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym_1.pdf

Autor

ELŻBIETA SZLENK-CZYCZERSKAA-D

Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 

 

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Streszczenie
Wstęp: Żywienie pacjentów w oddziałach intensywnej terapii jest elementem procesu leczenia. Odżywianie enteralne polega na podawaniu substancji odżywczych do przewodu pokarmowego przez przetokę poprzez zgłębnik wprowadzony do żołądka, dwunastnicy lub jelita cienkiego. Do obowiązku pielęgniarki należy: całodzienne prowadzenie żywienia enteralnego, wymiana pojemników, przepłukiwanie zgłębników, nadzór oraz wczesne rozpoznawanie i zapobieganie powikłaniom. Pacjent żywiony enteralnie wymaga ciągłej, intensywnej opieki realizowanej przez zespół pielęgniarski. 

Cel pracy: Przedstawienie funkcji i zadań wykonywanych przez pielęgniarki w opiece nad chorym żywionym enteralnie oraz powikłań związanych z żywieniem w oddziale intensywnej terapii. 

Materiał i metody: Badania przeprowadzono metodą obserwacji czynności i funkcji zespołu pielęgniarek, które opiekowały się 25 chorymi żywionymi enteralnie oraz analizy dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia tych pacjentów w oddziale intensywnej opieki medycznej w Opolu.

Wyniki: Większość pacjentów to osoby w wieku 60-70 lat (40%). Podczas obserwacji pielęgniarki wykonywały czynności higieniczne własne, pielęgnacyjne, leczniczo-pielęgnacyjne, diagnostyczne oraz monitorujące. Największą grupę stanowiły czynności higieniczne własne (67,9%), a najmniejszą czynności pielęgnacyjne (3,1%). Najczęstszymi powikłaniami były powikłania metaboliczne (51,6%) oraz pokarmowe (37,3%). 

Wnioski: Badania pokazują, że pielęgniarki realizują szereg funkcji i zadań w opiece nad pacjentem żywionym enteralnie. W celu zwiększenia skuteczności, bezpieczeństwa oraz zmniejszenia liczby powikłań korzystne jest powoływanie w szpitalach 
posiadających oddział intensywnej terapii zespołów leczenia żywieniowego. Wiedzę zespołu pielęgniarskiego należy nieustannie uzupełniać poprzez szkolenia z zakresu nowych wytycznych odnośnie żywienia enteralnego.

Słowa kluczowe: żywienie enteralne, intensywna terapia, czynności


Summary
Background: Nutrition of patients in intensive care units is a part of the treatment process. Enteral nutrition involves administration of nutrients into the gastrointestinal tract through the fistula or tube inserted into the stomach, duodenum or small intestine. All-day running of enteral nutrition, the replacement of receptacles, flushing tubes, the surveillance and early detection and prevention of complications belong to the responsibilities of nurses. Patients fed enterally require continuous, intensive care implemented by the nursing staff.

Aim of the study: Presentation of the functions and tasks performed by nurses in the care of the patient fed enterally and complications related to their nutrition.

Material and methods: The study was conducted using observation of activities and functions of the team of nurses who took care of 25 patients nourished enterally in the intensive care unit in Opole as well as the analysis of the medical records concerning the treatment of these patients.

Results: Most patients under investigation were at the age of 60-70 (40%). Metabolic (51,6%) and food (37,3%) complications accounted for the most frequent duties of the nurses. During the follow-up activities nurses performed patients' own hygiene activities, nursing, and medical care, diagnostics and monitoring. The largest group of activities consisted of patients' own hygiene activities (67,9%), whereas the least frequent were nursing operations (3,1%).

Conclusions: Studies show that nurses perform a number of functions and tasks in the care of patietnts fed enterally. In order to improve efficiency and safety and reduce the number of complications, nursing teams of nutritional therapy ought to be appointed for the benefit of the hospital with intensive care units. Knowledge of the nursing team must constantly be extended through training in enteral nutrition.

Keywords: enteral feeding, intensive therapy, activities