Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Zastosowanie masażu tensegracyjnego w przypadku dolegliwości bólowych występujących po upadku

The effectiveness of  tensegrity massage in case pain symptoms after fall

 

PDFIwona Wilk - Zastosowanie masażu tensegracyjnego w przypadku dolegliwości bólowych występujących po upadku

Autor

IWONA WILK A,B,E,F 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej 

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Streszczenie

Wstęp: Upadki w starszym wieku stanowią poważny problem geriatryczny przede wszystkim ze względu na ich następstwa. Przyczyną upadków są czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Najczęściej dochodzi do urazów ortopedycznych: złamań elementów kostnych, zwichnięć w obrębie stawów, uszkodzeń tkanek miękkich. Urazy powodują znaczne ograniczenie sprawności fizycznej i samodzielności w czynnościach dnia codziennego. Najważniejsze jest podjęcie przez osoby starsze rehabilitacji i nieustanna motywacja do działania w codziennej aktywności.

Materiał i metody: Celem artykułu jest prezentacja metodyki masażu leczniczego (tensegracyjnego) w przypadku objawów bólowych i ograniczonej ruchomości kończyny górnej spowodowanych upadkiem ze schodów. Wykonano 6 zabiegów masażu z częstotliwością 2 razy w tygodniu, każdy trwał 30 minut.

Wyniki: Po zastosowaniu terapii uzyskano zmniejszenie dolegliwości bólowych zlokalizowanych w obrębie obręczy barkowej i kończyny górnej. Zwiększył się zakres ruchomości w stawie ramiennym i łokciowym. Czynności dnia codziennego stały się łatwiejsze do wykonania.

Wnioski: W przypadku objawów w obrębie tkanek miękkich występujących po upadkach można zastosować masaż. Uzyskanie zmniejszenia dolegliwości bólowych umożliwia podjęcie i kontynuację kinezyterapii celem odzyskania sprawności sprzed upadku i urazu oraz pełnej samodzielności i niezależności. Pozwala wrócić pacjentowi do jego hobby co niejednokrotnie znacznie poprawia nastawienie psychiczne i motywuje do działania.

Słowa kluczowe: masaż klasyczny i tensegracyjny, ból, upadek, konsekwencje upadków

 

Summary

Background: Falls in elderly age generate huge geriatric problems, especially, because of the consequences. External and internal factors lie among the causes of the falls. The outcomes are most frequently the orthopedic ones, such as, bone fractures, sprains in joint areas and injuries of various soft tissues. The second ones stem from the ageing process, existing diseases or/and pharmacotherapy side effects. The injuries cause serious mobility limitations and affect the independence in daily activities. Thus, constant motivation in elderly people, to rehabilitate and remain active, becomes most essential.

Material and methods: The purpose of this study is to present the methodology of therapeutic massage (tensegrity) in the case of pain symptoms and mobility limitations in the arm joint after a fall. In the course of the research six 30-minute-massage sessions were performed twice a week.

Results: After the therapy the decrease in pain in the shoulder girdle area and the upper extremity was achieved. The mobility of the shoulder and elbow joint was improved. Every day activities became easier.

Conclusions: In the case of pain symptoms in connective tissues which occur after the falls a massage appears to be a good solution. When the pain becomes less troublesome, there is a possibility to continue physiotherapy in order to restore the patient’s mobility and independence. It allows him/her to come back to their hobbies and interests which improves the psychological condition as well and gives more motivation to further activity.

Keywords: classical and tensegrity massage, pain, fall, outcomes