Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Konkurs na stanowisko: Starszy wykładowca z mikrobiologii i biotechnologii

Na podstawie art.118 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Dyrektor Instytutu Kosmetologii za zgodą JM Rektora ogłasza konkurs na stanowisko:

STARSZY WYKŁADOWCA

zajęcia do prowadzenia z przedmiotów: mikrobiologia i biotechnologia

 

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe co najmniej stopień doktora nauk medycznych
 • Przygotowanie w zakresie dydaktyki szkoły wyższej

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 • Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dyrektora Instytutu
 • Podanie do JM Rektora PMWSZ o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej –CV (prosimy o załączenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. nr 133, poz. 883/”),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginały do wglądu w czasie rozmowy konkursowej)
 • Kserokopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych (oryginał do wglądu w czasie rozmowy konkursowej)
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
 • Wykaz dorobku naukowego kandydata
 • Oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym
 • informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zaświadczenie o przygotowaniu w zakresie dydaktyki szkoły wyższej

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy przesłać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (Sekretariat Dyrektora instytutu Kosmetologii  pok. 116 ).

Termin składania dokumentów upływa w dniu 29.09.2014r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.09.2014r.

O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

 

                                                                                              Dyrektor Instytutu Kosmetologii

                                                                                        dr n. med. Iwona Dzieńdziora 

Licznik wizyt na stronie: 1447
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 23-09-2014 15:39
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 26-09-2014 11:14

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera