Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Zależność ciśnienia tętniczego krwi od wydolności fizycznej

Relationship between blood pressure and physical performance

 

PDF[2014.4.1] A.Kotava, V.Senko, R.Shishko-Heart rate variability as an indicator Adaptation reserves cardiovascular system_1.pdf

Autor

KAROL PILIS1 A,B,D,E
ANNA PILIS1 A,B,E
KRZYSZTOF STEC1 C
WIESŁAW PILIS1,2 A,G 
MICHAŁ ZYCH1 C,F
CEZARY MICHALSKI1 B,D
JACEK BUCHTA1 D,F

1  Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie
2  Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

 

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Streszczenie
Wstęp: Zmiany ciśnienia tętniczego krwi podczas wysiłku fizycznego są u poszczególnych osób indywidualnie różne. Ich przyczyny nie są dokładnie znane. 

Cel pracy: Celem prezentowanej pracy jest zbadanie reakcji krążeniowych w spoczynku i przy obciążeniu fizycznym powodującym wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego (SBP) = 200 mmHg u osób o różnej wydolności fizycznej. 

Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 18 piłkarzy nożnych i 14 nietrenujących studentów nie różniących się wiekiem, masą i wysokością ciała i wskaźnikiem BMI, u których w warunkach spoczynkowych dokonywano pomiarów ciśnienia tętniczego skurczowego (SBPr), ciśnienia tętniczego rozkurczowego (DBPr) i częstości skurczów serca (HRr). Następnie badani wykonywali wysiłek fizyczny na cykloergometrze o wzrastającej intensywności, w którym przy ciśnieniu skurczowym = 200 mm Hg (SBP200) dokonywano pomiarów DBP200 i HR200. W warunkach spoczynkowych i wysiłkowych wyliczano wielkość ciśnienia średniego (MAPr, MAP200), ciśnienia tętna (PPr, PP200) i podwójnego iloczynu ciśnienie – tętno (DPr, DP200). Wyliczano także moc osiąganą w teście PWC170(W i W/kg) oraz wielkość maksymalnego poboru tlenu VO2max (ml/min i ml/min/kg). 

Wyniki: Piłkarze osiągnęli wyższą moc w PWC170i VO2max oraz niższe HR200 i DP200 (p<0,001), jak również niższe wartości HRr (p<0,01) niż studenci, a spoczynkowe jak i wysiłkowe SBP, DBP, MAP i PP nie różniły się między badanymi grupami. W grupie piłkarzy moc w PWC170(W) korelowała ujemnie (p<0,05) z DP200, a VO2max (ml/min; ml/min/kg) również korelował ujemnie z HRr (p<0,05; p<0,01). Wśród studentów moc w PWC170(W, W/kg) i VO2max (ml/min i ml/min/kg) korelowała ujemnie z HR200 i z DP200. Ponadto VO2max (ml/min/kg) korelował ujemnie z HRr.

Wnioski: Badania wykazały, że pomimo różnic w wydolności fizycznej badanych grup nie stwierdza się istotnych zmian ciśnienia tętniczego krwi spoczynkowego i modyfikowanego wysiłkiem fizycznym. Jednak przy obciążeniu powodującym skrajnie wysoki wzrost SBP obserwuje się poprawę ekonomizacji pracy serca i układu krążenia niezależny od wielkości wydolności fizycznej badanych.

Słowa kluczowe: ciśnienie tętnicze, sprawność krążeniowa, wydolność fizyczna 


Summary
Background: Changes in blood pressure during subjects’ exercise are individually different. The reasons of these differences are unknown. 

Aim of the study: The aim of this paper is to investigate the rate of changes in cardiovascular system at rest and at physical load which enhance systolic blood pressure (SBP) = 200 mmHg in people with different physical performance. 

Material and methods: The studies included 18 soccer players and 14 students who do not practice any sport, whose age, body mass, body height and BMI have been similar, and who at baseline were measured systolic blood pressure (SBPr), diastolic blood pressure (DBPr) and heart rate (HRr). Then, the subjects performed exercise on a cycloergometer with increasing intensity in which at the level of the systolic blood pressure = 200 mm Hg (SBP200) were measured DBP200 and HR200. In terms of resting and exercise time the size of the mean arterial pressure (MAPr, MAP200), pulse pressure (PPr, PP200) and rate-pressure product (DPr, DP200) were calculated. Moreover the power achieved in PWC170 test (W and W/kg) and maximal oxygen uptake (VO2max) (ml/min and ml/min/kg) were also calculated.

Results: Soccer players have reached a higher power in PWC170 and higher VO2max and lower HR200 and DP200 (p<0,001), as well as lower values of HRr (p<0,01) than students however SBP, DBP, MAP and PP registered during rest and during exercise did not differ between the groups. Among the players power reached at PWC170 (W) correlate negatively with DP200 – (p<0,05) and VO2max (ml/min; ml/min/kg) also correlated negatively with HRr (p<0,05, p<0,01). Among students power reached at PWC170 (W, W/kg) and VO2max (ml/min, ml/min/kg) correlate negatively with HR200 and DP200. Moreover VO2max (ml/min/kg) correlate negatively with HRr.

Conclusions: Studies have shown that, despite differences in physical performance of both groups, there were no significant changes in blood pressure at rest or modified during exercise. However, at extremely high increase in SBP improved economization in function of the heart and circulatory system independent of the size of physical performance of the subjects were observed.

Keywords: blood pressure, cardiovascular efficiency, physical performance